Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi Nguyen Hoa
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 3152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên
QU N LÝ NHÀ N
A. NH NG V N
KINH T
1. NH NG
NH H

C V KINH T

LÝ LU N CHUNG V QU N LÝ NHÀ N

C I M C B N C A N N KINH T TH TR
NG XHCN VI T NAM

CV
NG

N n kinh t n c ta là n n kinh t th tr ng nh h ng XHCN. N n kinh
t th tr ng nh h ng XHCN là m t ki u t ch c n n kinh t mà trong ó,
s v n hành c a nó v a tuân theo nh ng nguyên t!c và quy lu t c a b"n thân
h# th$ng kinh t th tr ng, l%i v a b chi ph$i b&i nh ng nguyên t!c và
nh ng quy lu t ph"n ánh b"n ch't xã h i hoá-xã h i ch ngh(a. Do ó, n n
kinh t th tr ng nh h ng XHCN v a mang tính ch't chung, ph bi n ó
là “tính kinh t th tr ng” v a mang tính )c thù ó là “tính nh hu ng
XHCN”.
1- Kinh t th tr
1.1.

ng:

c tr ng c a kinh t th tr

a- Khái ni m kinh t th tr

ng

ng.

Kinh t th tr ng là n n kinh t v n hành theo c* ch th tr
tr ng quy t nh v s"n xu't và phân ph$i.

ng, & ó th

Kinh t th tr ng là m t ki u t ch c kinh t , mà trong ó, cá nhân ng i
tiêu dùng và các nhà s"n xu't-kinh doanh tác ng l+n nhau thông qua th
tr ng
xác nh nh ng v'n
c* b"n c a t ch c kinh t : s"n xu't cái gì?
s"n xu't nh th nào? s"n xu't cho ai? Trong n n kinh t th tr ng, th
tr ng quy t nh phân ph$i tài nguyên cho n n s"n xu't xã h i.
b-

c tr ng c a kinh t th tr

ng.

- M t là, quá trình l u thông nh ng s"n ph,m v t ch't và phi v t ch't t
s"n xu't n tiêu dùng ph"i -c th c hi#n ch y u b.ng ph *ng th c muabán.
S& d( có s luân chuy n v t ch't trong n n kinh t là do có s phân công
chuyên môn hoá trong vi#c s"n xu't ra s"n ph,m xã h i ngày càng cao, cho
nên s"n ph,m tr c khi tr& thành h u ích trong i s$ng xã h i c/n -c gia
công qua nhi u khâu chuy n ti p nhau. Bên c%nh ó, có nh ng ng i, có
nh ng doanh nghi#p, có nh ng ngành, nh ng vùng s"n xu't d th a s"n
ph,m này nh ng l%i thi u nh ng s"n ph,m khác, do ó gi a chúng c0ng c/n
có s trao i cho nhau.
1S luân chuy n v t ch't trong quá trình s"n xu't có th
-c th c hi#n
b.ng nhi u cách: Luân chuy n n i b , luân chuy n qua mua-bán. Trong n n
kinh t th tr ng, s"n ph,m -c s"n xu't ra ch y u
trao i thông qua
th tr ng.
- Hai là: Ng i trao i hàng hoá ph"i có quy n t do nh't
gia trao i trên th tr ng & ba m)t sau ây:
+ T do l a ch1n n i dung s"n xu't và trao
+ T do ch1n $i tác trao

nh khi tham

i

i

+ T do tho" thu n giá c" trao

i

+ T do c%nh tranh
- Ba là: Ho%t ng mua bán -c th c hi#n th ng xuyên r ng kh!p, trên
c* s& m t k t c'u h% t/ng t$i thi u,
vi#c mua-bán di2n ra -c thu n
l-i, an toàn v i m t h# th$ng th tr ng ngày càng /y .
- B$n là: Các $i tác ho%t ng trong n ...
http://www.taichinhungdung.vn 1
Chuyên 
QUN LÝ NHÀ NC V KINH T
A. NHNG VN  LÝ LUN CHUNG V QUN LÝ NHÀ NC V
KINH T
1. NHNG C IM C BN CA NN KINH T TH TRNG
NH HNG XHCN VIT NAM
Nn kinh t nc ta là nn kinh t th trng nh hng XHCN. Nn kinh
t th trng nh hng XHCN mt kiu t chc nn kinh t trong ó,
s vn hành ca va tuân theo nh ng nguyên t!c quy lut ca b"n thân
h# th$ng kinh t th trng, l%i va b chi ph$i b&i nh ng nguyên t!c
nh ng quy lut ph"n ánh b"n ch't xã hi hoá-xã hi ch ngh(a. Do ó, nn
kinh t th trng nh hng XHCN va mang tính ch't chung, ph bin ó
“tính kinh t th trng” va mang tính )c thù ó “tính nh hung
XHCN”.
1- Kinh t th trng:
1.1. c trng ca kinh t th trng
a- Khái nim kinh t th trng.
Kinh t th trng là nn kinh t vn hành theo c* ch th trng, & ó th
trng quyt nh v s"n xu't và phân ph$i.
Kinh t th trng mt kiu t chc kinh t, trong ó, nhân ngi
tiêu dùng các ns"n xu't-kinh doanh tác ng l+n nhau thông qua th
trng  xác nh nh ng v'n  c* b"n ca t chc kinh t: s"n xu't cái gì?
s"n xu't nh th nào? s"n xu't cho ai? Trong nn kinh t th trng, th
trng quyt nh phân ph$i tài nguyên cho nn s"n xu't xã hi.
b- c trng ca kinh t th trng.
- Mt là, quá trình lu thông nh ng s"n ph,m vt ch't phi vt ch't t
s"n xu't n tiêu dùng ph"i -c thc hi#n ch yu b.ng ph*ng thc mua-
bán.
S& d( s luân chuyn vt ch't trong nn kinh t do s phân công
chuyên môn hoá trong vi#c s"n xu't ra s"n ph,m hi ngày càng cao, cho
nên s"n ph,m trc khi tr& thành h u ích trong i s$ng hi c/n -c gia
công qua nhiu khâu chuyn tip nhau. Bên c%nh ó, nh ng ngi,
nh ng doanh nghi#p, nh ng ngành, nh ng vùng s"n xu't d tha s"n
ph,m này nhng l%i thiu nh ng s"n ph,m khác, do ó gi a chúng c0ng c/n
có s trao i cho nhau.
Tài liệu môn hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn hành chính nhà nước - Người đăng: Nguyen Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Tài liệu môn hành chính nhà nước 9 10 180