Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công

Được đăng lên bởi Vinh Vớ Vẩn
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 7967 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

Chương 1

KHU VỰC CÔNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG
I. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Cho đến thời điểm hiện tại, khu vực công nói chung và chính phủ nói riêng có vai trò như
thế nào trong nền kinh tế vẫn là một trong những chủ đề gây ra nhiều tranh luận nhất trong các
học thuyết kinh tế cổ điển và hiện đại. Chương này cung cấp một đánh giá tổng quan về lĩnh vực
công, tài chính công và giải thích tại sao nó là lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. Cụ thể:
- Khu vực công là gì ? khái niệm, đặc điểm và lý do để khu vực công tồn tại.
- Tài chính công và vai trò của chính phủ.
- Sự phát triển của tài chính công.
- Bản chất và chức năng tài chính công.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG 1
1.1 Khu vực công
1.1.1 Khái niệm khu vực công
Trong đời sống hàng ngày, mỗi chúng ta đều rất cần đến những loại hàng hoá do khu vực
công cung cấp như: y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng,… Vậy, khu vực công là gì?
Từ khi nhà nước ra đời, nền kinh tế - xã hội được chia thành hai khu vực: khu vực tư nhân và
khu vực công ( khu vực nhà nước, khu vực chính phủ).
Sự khác biệt giữa hai khu vực ở đây là gì?
- KV công là khu vực phản ánh hoạt động kinh tế chính trị, xã hội do nhà nước quyết định.
- KV tư là khu vực phản ánh các hoạt động do tư nhân quyết định.
Như vậy, sự phân biệt giữa khu vực tư và khu vực công là hoàn toàn dựa vào tính chất sở
hữu và quyền lực chính trị.
* Hiện nay, có 2 khái niệm về khu vực công:
- Khái niệm 1: khu vực công = khu vực nhà nước: mọi thứ, mọi sự đều được quyết định bởi
nhà nước (gắn liền với Việt Nam).

1

Tài chính công

Bộ môn Tài chính – Ngân hàng
Ví dụ: ở Việt Nam các đơn vị thuộc khu vực công như quỹ tín dụng nhân dân, kho bạc nhà
nước, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân,...
- Khái niệm 2: Theo Joseph E. Stiglitz (nhà Kinh tế học người Mỹ, giáo sư Trường Đại học
Columbia), một cơ quan hay đơn vị được xếp vào khu vực công khi có 2 đặc điểm sau:
+ Phương diện lãnh đạo: trong 1 chế độ dân chủ, những người chịu trách nhiệm lãnh đạo các
cơ quan công lập đều được công chúng bầu ra hoặc được chỉ định (trực tiếp hoặc gián tiếp). Ví
dụ: Quốc hội do nhân dân bầu ra sau đó Quốc hội lại chỉ định ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ
tướng,...
 đặc điểm này hàm ý rằng, hoạt động của khu vực công phải phục vụ cho đại đa số lợi ích
của cộng đồng tức là khu vực công là khu vực phi lợi nhuận.
+ Quyền lực hoạt động: các đơn vị trong khu vực công được giao 1 số quyền hạn nhất định
có tính chất bắt buộc, cưỡng chế mà các cơ quan tư nhân không thể có được. Chẳng hạn, chính
phủ có quyền b...
Bộ môn Tài chính – Ngân hàng
Chương 1
KHU VỰC CÔNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG
I. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Cho đến thời điểm hiện tại, khu vực công nói chung chính phủ nói riêng vai trò như
thế nào trong nền kinh tế vẫn một trong những chủ đề gây ra nhiều tranh luận nhất trong các
học thuyết kinh tế cổ điểnhiện đại. Chương này cung cấp một đánh giá tổng quan về lĩnh vực
công, tài chính công và giải thích tại sao nó là lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. Cụ thể:
- Khu vực công là gì ? khái niệm, đặc điểm và lý do để khu vực công tồn tại.
- Tài chính công và vai trò của chính phủ.
- Sự phát triển của tài chính công.
- Bản chất và chức năng tài chính công.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG 1
1.1 Khu vực công
1.1.1 Khái niệm khu vực công
Trong đời sống hàng ngày, mỗi chúng ta đều rất cần đến những loại hàng hoá do khu vực
công cung cấp như: y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng,… Vậy, khu vực công là gì?
Từ khi nhà nước ra đời, nền kinh tế - xã hội được chia thành hai khu vực: khu vực tư nhân và
khu vực công ( khu vực nhà nước, khu vực chính phủ).
Sự khác biệt giữa hai khu vực ở đây là gì?
- KV công là khu vực phản ánh hoạt động kinh tế chính trị, xã hội do nhà nước quyết định.
- KV tư là khu vực phản ánh các hoạt động do tư nhân quyết định.
Như vậy, sự phân biệt giữa khu vực khu vực công hoàn toàn dựa vào tính chất sở
hữu và quyền lực chính trị.
* Hiện nay, có 2 khái niệm về khu vực công:
- Khái niệm 1: khu vực công = khu vực nhà nước: mọi thứ, mọi sự đều được quyết định bởi
nhà nước (gắn liền với Việt Nam).
Tài chính công
1
Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công - Người đăng: Vinh Vớ Vẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Tài chính công 9 10 363