Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi nguyenthetuanvh
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thẩm định tài chính dự án đầu tư của
Ngân hàng thương mại
Biên tập bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Thẩm định tài chính dự án đầu tư của
Ngân hàng thương mại
Biên tập bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Các tác giả:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Ngân hàng thương mại
2. Dự án đầu tư
3. Thẩm định dự án đầu tư
4. Thẩm định tài chính dự án
5. Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại
Tham gia đóng góp

1/40

Ngân hàng thương mại
Các quan niệm về Ngân hàng thương mại.
Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển của nền
sản xuất hàng hoá: Các ngân hàng thương mại xuất hiện trong nền kinh tế với tư cách là
các nhà tổ chức trung gian, nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế có dư thừa và trên cơ
sở đó cấp tín dụng cho các đơn vị kinh tế có nhu cầu tức là luân chuyển vốn một cách
gián tiếp. Hệ thống ngân hàng thương mại có phạm vi hoạt động rộng rãi vì nó cung cấp
các dịch vụ tài chính cho tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và các tầng lớp dân cư. Tuỳ
theo cách tiếp cận mà có các quan điểm khác nhau về NHTM, điều đó còn phụ thuộc
vào tính chất và mục tiêu của nó trên thị trường tài chính của từng nước.
• Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại.
Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp: Một doanh nghiệp đặc biệt – hoạt
động và kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng.
• Theo quan điểm của các nhà kinh tế Hoa Kỳ.
Ngân hàng thương mại là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và
hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.
• Theo quan điểm của các nhà kinh tế Pháp.
Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào hành nghề thường xuyên nhận
được của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng
cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính.
• Theo quan điểm của các nhà kinh tế Việt Nam.
Ngân hàng thương mại là một tổ chức mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận
tiền gửi, trên nguyên tắc hoàn trả, tiến hành cho vay, chiết khấu và làm các phương tiện
thanh toán.
Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về NHTM, nhưng tựu chung lại có thể hiểu tổng
quát: Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân hoạt động kinh
doanh trên lĩnh vực tiền tệ với hoạt động chính là huy động tiền gửi dưới các hình thức
khác nhau của khách hàng, trên cơ sở nguồn vốn huy động này và vốn chủ sở hữu của
ngân hàng để thực hiện các nghiệp vụ cho vay, đầu tư,...
Thẩm định tài chính dự án đầu tư của
Ngân hàng thương mại
Biên tập bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại - Người đăng: nguyenthetuanvh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại 9 10 702