Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân

Được đăng lên bởi Trung Lê
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Môn: Thẩm Định Tín Dụng

THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN
GVHD: Cô Nguyễn Thị Hai Hằng
Cơ sở: 2c Phổ Quang - lớp sáng thứ 6 phòng 506
Nhóm thực hiện:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nguyễn Tuấn Khiêm
Võ Quang Minh (NT)
Hứa Minh Quang
Nguyễn Đức Quý
Hoàng Ngọc Tâm
Văn A Sầu
Trần Nguyên Bình

TP Hồ Chí Minh Tháng 4 năm 2015

NGÂN HÀNG BIDV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG
(V/v: Cho vay xây dựng nhà ở)

I.

GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH HÀNG:
1. Tên khách hàng:
Ông: Phạm Hữu Lưu




Sinh ngày: 10-10-1983
CMND số: 194260764 cấp ngày 18/02/2013
Địa chỉ thường trú: Xóm 1- Thôn Thượng Phong 1- xã Phong Thủyhuyện Lệ Thủy- Quảng Bình.

Bà: Nguyễn Thị Liên.




Sinh ngày: 06/10/1986
CMND số: 142189497 cấp ngày 07/08/2001
Địa chỉ thường trú: Xóm 1- Thôn Thượng Phong 1- xã Phong Thủyhuyện Lệ Thủy- Quảng Bình.
0938389284

2. Điện thoại: 0906906623

II.

ĐỀ XUẤT CỦA KHÁCH HÀNG:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Số tiền đề nghị vay: 200.000.000( Hai trăm triệu đồng chẵn)
Phương thức vay: theo món
Thời gian vay: 60 tháng kể từ ngày rút vốn đầu tiên
Lãi suất vay: theo quy định của Ngân hàng
Mục đích: xây dựng nhà ở
Tài sản đảm bảo: bất động sản
 Mô tả chi tiết về tài sản đảm bảo: quyền sử dụng đất theo giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
số BX 947212, số vào sổ cấp GCN: CH09254 do UBND thị xã Dĩ An


cấp ngày 10/02/2015.
Trị giá tài sản đảm bảo 286.000.000 VND( hai tram tám mươi sáu triệu



đồng)
Tỷ lệ mức vay đề nghị trên giá trị tài sản đảm bảo: ~70%

(~200.000.000VND)
7. Nguồn trả nợ của khách hàng:
 Tổng các nguồn thu



nhập

dự

tính

của

khách

hàng:

12.000.000VND/tháng(trong đó):
o Thu nhập từ lương của ông Lưu : 8.000.000VND/tháng
o Thu nhập từ lương của bà Liên : 4.000.000VND/ tháng
Phần thu nhập được dùng để trả nợ: 6.000.000VND/tháng(sáu triệu
đồng chẵn)

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÁCH HÀNG
Đánh giá chung về khách hàng:
 Ông Phạm Hữu Lưu và bà Nguyễn Thị Liên chưa từng có quan hệ tín
III.

1.

dụng tại BIDV Nam Bình Dương. Ông Lưu và bà Liên là những người
có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự và có đầy đủ năng lực
pháp lý, năng lực hành vi dân sự và đủ điều kiện vay vốn ngân hàng.

Theo thông tin từ CIC ngày 01/04/2015, khách hàng không có dư nợ tại


bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
Ông Lưu là người ở Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình kết hôn với bà
Liên quê ở Thanh Tùng, Thanh Miện, Hải D...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Môn: Thẩm Định Tín Dụng
THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN
GVHD: Cô Nguyễn Thị Hai Hằng
Cơ sở: 2c Phổ Quang - lớp sáng thứ 6 phòng 506
Nhóm thực hiện:
1) Nguyễn Tuấn Khiêm
2) Võ Quang Minh (NT)
3) Hứa Minh Quang
4) Nguyễn Đức Quý
5) Hoàng Ngọc Tâm
6) Văn A Sầu
7) Trần Nguyên Bình
TP Hồ Chí Minh Tháng 4 năm 2015
Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân - Người đăng: Trung Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân 9 10 755