Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường chứng khoán -GS.TS Nguyễn Thị Cành & TS Trần Viết Hoàng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑHQG HCM - KHOA KINH TEÁ– NGAØNH TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA KINH TEÁ
BOÄ MOÂN TAØI CHÍNH-NGAÂN HAØNG

ÑOÀNG CHUÛ BIEÂN: GS.TS. NGUYEÃN THÒ CAØNH-TS. TRAÀN VIEÁT HOAØNG

THÒ TRÖÔØNG
CHÖÙNG KHOAÙN
(Saùch tham khaûo)

BIÊN SOẠN: NGUYỄN THỊ CÀNH,
TRẦN VIẾT HOÀNG,
CUNG TRẦN VIỆT,
CAO HƯƠNG GIANG,
TRẦN HÙNG SƠN

Thaønh phoá Hoà Chí Minh 2007
BIÊN SOẠN: NGUYỄN THỊ CÀNH, TRẦN VIẾT HOÀNG, CUNG TRẦN VIỆT, CAO HƯƠNG GIANG, TRẦN HÙNG SƠN

1

ÑHQG HCM - KHOA KINH TEÁ– NGAØNH TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG

BIÊN SOẠN: NGUYỄN THỊ CÀNH, TRẦN VIẾT HOÀNG, CUNG TRẦN VIỆT, CAO HƯƠNG GIANG, TRẦN HÙNG SƠN

2

ÑHQG HCM - KHOA KINH TEÁ– NGAØNH TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Cuøng vôùi söï phaùt trieån khaù maïnh meõ cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn trong naêm vöøa qua, caùc
taøi lieäu lieân quan ñeán thò tröôøng chöùng khoaùn ñöôïc xuaát baûn khaù phong phuù taïi Vieät Nam.
Tuy nhieân, moãi loaïi saùch, taøi lieäu xuaát baûn nhaèm phuïc vuï cho caùc muïc tieâu khaùc nhau,
nhö saùch, taøi lieäu phuïc vuï chöông trình ñaøo taïo ngaén haïn, caáp toác cho caùc nhaø ñaàu tö coâng
chuùng, loaïi saùch, taøi lieäu phoå bieán thoâng tin phuïc vuï baïn ñoïc coâng chuùng, saùch, taøi lieäu
giaùo trình giaûng daïy trong caùc tröôøng ñaïi hoïc cho caùc sinh vieân ngaønh taøi chính-ngaân
haøng vaø caùc chuyeân ngaønh kinh teá khaùc….. Trong khuoân khoå chöông trình ñaøo taïo chuyeân
ngaønh Taøi chính-Ngaân haøng, vaø caùc ngaønh kinh teá khaùc cuûa Khoa Kinh Teá-Ñaïi Hoïc Quoác
Gia TP.HCM, moân hoïc “Thò tröôøng Chöùng khoaùn” ñöôïc thieát keá vôùi thôøi löôïng ba tín chæ
(45 tieát), chuû yeáu chuùng toâi muoán cung caáp cho sinh vieân nhöõng vaán ñeà cô baûn veà thò
tröôøng chöùng khoaùn, caáu truùc vaø cô cheá hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn. Tuy nhieân,
ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Taøi chính - Ngaân haøng ñaõ coù caùc kieán thöùc ñöôïc hoïc veà quaûn trò
taøi chính vaø ñaàu tö taøi chính, seõ ñöôïc hoïc caùc chuyeân ñeà chuyeân saâu hôn veà phaân tích
chöùng khoaùn, caùc chöùng khoaùn phaùi sinh nhö quyeàn choïn, hôïp ñoàng töông lai, …. Do ñoù,
muïc tieâu chính cuûa chuùng toâi khi hình thaønh cuoán saùch naøy laø vöøa phuïc vuï taøi lieäu giaûng
daïy moân hoïc “Thò tröôøng Chöùng khoaùn” cho ngaønh Taøi chính - Ngaân haøng, vaø caùc
chuyeân ngaønh kinh teá khaùc cuûa Khoa Kinh Teá, ÑH Quoác Gia TP.HCM, ñoàng thôøi cuõng laø
taøi lieäu tham khaûo cho sinh vieân ñaïi hoïc vaø cao hoïc, chuyeân ngaønh Taøi chính - Ngaân haøng
khi löïa choï...
ÑHQG HCM - KHOA KINH TEÁ– NGAØNH TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG
BIÊN SON: NGUYN TH CÀNH, TRN VIT HOÀNG, CUNG TRN VIT, CAO HƯƠNG GIANG, TRN HÙNG SƠN
1
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA KINH TEÁ
BOÄ MOÂN TAØI CHÍNH-NGAÂN HAØNG
ÑOÀNG CHUÛ BIEÂN: GS.TS. NGUYEÃN THÒ CAØNH-TS. TRAÀN VIEÁT HOAØNG
THÒ TRÖÔØNG
CHÖÙNG KHOAÙN
(Saùch tham khaûo)
BIÊN SON: NGUYN TH CÀNH,
TRN VIT HOÀNG,
CUNG TRN VIT,
CAO HƯƠNG GIANG,
TRN HÙNG SƠN
Thaønh phoá Hoà Chí Minh 2007
Thị trường chứng khoán -GS.TS Nguyễn Thị Cành & TS Trần Viết Hoàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường chứng khoán -GS.TS Nguyễn Thị Cành & TS Trần Viết Hoàng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thị trường chứng khoán -GS.TS Nguyễn Thị Cành & TS Trần Viết Hoàng 9 10 934