Ktl-icon-tai-lieu

thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Sồn Sồn Sốp
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TÀI LIỆU

138 câu trắc nghiệm
môn Thanh toán quốc tế
(Kèm lời giải)

MỤC LỤC
Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là:................................................................. 5
Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là .............................................................. 5
Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất
khẩu................................................................................................................................ 6
Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn đk giao hàng:............. 6
ÆB.................................................................................................................................. 6
ÆD ................................................................................................................................. 6
Câu 8: Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank là: ....... 6
Câu 10: Ngày giao hàng được hiểu là:..................................................................... 7
Câu 11: Sử dụng thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm hơn séc du lịch, là ............. 7
Câu 13: Căn cứ xác định giao hàng từng fần trog vận tải biển ........................... 7
Câu 15: Ko thể sử dụng 2 đồng tiền trong cùng 1 hợp đồng thương mại, là: ... 8
Câu 19: Lợi thế của nhà nhập khẩu trong D/P và D/A là như nhau.................... 8
Câu 25: Bộ chứng từ hoàn hảo là cơ sở để .......................................................... 10
Câu 27: Sửa đổi L/C chỉ được thực hiện bởi NH đã FH L/C đó, là ................... 10
Câu 31: Trong thanh toán nhờ thu người kí fát hối fiếu là: ................................. 11
Câu 32: Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là ......... 11
Câu 34: Người kí trả tiền kì fiếu là: ......................................................................... 12
Câu 35: Trong thanh toán XNK có sử dụng hối fiếu. Các DN VN áp dụng ULB
...................................................................................................................................... 12
Câu 37: Trong thanh toán nhờ thu người kí chấp nhận trả hối fiếu là .............. 12
Câu 39: Sử dụng D/P kì hạn trong thanh toán nhờ thu an toàn cho nhà XK
hơn D/A là ................................................................................................................... 13
Câu 40: Người kí fát kì fiếu là : ................................................................................ 13
Câu 41: Người ...
TÀI LIU
138 câu trc nghim
môn Thanh toán quc tế
(Kèm li gii)
thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thanh toán quốc tế - Người đăng: Sồn Sồn Sốp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
thanh toán quốc tế 9 10 440