Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công - TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Được đăng lên bởi danh-nguyen
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 3017 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
PGS .TS Đinh Phi Hổ

1

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW, 2004. Kinh Tế Việt Nam 2003. NXB
Chính trị quốc gia Hà Nội.
A.P. Thirlwall, 2006. Growth and development with special reference to
developing economies. London: the Macmillan Press LTD.
Bruce R. Morris, 1967. Economic growth and development. USA: Pitman
Publishing Corporation.
M. Gillis, D. H. Perkins, M. Roemer and D.R. Snodgrass, 2005. Economics
of Development. USA: W.W. Norton & Company, Inc.
Robert J. Gordon, 1990. Macroeconomics. England: Foresman & Company.
Robert S. Pindyck and Daniel.L. Rubinfeld, 1989. Microeconomics. New
York: Macmillan Publishing Company.
Lê T.T. Tùng & Nguyễn T.N Uyễn, 2000. Kinh tế phát triển. ĐH Kinh Tế
TP.HCM.
Park S.S, (1992, Bản dịch). Tăng trưởng và phát triển. Viện nghiên cứu quản
lý Trung ương. Trung tâm thông tin – tư liệu, Hà Nội.
Vũ T.Ngọc Phùng, 2005. GT Kinh Tế Phát Triển. NXB Lao Động Xã Hội.
Trần Thọ Đạt, 2005. Các mô hình tăng trưởng kinh tế. NXB Tkê.
Bộ môn KTPT, ĐHKT TP.HCM, 1994. Kinh Tế Phát Triển. ĐHKT,
2
TP.HCM.

GỢI Ý ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.    Tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Đồng Bằng
Sông Cửu Long/Miền Đông Nam Bộ/Tây Nguyên
hoặc một địa phương): Nguyên nhân và giải pháp.
2.    Tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Đồng Bằng
Sông Cửu Long/Miền Đông Nam Bộ/Tây Nguyên
hoặc một địa phương): Ảnh hưởng của vốn và giải
pháp.
3.    Tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Đồng Bằng
Sông Cửu Long/Miền Đông Nam Bộ/Tây Nguyên
hoặc một địa phương): Ảnh hưởng của công nghệ
và giải pháp.
3

I. KHÁI NIỆM & THƯỚC ĐO
1. KHÁI NIỆM
Sự gia tăng về qui mô sản lượng quốc gia hoặc qui mô sản
lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người qua một
thời gian nhất định.

SLQG
(1)

Năm gốc (2000)
Yo
⇒

Yt > Yo

Dân số
(2) (Yt/Pt) > (Yo/Po)

Năm thứ t (2006)
Yt

∆Y = Yt –Yo > 0

Po

Pt
Y
P

Tốc độ tăng Y > Tốc độ tăng P
4

2. ĐO LƯỜNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
2.1 Các thước đo tổng quát
Tổng quát có thể đo lường tăng trưởng kinh tế bằng
các chỉ tiêu GDP, GNP và PCI.
2.1.1 Tổng sản phẩm quốc nội / trong nước (Gross
Domestic Products, GDP)
GDP là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và
dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên phạm vi lãnh thổ
của một nước trong một thời gian nhất định (thường là 1
năm).
2.1.2 Tổng sản phẩm quốc d...
1
Chöông 1
TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ
PGS .TS Ñinh Phi Hoå
Tài chính công - TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công - TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - Người đăng: danh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Tài chính công - TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 9 10 534