Ktl-icon-tai-lieu

tài chính doanh nghiệp 2

Được đăng lên bởi doanthi-yen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật
Công Nghiêp
Môn:Tài Chính Doanh Nghiệp
GVHD: Trần Ngọc Vân
SVTH: Đỗ Văn Vũ
Nguyễn Văn Tùng
Vũ Văn Tú
Nguyễn Thị Huyền Trang
Đoàn Thị Yến

Bài 4,1
Gía thành sản xuất và giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm A và sản phẩm
B năm KH là:
1Gía thành sản xuất
A,Chi phí NVL trực tiếp
*sản phẩm A
-NVL chính=5000*15=75000(đ/sp)
--NVL phụ=1000*4=4000(đ/sp)
-=) chí phí NVL trực tiếp cho 1 sản phẩm A =75000+4000+79000(đ/sp)
-*sản phẩm B
-=NVL chính:5000*20=100000(đ/sp)
-NVL phụ: 1000*6=6000(đ/sp)
=) chi phí NVL trực tiếp cho 1 sản phẩm B=100000+6000=106000(đ/sp)
b. Chi phí nhân công trực tiếp:
*sản phẩm A:
Lương trả CNttsx=1500*50=75000(đ/sp)
Các khoản tính theo lương=0,19*75000=14250(đ/sp)
=) chi phí nhân công trực tiếp chp sp A:75000+14250=89250(đ/sp)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sản phẩm B:
Lương trả CNttsx=1500*60=90000(đ/sp)
Các khoản tính theo lương 0,19*90000=17100(đ/sp)
=) Chi phí nhân công trực tiếp cho 1 sản phẩm B :
90000+17100=107100(đ/sp)
c.Chi phí sản xuất chung:
PsxA= (27600000/(75000*300)+(90000*200))*75000=51111(đ/sp)\
=) Zsxa=79000+89250+51111=219361(đ/sp)
D,chi phí tiêu thị spA=spB=10000(Đ/SP)
2.chi phí qldn
*spA :Pqla=(13800000/(75000*3000)+(90000*200))*75000=25555(đ/sp)
Ztba=51111+25555+10000/13800000=76555(đ/sp)
*spB: Pqlb=(13800000/75000*3000)+(90000*200))*90000=30666(đ/sp)
=) Ztbb=61,333+=30666+10000=101,999(đ/sp)

• Bài 4.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Năm báo cáo: Qsx=240000sp\\
Qc=10000sp
Zo=30000 đ/sp
Năm kế hoạch: Qsx=240000*120%=288000(sp)
Qc=288000*8%=23040(sp)
Z1=30000*95%=28500(đ/sp)
=) Zsx=Qđ30+(Qsx-Qo)Z1
=10000+30000+(288000-23040)*28500=8691,360(đ)
CPQLDM Và CHI PHÍ TIÊU THỤ
0.05*8691360=434568000(Đ)
=) Ztb=8691360+434568000=434567691(đ)

• Bai 4.3:
• Số liệu đầu năm: 200sp-200=0(4000đ)
• 6000-4000=2000-900=1100(đ) (3600đ)
• Năm kế hoạch:Qđ=200+6200-(5100+900)=400(sp)
•
Qsx=6200*1,1=6820(sp)
Qc=10%*6820=682(sp)
=) Z1=3800+1,07=3801,04(đ/sp)
Zsx=Qđzo+(Qsx-Qc)*Z1=(200*3600)+(200*3800)+(6820-682)*3801,04
=24810783,52(đ)
Ztb=Zsx+CPQLDN+CP tiêu thụ
=24810783,52+(97*15300000)=24810783,52

• Bài 4,6:
•

Ta có Ztt trong kì:Zđầu kí+ZSXtk-Zcuối kì
- Zđk=Po*Qđ=30000*5000=150000000
Zsxtk=P1*Qsx=30000*103%)*250000*110%=8497500000(đ)
Zck=P1*Qc=30900*(275000*10%)=8497500009đ)
=) Ztiêu thụ trong kì=150000000+8497500000-849750000=7797750000(đ)
CPQLDN+CPbh=5%*7797750000=389887500(đ)
Ztoàn bộ=Ztttk+CPbh+CPQLDN=7797750000+389887500=8187637500(đ)
Vậy giá thành toàn bộ của số sản phẩm năm KH là:8187637500(đ)

• Bài 4,7:
•
•
•
•
...
Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật
Công Nghiêp
Môn:Tài Chính Doanh Nghiệp
GVHD: Trần Ngọc Vân
SVTH: Đỗ Văn Vũ
Nguyễn Văn Tùng
Vũ Văn
Nguyễn Thị Huyền Trang
Đoàn Thị Yến
tài chính doanh nghiệp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài chính doanh nghiệp 2 - Người đăng: doanthi-yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
tài chính doanh nghiệp 2 9 10 158