Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư quy định về phân lọai tài sản

Được đăng lên bởi Việt Hà Lê
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

THÔNG TƯ
Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự
phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
_______________________
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16
tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm
2010;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về phân loại
tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự
phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài,
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về việc phân loại, mức trích, phương pháp trích
lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt
động ngân hàng đối với các tài sản có (sau đây gọi tắt là nợ) sau:
a) Cho vay;
b) Cho thuê tài chính;
c) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá
khác;
d) Bao thanh toán;
đ) Các khoản cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng;
e) Các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng;

g) Số tiền mua và ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên
thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch
của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) (sau đây gọi tắt là trái phiếu
chưa niêm yết), không bao gồm mua trái phiếu chưa niêm yết bằng nguồn vốn
ủy thác mà bên ủy thác chịu rủi ro;
h) Ủy thác cấp tín dụng;
i) Tiền gửi (trừ tiền gửi thanh toán) tại tổ chức tín dụng trong nước, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và tiền
gửi tại tổ chức tín dụng nước ngoài.
2. Các khoản bảo lãnh, chấp nhận thanh toán, cam kết cho vay không hủy
ngang (sau đây gọi chung là cam kết ngoại bảng) phải được phân loại theo quy
định tại Thông tư này để quản lý, giám sát chất lượng hoạt động cấp tín dụng
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Việc trích lập và sử dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn
thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng tổn ...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
Số: 02/2013/TT-NHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013
THÔNG TƯ
Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự
phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
_______________________
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16
tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm
2010;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông quy định về phân loại
tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự
phòng để xử rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài,
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông này quy định về việc phân loại, mức trích, phương pháp trích
lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt
động ngân hàng đối với các tài sản có (sau đây gọi tắt là nợ) sau:
a) Cho vay;
b) Cho thuê tài chính;
c) Chiết khấu, i chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ giá
khác;
d) Bao thanh toán;
đ) Các khoản cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng;
e) Các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng;
Thông tư quy định về phân lọai tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư quy định về phân lọai tài sản - Người đăng: Việt Hà Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thông tư quy định về phân lọai tài sản 9 10 390