Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định tín dụng

Được đăng lên bởi Phoi Hoa
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1785 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kế toán – Tài chính

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Thẩm định tín dụng
Mã học phần: 75635
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Ngân hàng thương mại, Lập và thẩm định dự án đầu tư, Thẩm
định giá trị doanh nghiệp
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: (liệt kê các ngành có học học phần này) Tài chính – Ngân
hàng, Kế toán
Bộ môn quản lý: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, khoa Kế toán – Tài chính
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 32
- Làm bài tập trên lớp: 5
- Thảo luận: 8
- Thực hành, thực tập:
- Tự nghiên cứu: 90
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và nâng cao phù hợp với
ngành học về các nội dung: Quy trình thẩm định tín dụng; Thẩm định tín dụng ngắn
hạn; Thẩm định tín dụng trung và dài hạn; Thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu; Thẩm
định tín dụng cá nhân; Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay; nhằm giúp người học phát
triển kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành các nghiệp vụ phân tích, đánh giá và ra
1

quyết định cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp hay cá nhân một cách đúng
đắn, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng của ngân hàng.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Tổng quan về thẩm định tín dụng
Chủ đề 2: Thẩm định năng lực pháp lý khách hàng
Chủ đề 3: Thẩm định năng lực tài chính khách hàng
Chủ đề 4: Thẩm định phương án kinh doanh
Chủ đề 5: Thẩm định dự án đầu tư
Chủ đề 6: Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay
Chủ đề 7: Phương pháp viết tờ trình thẩm định tín dụng
(Nếu học phần được dạy cho nhiều ngành khác nhau, có thể có hầu hết số chủ đề
chung và một vài chủ đề riêng cho từng ngành, khi soạn cần ghi rõ)
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Tổng quan về thẩm định tín dụng
Nội dung

Mức độ

Kiến thức
1. Các loại hình và quy định về tín dụng ngân hàng
2. Điều kiện, đối tượng và các phương thức cho vay
3.Quy trình thẩm định tín dụng và nội dung chủ yếu của thẩm định tín
dụng
Thái độ
1. Lắng nghe và thừa nhận các khái niệm, các loại hình tín dụng ngân
hàng, phương thức cho vay, vai trò của tín dụng và nội dung chủ yếu của
thẩm định tín dụng.
2. Công nhận các quy định về tín dụng ngân hàng, quy trình thẩm định
tín dụng.
Kỹ năng
1. Hiểu và phân biệt được các loại hình tín dụng ngân hàng
2. Nắm được vai trò của thẩm định tín dụng trong ho...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Kế toán – Tài chính Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Thẩm định tín dụng
Mã học phần: 75635
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Ngân hàng thương mại, Lập thẩm định dự án đầu tư, Thẩm
định giá trị doanh nghiệp
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: (liệt kê các ngành có học học phần này) Tài chính – Ngân
hàng, Kế toán
Bộ môn quản lý: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, khoa Kế toán – Tài chính
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 32
- Làm bài tập trên lớp: 5
- Thảo luận: 8
- Thực hành, thực tập:
- Tự nghiên cứu: 90
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức bản nâng cao phù hợp với
ngành học về các nội dung: Quy trình thẩm định tín dụng; Thẩm định tín dụng ngắn
hạn; Thẩm định tín dụng trung dài hạn; Thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu; Thẩm
định tín dụng nhân; Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay; nhằm giúp người học phát
triển kiến thức bản kỹ năng thực hành các nghiệp vụ phân tích, đánh g ra
1
Thẩm định tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định tín dụng - Người đăng: Phoi Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thẩm định tín dụng 9 10 5