Ktl-icon-tai-lieu

thực tiễn đánh gía hiệu quả dự án

Được đăng lên bởi Anh Tho To
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1596 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích hiệu quả dự án đầu tƣ Khu biệt thự
Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Nguyễn Bích Thảo
Trƣờng Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả dự án
đầu tƣ. Phân tích hiệu quả dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị quốc gia
tren khía cạnh tài chính và kinh tế - xã hội: Dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm
Hội nghị quốc gia; xác định tổng mức đầu tƣ của dự án; nguồn vốn và kế hoạch
huy động vốn; các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án đầu tƣ khu biệt thự; phân tích
lãi lỗ trong hoạt động kinh doanh; đánh giá hiệu quả tài chính, phân tích hiệu quả
kinh tế xã hội của dự án. Trình bày giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dự án đầu tƣ
khu biệt thự Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Keywords: Quản trị kinh doanh; Dự án đầu tƣ; Quản lý dự án; Trung tâm hội nghị
quốc gia
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn 20 năm đổi mới, mở cửa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đi đôi với
tăng trƣởng và ổn định, nền kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ. Xu
hƣớng của quá trình này là công nghiệp tăng nhanh và nền kinh tế đƣợc hiện đại hóa.
Trƣớc nhu cầu đó, Dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại xã Mễ Trì,
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã đƣợc triển khai và hoàn thành đƣa vào sử dụng
trong năm 2010 với 10 khu villa với trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn tƣơng đƣơng
khách sạn 5 sao để phục vụ các đoàn khách cao cấp của Đảng, Nhà nƣớc và Chính
phủ.Theo văn bản xác định số lƣợng thành viên theo thƣờng lệ của đoàn chính thức và

tùy tùng của các nƣớc tham gia Hội nghị cao cấp Asean mỗi biệt thự cần 6 phòng tiêu
chuẩn và 01 phòng cao cấp (có tính đến việc bố trí theo tiêu chuẩn phòng Tổng thống)..
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng cũng nhƣ tính cấp thiết của dự án, việc “Phân tích
hiệu quả dự án đầu tư khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia” đƣợc tác giả chọn
làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, với hy vọng góp vào việc tiếp tục khảo sát những
vấn đề phức tạp nhƣng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với dự án này.
2. Tình hình nghiên cứu
Khoa học kinh tế đầu tƣ có nội dung rất rộng và có tính liên ngành vì vậy tuỳ theo
mục đích của ngƣời nghiên cứu, tiếp cận trên nhiều góc độ khác nhau, trên các khía cạnh
kinh tế - xã hội, tài chính của dự án đầu tƣ, so sánh lựa chọn phƣơng án đầu tƣ…, cho
đến nay, đã có một số nghiên cứu về việc lập, phân tích, đánh giá thẩm định một dự án
đầu...
Phân tích hiu qu d án đầu Khu bit th
Trung tâm Hi ngh Quc gia
Nguyn Bích Tho
Trƣờng Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Qun tr kinh doanh; Mã s: 60 34 05
Ngƣời hƣớng dn: PGS.TS. Nguyn Xuân Dũng
m bảo v: 2011
Abstract: Khái quát hóa nhng vấn đề lý luận bản v phân tích hiu qu d án
đầu tƣ. Phân tích hiệu qu d án đầu khu bit th Trung tâm Hi ngh quc gia
tren khía cnh tài chính kinh tế - hi: D án đầu khu biệt th Trung tâm
Hi ngh quc gia; xác định tng mức đầu tƣ ca d án; ngun vn và kế hoch
huy động vn; các ch tiêu phân tích tài chính d án đầu khu biệt th; phân tích
lãi l trong hoạt động kinh doanh; đánh giá hiu qu tài chính, phân tích hiu qu
kinh tế xã hi ca d án. Trình bày gii pháp nhm nâng cao hiu qu d án đầu
khu bit th Trungm Hi ngh quc gia.
Keywords: Qun tr kinh doanh; D án đầu tƣ; Qun lý d án; Trung tâm hi ngh
quc gia
Content
1. Tính cp thiết ca đề tài
Sau hơn 20 m đổi mi, m ca và ch động hi nhp kinh tế quc tế, đi đôi với
tăng trƣởng ổn định, nn kinh tế Việt Nam đã sự chuyn dịch cu mnh m. Xu
hƣớng ca quá trình này công nghiệp tăng nhanh nền kinh tế đƣợc hiện đại hóa.
Trƣc nhu cầu đó, D án đầu tƣ khu bit th Trung tâm Hi ngh Quc gia ti xã M Trì,
huyn T Liêm, thành ph Nội đã đƣợc triển khai hoàn thành đƣa vào s dng
trong năm 2010 với 10 khu villa vi trang thiết b hiện đại, đạt tiêu chuẩn tƣơng đƣơng
khách sạn 5 sao để phc v các đoàn khách cao cp của Đảng, Nhà nƣớc Chính
phủ.Theo văn bản c đnh s lƣợng thành viên theo thƣờng l của đoàn chính thức
thực tiễn đánh gía hiệu quả dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực tiễn đánh gía hiệu quả dự án - Người đăng: Anh Tho To
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
thực tiễn đánh gía hiệu quả dự án 9 10 316