Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi yokoonlyna
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3839 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

5/19/2014

Trang 1/ 85

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
PHẦN I. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHÁCH HÀNG VAY VỐN

I.1. Đánh giá khách hàng vay vốn.
1. Năng lực pháp lý.
Để đánh giá năng lực pháp lý của khách hàng vay vốn, điều quan trọng là phải
biết được khách hàng thuộc loại hình doanh nghiệp nào, thành phần kinh tế nào, và
những luật nào sẽ điều chỉnh việc thành lập cũng như hoạt động của khách hàng. Do
đó, cần căn cứ vào loại hình doanh nghiệp, đối chiếu với những văn bản pháp qui
(luật, nghị định, thông tư, quyết định, và các văn bản dưới luật khác) điều chỉnh từng
loại hình doanh nghiệp, để từ đó đánh giá năng lực pháp lý của khách hàng vay vốn.
Đến thời điểm hiện nay, phạm vi điều chỉnh của một số bộ luật liên quan tới hoạt động
của các loại hình doanh nghiệp được tóm tắt như sau:
- Phạm vi điều chỉnh của Luật doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu
hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân; doanh
nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị xã hội khi được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một
hoặc hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần;
- Phạm vi điều chỉnh của Luật doanh nghiệp nhà nước: Công ty nhà nước;
đối với doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước tổ chức dưới hình thức công ty
cổ phần nhà nước, công ty TNHH nhà nước một hoặc hai thành viên trở lên,
Luật DNNN chỉ quy định về thẩm quyền của chủ sở hữu nhà nước trong
việc quyết định thành lập mới, tổ chức lại, giải thể và chuyển đổi sở hữu các
doanh nghiệp này với tư cách là chủ sở hữu và quy định về quan hệ giữa chủ
sở hữu nhà nước với người được uỷ quyền đại diện phần vốn góp của nhà
nước và công ty nhà nước. Việc tổ chức quản lý hoạt động và thực hiện các
thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở
hữu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Phạm vi điều chỉnh Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài dưới các hình thức doanh nghiệp liên doanh,
doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, và hợp đồng hợp tác kinh doanh
có bên nước ngoài tham gia;
2. Một số điểm cần lưu ý khi xem xét, đánh giá năng lực pháp lý của khách hàng.
Sự mở rộng của khái niệm Doanh nghiệp Nhà nước: Nhằm tạo tiền đề và tiến
tới hình thành một khung pháp lý thống nhất, bình đẳng giữa các loại hình doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003 đã mở
rộng khái niệm doanh nghiệp nhà nước hơn so với Bộ luật DNNN ban hành năm 1995,
the...
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
5/19/2014 Trang 1/ 85
Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: yokoonlyna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Tài liệu thẩm định dự án đầu tư 9 10 391