Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng ngân hàng tại VN

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M CL C
Trang

L I NÓI

U

2

N I DUNG
PH N I: LÝ LU N V NH NG R I RO TRONG HO T
I/ T NG QUAN V

CÁC NGHI P V TRONG HO T

NG NGÂN HÀNG

NG NGÂN HÀNG

3

3

1. Khái ni m
2. Nh ng nghi p v ch y u trong ho t
II/ R I RO TRONG HO T

ng ngân hàng

3
5

NG NGÂN HÀNG

1. R i ro

5

2. R i ro t n t i khách quan trong ho t
III/ NH NG R I RO

3

C THÙ TRONG HO T

ng ngân hàng
NG NGÂN HÀNG

5
6

1. R i ro tín d ng

6

2. R i ro lãi su t

8

3. R i ro h i oái

9

4. R i ro thanh toán

10

5. R i ro ngu n v n

11

6. R i ro ho t

12

ng ngo i b ng

7. R i ro công ngh ho t

ng

12

8. R i ro qu c gia
PH N II: TH C TR NG HO T

13
NG NGÂN HÀNG C A VI T NAM

VÀ BI N PHÁP NH M H N CH R I RO TRONG HO T
I/ TH C TR NG HO T

NG NGÂN HÀNG

NG NGÂN HÀNG

14

VI T NAM

TRONG TH I GIAN QUA

14

II/ M T S

17

BI N PHÁP PHÒNG NG A VÀ H N CH R I RO

K T LU N

24

TÀI LI U THAM KH O

25

1

L I NÓI
S ra
s

i ho t

U

ng ngân hàng ánh d u m t bư c ngo t trong l ch

phát tri n và ti n b c a con ngư i. Lênin ã coi s

ra

i ngân

hàng như ”S phát minh ra l a” hay “S phát minh ra bánh xe”. Vai trò to
l n c a ho t ng ngân hàng i v i s phát tri n n n kinh t và xã h i
ư c xu t phát t chính nh ng
c trưng c a nó. Ho t
ng kinh
doanh ngân hàng là m t lĩnh v c kinh doanh
c bi t b i hàng hoá
trong quá trình kinh doanh là ti n t -lo i hàng hoá có tính nh y c m và
s c cu n hút c bi t. Chính tính c bi t riêng có này c a ti n t mà
ho t
ng kinh doanh ngân hàng v a là m t lo i ho t
ng em l i
hi u qu r t l n
i v i n n kinh t , v a là m t lĩnh v c mà kh năng
x y ra r i ro cao.
Nghiên c u v r i ro trong ho t

ng ngân hàng là m t vi c làm h t

s c c n thi t
i v i h th ng ngân hàng thương m i c a Vi t nam.
Vi c nghiên c u này s cho ta th y rõ ư c các lo i r i ro, nguyên
nhân xu t hi n r i ro và h u qu c a nó, và
t ó
ra các gi i pháp
h u hi u, thi t th c nh m h n ch r i ro, gi m thi u t n th t cho h
th ng ngân hàng.
Xu t phát t nh ng v n

trong lý thuy t cũng như th c tr ng

ho t ng c a h th ng ngân hàng thương m i Vi t nam, em m nh d n
l a ch n
tài nghiên c u:
"Các bi n pháp h n ch r i ro trong ho t ng ngân hàng Vi t nam"
và cho r ng vi c tìm hi u và nghiên c u ván này là h t s c c n thi t i v i
m t sinh viên khoa Ngân hàng-Tài chính c a trư ng i h c KTQD.
M c dù ã có s giúp
h t s c nhi t tình v m t khoa h c cũng như
tài li u ph c v bài vi t c a cô giáo TS. Nguy n Th B t, nhưng do ki n
th c còn h n ch nên bài vi t c a em s không th tránh kh i nh ng thi u sót
c n b sung. Em r t mong nh n ư c s góp ý c a th y cô...
MC LC
Trang
LI NÓI ĐẦU 2
NI DUNG
PHN I: LÝ LUN V NHNG RI RO TRONG HOT ĐỘNG NGÂN HÀNG 3
I/ TNG QUAN V CÁC NGHIP V TRONG HOT ĐỘNG NGÂN HÀNG 3
1. Khái nim 3
2. Nhng nghip v ch yếu trong hot động ngân hàng 3
II/ RI RO TRONG HOT ĐNG NGÂN HÀNG 5
1. Ri ro 5
2. Ri ro tn ti khách quan trong hot động ngân hàng 5
III/ NHNG RI RO ĐẶC THÙ TRONG HOT ĐỘNG NGÂN HÀNG 6
1. Ri ro tín dng 6
2. Ri ro lãi sut 8
3. Ri ro hi đoái 9
4. Ri ro thanh toán 10
5. Ri ro ngun vn 11
6. Ri ro hot động ngoi bng 12
7. Ri ro công ngh hot động 12
8. Ri ro quc gia 13
PHN II: THC TRNG HOT ĐỘNG NGÂN HÀNG CA VIT NAM
VÀ BIN PHÁP NHM HN CH RI RO TRONG HOT ĐỘNG NGÂN HÀNG 14
I/ THC TRNG HOT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIT NAM
TRONG THI GIAN QUA 14
II/ MT S BIN PHÁP PHÒNG NGA VÀ HN CH RI RO 17
KT LUN 24
TÀI LIU THAM KHO 25
1
Thực trạng ngân hàng tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng ngân hàng tại VN - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thực trạng ngân hàng tại VN 9 10 342