Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường tài chính

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1783 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chöông 7 thò tröôøng taøi chinh
(1)

(1) söï caàn thieát khaùch quan cuûa quaù trình ñieàu tieát
voán trong neàn kt

neàn sxhh phaùt trieån chieàu roäng laãn chieàu saâu-quaù trình taùi saûn xuùaât
phaùt sinh-khuynh höôùng öùng duïng khkt-nhaø nöôùc phaùt trieån nhöõng
coâng trình kt-xh – tieàn nhaøn roãi luoân muoán tìm moïi caùch ñeå sinh soâiquoác teá hoaù nhöõng nguoàn voán nhaøn roãi cuõng taïo neân-nhö vaäy laø giao
löu voán taát yeáu hình thaønh.
(2)

(2)

quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån tttc

gian ngaân haøng thöông maïi, toå chöùc tín duïng, coâng ty taøi chính laøm
nhòp caàu giao löu voán, quy moâ naùy ngaøy caøng taêng. haïn cheá laø laõi suaát
khoâng haáp daãn cho ngöôøi ñaàu tö. hình thöùc thö ba ra ñôøi ñoù laø söï coù
maët vaø ña daïng cuûa chöùng töø coù giaù, ngöoøi ñaàu tö bieát chính xaùc ñoàng
voán mình di chuyeån, mua baùn trôû neân deã daøng nhö vaäy khoâng ngoaøi thò
tröôøng taøi chính.
(3)

(3)

khaùi nieäm

töø nguoàn cung caàu veà voán, caùc loaïi chöùng töø coù giaù, phaùp nhaân vaø theå
nhaân tham gia thò tröôøng. ñoù laø khaùi nieäm.
(1)

(1)

phaân loaïi

(a) (a) thò tröôøng tieàn teä:

cho vay ngaén haïn goàm:
+ w tieàn gôûi vaø w tín duïng
w coâng cuï nôï ngaén haïn:
+ w noäi teä lieân ngaân haøng
+ w giaáy tôø coù giaù
thò tröôøg hoái ñoaùi
(b) (b) w tröôøng voán:
+ w cung öùng voán ñaàu tö daøi haïn

+ giao dòch chöùng khoaùn
(I)

(I)

thò tröôøng tieàn teä

laø nôi mua baùn caùc giaáy tôø cho giaù döôùi 1 naêm, nôi ñaùp öùng nhu caàu
voán ngaén haïn cho neàn kinh teá.
(a) (a) caùc nghieäp vuï treân w tieàn teä:
+ vay cho vay voán ngaén haïn:
baèng tieàn, caàm coá, chieát khaáu caùc chöùng töø coù giaù (chieát khaåu laïi:
ngaân haøng thöông maïi ñem giaáy tôø coù giaù tröôùc ñaây chieát khaáu cuûa kh
leân ng haøng trung öông chieát khaáu.
+ baûo chöùng laïi:
ñaây laø nghieäp vuï cho vay voán cuûa ngaân haøng trung öông ñoái vôùi ng
haøng thöông maïi treân cô sôû ñaûm baûo chöùng töø coù giaù maø ngaân haøng
thöông maïi ñaõ cho kh haøng vay duôùi hình thöùc caàm coá.
+ mua baùn caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn.
(II)

(II) thò tröôøng voán

nôi dieãm ra mua baùn chöùng khoaùn vaø giaây ghi nôï trung hoaëc daøi haïn.
thò tröôøng sô caáp:
nôi cung öùng chöùng töø vaøo löu thoâng.
w thöù caáp: chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu.
theo coâng cuï tham gia:
+ w chöùng khoaùn nhaø nöôùc
+ thò tröôøng traùi phieáu dn
+ w coå phieáu.
(a) (a) coâng cuï treân thò tröôøng voán:
coå phieáu:
laø moät loaïi chöùng khoaùn xaùc nhaän ...
chöông 7 thò tröôøng taøi chinh
(1) (1) söï caàn thieát khaùch quan cuûa quaù trình ñieàu tieát
voán trong neàn kt
neàn sxhh phaùt trieån chieàu roäng laãn chieàu saâu-quaù trình taùi saûn xuùaât
phaùt sinh-khuynh höôùng öùng duïng khkt-nhaø nöôùc phaùt trieån nhöõng
coâng trình kt-xh tieàn nhaøn roãi luoân muoán tìm moïi caùch ñ sinh soâi-
quoác teá hoaù nhöõng nguoàn voán nhaøn roãi cuõng taïo neân-nhö vaäy l giao
löu voán taát yeáu hình thaønh.
(2) (2) quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån tttc
gian ngaân haøng thöông maïi, toå chöùc tín duïng, coâng ty taøi chính laøm
nhòp caàu giao löu voán, quy moâ naùy ngaøy caøng taêng. haïn cheá llaõi suaát
khoâng haáp daãn cho ngöôøi ñaàu tö. hình thöùc thö ba ra ñôøi ñoù l söï coù
maët vaø ña daïng cuûa chöùng töø cgiaù, ngöoøi ñaàu tö bieát chính xaùc ñoàng
voán mình di chuyeån, mua baùn trôû neân deã daøng nhö vaäy khoâng ngoaøi thò
tröôøng taøi chính.
(3) (3) khaùi nieäm
töø nguoàn cung caàu v voán, caùc loaïi chöùng töø coù giaù, phaùp nhaân vaø theå
nhaân tham gia thò tröôøng. ñoù laø khaùi nieäm.
(1) (1) phaân loaïi
(a) (a) thò tröôøng tieàn teä:
cho vay ngaén haïn goàm:
+ w tieàn gôûi vaø w tín duïng
w coâng cuï nôï ngaén haïn:
+ w noäi teä lieân ngaân haøng
+ w giaáy tôø coù giaù
thò tröôøg hoái ñoaùi
(b) (b) w tröôøng voán:
+ w cung öùng voán ñaàu tö daøi haïn
Thị trường tài chính - Trang 2
Thị trường tài chính - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thị trường tài chính 9 10 460