Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ tổng hợp

Được đăng lên bởi dinhthao-tran2002
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục
Câu 1: phân biệt FDI, ODA.........................................................................................................1
Câu 2: Ưu nhược điểm của dòng vốn quốc tế.............................................................................3
1.

ODA.....................................................................................................................................3

2.

FDI.......................................................................................................................................6

3.

Vốn đầu tư gián tiếp.........................................................................................................12

Câu 3: Phân tích ưu nhược điểm của các phương thức huy động vốn của DN.....................14
Câu 4: Phân tích hiện tượng “chèn lấn” các khoản vay của chính phủ đ/v đầu tư và xuất
khẩu của khu vực tư. Nêu các giải pháp khắc phục hiện tượng này......................................16

Câu 1: phân biệt FDI, ODA

FDI

ODA

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là Viện trợ chính thức ODA là khoản viện
hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân trợ cho vay ưu đãi của các chính phủ,
hay công ty nước này vào nước khác các hệ thống của tổ chức Liên hợp
K/n

bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh quốc, các tổ chức phi chính phủ, các tổ
doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài chức tài chínhq uốc tế (wB, ADB,
đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất IMF…) dành cho chính phủ và nhân
kinh doanh này.

dân các nc đang phát triển.

Đặc

- Là nguồn vốn tài trợ ưu đãi của nc

điểm

ngoài, các nhà tài trơ k trực tiếp điều
hành dự án, có thể tham gia gián tiếp
dưới hình thức nhà thầu hoặc hỗ trợ
chuyên gia.
- Gồm các khoản vay ưu đãi, trong đó
có 1 tỷ lệ nhất định là viện trợ ko hoàn
lại
- Các nc nhận ODA phải hội tụ một số

điều kiện nhất định mới đc nhận tài trợ
- Chủ yếu dành hỗ trợ cho các dự án
đầu tư vào cơ sở hạ tầng như giao
thông vận tải, giáo dục, y tế…
- Các nhà tài trợ là tổ chức viện trợ đa
phương (gồn các tổ chức LHQ, liên
minh châu Aua, các tổ chức phi chính
phủ, IMF, WB, ADB…) và các tổ chức
viện trợ song phương như các nc thuộc
tổ chức hợp tác và pt kinh tế OECD,
các nc đang pt…
- Doanh nghiệp 100% vốn nc ngoài:

- Hỗ trợ dự án: đây là hình thức đầu

là DN do chủ đàu tư nc ngoài đầu từ

tư chủ yếu của vốn ODA bao gồm hỗ

100% vốn tại nc sở tại, có quyền điều

trợ cơ bản cho các dự án cải thiện,

hành toàn bộ DN theo quy định của PL

nâng cấp hoặc xd mới cơ sở hạ tầng, hỗ

của nc sở tại
- DN liên do...
Mục lục
Câu 1: phân bit FDI, ODA.........................................................................................................1
Câu 2: Ưu nhược điểm của dòng vốn quốc tế.............................................................................3
1. ODA.....................................................................................................................................3
2. FDI.......................................................................................................................................6
3. Vốn đầu tư gián tiếp.........................................................................................................12
Câu 3: Phân tích ưu nhược điểm của các phương thức huy động vốn của DN.....................14
Câu 4: Phân tích hin tượng “chèn lấn” các khoản vay của chính phủ đ/v đầu tư và xuất
khẩu của khu vực tư. Nêu các giải pháp khắc phục hin tượng này......................................16
Câu 1: phân bit FDI, ODA
FDI ODA
K/n
Đầu trực tiếp ớc ngoài (FDI)
hình thức đầu tư dài hạn của nhân
hay công ty nước này vào nước khác
bằng cách thiết lập sở sản xuất, kinh
doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài
đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất
kinh doanh này.
Viện trợ chính thức ODA là khoản viện
trợ cho vay ưu đãi của các chính phủ,
các hệ thống của tổ chức Liên hợp
quốc, các tổ chức phi chính phủ, các tổ
chức tài chínhq uốc tế (wB, ADB,
IMF…) nh cho chính phủ nhân
dân các nc đang phát triển.
Đặc
điểm
- nguồn vốn tài trợ ưu đãi của nc
ngoài, các nhà i trơ k trực tiếp điều
hành d án, thể tham gia gián tiếp
dưới hình thức n thầu hoặc hỗ trợ
chuyên gia.
- Gồm các khoản vay ưu đãi, trong đó
1 tỷ lệ nhất định viện trợ ko hoàn
lại
- Các nc nhận ODA phải hội tụ một số
Tài chính tiền tệ tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính tiền tệ tổng hợp - Người đăng: dinhthao-tran2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tài chính tiền tệ tổng hợp 9 10 428