Ktl-icon-tai-lieu

thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi nganha
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập kèm lời giải môn TTCK
Bài 1/ Xác định giá và khối lượng giao dịch của thị trường trong trường hợp không
có lệnh ATO và ATC ( chỉ có lệnh giới hạn) như sau:
Số lệnh cổ phiếu MZ như sau:
Giá tham chiếu 24,5 ngàn đồng
Mua
Giá
Bán
2.200 (khách hàng H)
24,9
400(khách hàng B)
1.000(khách hàng A)
24,8
0
600(khách hàng C)
24,6
1000(khách hàng I)
0
24,5
2.000(khách hàng E)
1.200(khách hàng D)
24,4
1.400(khách hàng F)
1.000(khách hàng G)
24,3
0

Giải:
Bảng 1:Khối lượng đặt mua, bán
(ngàn đồng)
Cộng
Mua
dồn
k/đặt
mua
2.200
2.200 (khách hàng H)
3.200
1.000(khách hàng A)
3.800
600(khách hàng C)
3.800
0

Giá

24,9
24,8
24,6
24,5

Bán

Cộng
dồn
k/đặt
bán
4.800
4.400
4.400
3.400

Khối
lượng
được
khớp
2.200
3.200
3.800
3.400

400(khách hàng B)
0
1000(khách hàng I)
2.000(khách hàng
E)
5.000
1.200(khách hàng D)
24,4
1.400(khách hàng
1.400
1.400
F)
6.000
1.000(khách hàng G)
24,3
0
0
0
(giá khớp lệnh là 24,6 ngàn đồng vì đáp ứng các yêu cầu trên)
Bảng 2: Thứ tự giao dịch được thực hiện
TT
Bên mua
Bên bán
Giá
Khối lượng
1
H
F
24,6
1.400
2
H
E
24,6
800
3
A
E
24,6
1.000
4
C
E
24,6
200
5
C
I
24,6
400
Cổ phiếu của khách hàng I chỉ bán được 400 , còn lại 600
Bảng 3: Sổ lệnh sau khi khớp
Mua
Giá
Bán
24,9
400(khách hàng B)
24,8
24,6
600(khách hàng I)
24,5
1.200(khách hàng D)
24,4
1.000( khách hàng G)
24,3
-

Bài 2/Xác định giá và khối lượng giao dịch của thị trường trong trường hợp có lệnh
ATO tham gia như sau:
Sổ lệnh của cổ phiếu MZ với giá tham chiếu 27,6 ngàn đồng như sau:
Mua
Giá
Bán
700(khách hàng H)
27,9
800(khách hàng B)
2.000(khách hàng A)
27,7
1.100(khách hàng C)
27,6
5000(khách hàng I)
400(khách hàng N)
27,5
2.600(khách hàng E)
4.500 (khách hàng D)
27,3
900(khách hàng F)
1.000(khách hàng G)
27,2
ATO
1.000(khách hàng J)

Giải:
Bảng 1:Khối lượng mua bán cộng dồn
k.lượng đặt mua
Giá

Khối lượng chào
bán
9.300+1000=10.300
8.500+1000=9.500
8.500+1000=9.500
3.500+1000=4.500
900+1000=1900
0+1000=1000

Khối lượng được
khớp
700
2.700
3.800
4.200
1.900
1000

700
27,9
2.700
27,7
3.800
27,6
4.200
27,5
8.700
27,3
9.700
27,2
Bảng 2: Thứ tự giao dịch được thực hiện
Thứ tự
Bên mua
Bên bán
Giá
Khối lượng
1
H
J
27,5
700
2
A
J
27,5
300
3
A
F
27,5
900
4
A
E
27,5
800
5
C
E
27,5
1.100
6
N
E
27,5
400
Ở đây lệnh của khách hàng E đã được khớp (bán) 2.300 cổ phiếu , còn 300 sẽ được
chuyển sang đợt khớp lệnh tiếp theo trong ngày giao dịch.
Bảng3 : Sổ lệnh sau khi khớp
Mua
Giá
Bán
27,9
800(B)
27,7
27,6
5000(I)
27,5
300(E)
4.500(D)
27,3
1.000(G)
27,2
Trường hợp có lệnh ATC thì cũng thực hiện n...
Bài tập kèm lời giải môn TTCK
Bài 1/ Xác định giá và khối lượng giao dịch của thị trường trong trường hợp không
có lệnh ATO và ATC ( chỉ có lệnh giới hạn) như sau:
Số lệnh cổ phiếu MZ như sau:
Giá tham chiếu 24,5 ngàn đồng
Mua Giá Bán
2.200 (khách hàng H) 24,9 400(khách hàng B)
1.000(khách hàng A) 24,8 0
600(khách hàng C) 24,6 1000(khách hàng I)
0 24,5 2.000(khách hàng E)
1.200(khách hàng D) 24,4 1.400(khách hàng F)
1.000(khách hàng G) 24,3 0
Giải:
Bảng 1:Khối lượng đặt mua, bán
(ngàn đồng)
Cộng
dồn
k/đặt
mua
Mua Giá Bán Cộng
dồn
k/đặt
bán
Khối
lượng
được
khớp
2.200 2.200 (khách hàng H) 24,9 400(khách hàng B) 4.800 2.200
3.200 1.000(khách hàng A) 24,8 0 4.400 3.200
3.800 600(khách hàng C) 24,6 1000(khách hàng I) 4.400 3.800
3.800 0 24,5 2.000(khách hàng
E)
3.400 3.400
5.000 1.200(khách hàng D) 24,4 1.400(khách hàng
F)
1.400 1.400
6.000 1.000(khách hàng G) 24,3 0 0 0
(giá khớp lệnh là 24,6 ngàn đồng vì đáp ứng các yêu cầu trên)
Bảng 2: Thứ tự giao dịch được thực hiện
TT Bên mua Bên bán G Khối lượng
1 H F 24,6 1.400
2 H E 24,6 800
3 A E 24,6 1.000
4 C E 24,6 200
5 C I 24,6 400
Cổ phiếu của khách hàng I chỉ bán được 400 , còn lại 600
Bảng 3: Sổ lệnh sau khi khớp
Mua Giá Bán
- 24,9 400(khách hàng B)
- 24,8 -
- 24,6 600(khách hàng I)
- 24,5 -
1.200(khách hàng D) 24,4 -
1.000( khách hàng G) 24,3 -
thị trường chứng khoán - Trang 2
thị trường chứng khoán - Người đăng: nganha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
thị trường chứng khoán 9 10 374