Ktl-icon-tai-lieu

Tài Chính Doanh Nghiệp

Được đăng lên bởi 01283218718
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. CÁC KHÁI NIỆM
1.1.1. Cổ tức (Dividends): Cổ tức được hiểu là phần lợi nhuận sau thuế của công ty
dành để chi trả cho các cổ đông (chủ sở hữu công ty).
1.1.2. Chính sách cổ tức (Dividend policy): Chính sách cổ tức là chính sách ấn
định phân phối giữa lợi nhuận giữ lại tái đầu tư và chi trả cổ tức cho cổ đông. Lợi
nhuận giữ lại cung cấp cho các nhà đầu tư một nguồn tăng trưởng lợi nhuận tiềm
năng tương lai thông qua tái đầu tư, trong khi cổ tức cung cấp cho họ một phân
phối hiện tại. Nó ấn định mức lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ được đem ra phân
phối như thế nào, bao nhiêu phần trăm được giữ lại để tái đầu tư và bao nhiêu dùng
để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Vì thế, chính sách cổ tức sẽ có ảnh hưởng đến số
lượng vốn cổ phần trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp (thông qua lợi nhuận giữ
lại) và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp.
1.2. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
1.2.1. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Dividend payout ratio): Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
là một tỷ số phản ánh công ty trả cổ tức bao nhiêu phần cho cổ đông từ lợi nhuận
sau thuế.
Cách tính: Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức = Cổ tức / Thu nhập ròng (cùng thời kỳ)
Ví dụ cách tính: Bảng lưu chuyển tiền tệ của Coca-Cola năm 2003 cho thấy rằng
công ty trả cổ tức $2,166 tỷ. Bảng Kết quả kinh doanh cùng năm cho thấy thu nhập
ròng $4,347 tỷ. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức = $2.166.000.000 / $4.347.000.000 =
49,8%. Như vậy, các nhà đầu tư có thể thấy rằng Coca-Cola dành tới gần 50% lợi
nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.
Phần lợi nhuận không trả cho nhà đầu tư sẽ được dành cho việc đầu tư nhằm cung
cấp một sự tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm
thu nhập hiện tại cao và tăng trưởng vốn có giới hạn thì thích các công ty có tỷ lệ
trả cổ tức cao. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng vốn có thể thích tỷ
lệ trả cổ tức thấp hơn bởi vì thu nhập lãi vốn bị đánh thuế thấp hơn (tại các nước
như Mỹ). Các công tytăng trưởng cao trong thời kỳ đầu của quá trình hoạt động
thường có tỷ lệ trả cổ tức thấp hoặc bằng không. Đến khi họ hoạt động ổn định ở
giai đoạn trưởng thành thì họ lại có xu hướng đền bù lại cho nhà đầu tư từ lợi
nhuận của mình.

Minh họa: Bảng dữ liệu tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức của S&P 500 cho thấy tỷ lệ lợi
nhuận trả cổ tức giảm đều từ 90% lợi nhuận hoạt động vào những năm 1940 đến
còn khoảng 30% trong những năm gần đây. Đối với những công ty tăng trưởng
thấp hơn thì tỷ lệ trả cổ tức thấp hơn, khoảng 10%.

Bảng 1-1. Tỷ lệ trả cổ tức của S&P500 ...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. CÁC KHÁI NIỆM
1.1.1. Cổ tức (Dividends): Cổ tức được hiểu là phần lợi nhuận sau thuế của công ty
dành để chi trả cho các cổ đông (chủ sở hữu công ty).
1.1.2. Chính sách cổ tức (Dividend policy): Chính sách cổ tức là chính sách ấn
định phân phối giữa lợi nhuận giữ lại tái đầu tư và chi trả cổ tức cho cổ đông. Lợi
nhuận giữ lại cung cấp cho các nhà đầu tư một nguồn tăng trưởng lợi nhuận tiềm
năng tương lai thông qua tái đầu tư, trong khi cổ tức cung cấp cho họ một phân
phối hiện tại. Nó ấn định mức lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ được đem ra phân
phối như thế nào, bao nhiêu phần trăm được giữ lại để tái đầu tư và bao nhiêu dùng
để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Vì thế, chính sách cổ tức sẽ có ảnh hưởng đến số
lượng vốn cổ phần trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp (thông qua lợi nhuận giữ
lại) và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp.
1.2. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
1.2.1. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Dividend payout ratio): Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
là một tỷ số phản ánh công ty trả cổ tức bao nhiêu phần cho cổ đông từ lợi nhuận
sau thuế.
Cách tính: Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức = Cổ tức / Thu nhập ròng (cùng thời kỳ)
Ví dụ cách tính: Bảng lưu chuyển tiền tệ của Coca-Cola năm 2003 cho thấy rằng
công ty trả cổ tức $2,166 tỷ. Bảng Kết quả kinh doanh cùng năm cho thấy thu nhập
ròng $4,347 tỷ. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức = $2.166.000.000 / $4.347.000.000 =
49,8%. Như vậy, các nhà đầu tư có thể thấy rằng Coca-Cola dành tới gần 50% lợi
nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.
Phần lợi nhuận không trả cho nhà đầu tư sẽ được dành cho việc đầu tư nhằm cung
cấp một sự tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm
thu nhập hiện tại cao và tăng trưởng vốn có giới hạn thì thích các công ty có tỷ lệ
trả cổ tức cao. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng vốn có thể thích tỷ
lệ trả cổ tức thấp hơn bởi vì thu nhập lãi vốn bị đánh thuế thấp hơn (tại các nước
như Mỹ). Các công tytăng trưởng cao trong thời kỳ đầu của quá trình hoạt động
thường có tỷ lệ trả cổ tức thấp hoặc bằng không. Đến khi họ hoạt động ổn định ở
giai đoạn trưởng thành thì họ lại có xu hướng đền bù lại cho nhà đầu tư từ lợi
nhuận của mình.
Tài Chính Doanh Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Chính Doanh Nghiệp - Người đăng: 01283218718
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài Chính Doanh Nghiệp 9 10 396