Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng tình hình chứng khoán Việt Nam

Được đăng lên bởi Đặng Khánh Nam
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tìm hiểu thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009 - 2011 và các đưa ra các giải pháp
1
THC TRNG TH TRƯỜNG CHNG KHOÁN VIT NAM,
NHNG KHUYN NGH CHÍNH SÁCH
U ban Chng khoán Nhà nước
Trong 11 năm qua, kinh tế Vit Nam đã đạt được nhng kết qu quan trng
trên các phương diện v tăng trưng, ci thin thu nhập người n, sp xếp đổi mi
DNNN, phát trin h thng tài chính ngân hàng. Đặc bit, cùng vi quá trình ci
cách, đổi mi nn kinh tế đất c, th trưng chng khoán (TTCK) Việt Nam đã
đưc hình thành kng ngng phát triển. Cho đến nay, mc cũng chịu nhiu
ảnh hưởng ca khng hong tài chính toàn cầu m 2008 nhưng TTCK Việt Nam
chưa đ xy ra đổ v như một s nước, đồng thi cu trúc th chế th trường đã
từng bước đưc xác lp hoàn thin. Tuy nhiên, trong thi gian gần đây, do tác
động ca cuc khng hong tài chính toàn cu, kinh tế - thương mi thế gii suy
gim cũng nnhững khó khăn v kinh tế trong nước, TTCK Việt Nam đã gp phi
nhiều khó khăn, thách thc.
Bài tham lun này tp trung vào hai nội dung bản, bao gm: (i) ảnh hưởng
ca tình hình kinh tế - tài chính thế giới đến kinh tế Vit Nam nhng vấn đề ca
kinh tế Vit Nam; (ii) thc trng TTCK Vit Nam và mt s khuyến ngh chính sách.
1. Tình hình kinh tế thế gii và nhng vn đề ca nn kinh tế Vit Nam .
th nói, cuc khng hong tài chính toàn cầu được tích t ti M nhiều năm trưc
khi chính thc n ra o năm 2008 đã tác động mnh ti kinh tế, tài chính và
thương mi thế giới. Đ khc phục đt suy thoái kinh tế trong năm 2009, hầu hết các
ớc đã áp dng chính sách kích thích kinh tế, ni lng tin t giá tiêu dùng tăng
thp, nh đó năm 2010 kinh tế thế giới đã đạt đưc tốc độ tăng trưởng 5,1%. Tuy
nhiên, những khó khăn ni ti trong nn kinh tế thế gii vẫn chưa qua đi hậu qu
ca khng hong khng hong cũng đã bc l nhng vấn đ mi. Th nhất đó vấn
đề n công ti mt s quốc gia Châu Âu đang là một nhân t gây ra nhng bt n i
chính khu vc Châu Âu cũng như toàn cu; thm chí trong thi gian gần đây Nhật
BnM. Th hai, s mt cân đối trong thương mại toàn cu cũng cn tr kh năng
điều chnh cân bng kinh tế, i chính toàn cu; gây ra nhng ri ro tim n trong cân
bng t giá hối đoái giữa các nn kinh tế lớn, đc bit M Trung Quc. Th ba,
tht nghip ti nhiều nưc phát triển như Mỹ và khu vc Châu Âu chm ci thin
d báo s còn dai dng cũng khiến cho đà phục hi kinh tế thế gii còn khó khăn.
Thêm vào đó, một lot c vấn đ mi ny sinh trong thi gian gn đây như giá
lương thực, thc phm giá du thế giới tăng cao, bt n ti khu vc Trung Đông
Bc phi, thm họa động đất, sóng thn ti Nht Bản…đã khiến cho kinh tế thế giới đã
khó khăn lại càng kkhăn hơn. Do vậy, nhiu t chức như WB, IMF đều đã điều
Thực trạng tình hình chứng khoán Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng tình hình chứng khoán Việt Nam - Người đăng: Đặng Khánh Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực trạng tình hình chứng khoán Việt Nam 9 10 719