Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng vốn khả dụng tại Việt Nam

Được đăng lên bởi Hỏi TênTao LàmGì
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 957 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰCTRẠNG QUẢN LÝ, DỰ BÁO VỐN KHẢ DỤNG CỦA NHNN VIỆT NAM
THỰCTRẠNG QUẢN LÝ, DỰ BÁO VỐN KHẢ DỤNG CỦA NHNN VIỆT NAM

1

Cơ sở dự báo

1.1

Xây dựng phương pháp vốn khả dụng của NHNN Việt Nam

Khái
Khái niệm:
niệm: vốn
vốn khả
khả dụng
dụng là
là số
số dư
dư tiền
tiền gửi
gửi của
của các
các TCTD
TCTD tại
tại NHNN
NHNN (gồm
(gồm tiền
tiền gửi
gửi DTBB,
DTBB, tiền
tiền gửi
gửi thanh
thanh toán)
toán) nhằm
nhằm thực
thực hiện
hiện mục
mục tiêu
tiêu chính
chính sách
sách
tiền
tiền tệ
tệ quốc
quốc gia
gia
Phạm
Phạm vi
vi quản
quản lý,
lý, dự
dự báo
báo vốn
vốn khả
khả dụng
dụng
Các
Các nước
nước Fed,
Fed, NHTW
NHTW Nhật,
Nhật, NHDTLB
NHDTLB Úc,
Úc, Pháp…
Pháp… chỉ
chỉ giới
giới hạn
hạn đối
đối với
với số
số dư
dư tiền
tiền gửi
gửi của
của các
các TCTD
TCTD tại
tại NHTW
NHTW
Việt
Việt Nam
Nam (!)
(!)vốn
vốn khả
khả dụng
dụng được
được xác
xác định
định là
là tiền
tiền gửi
gửi củaTCTD
củaTCTD tại
tại NHNN,
NHNN, là
là một
một khoản
khoản mục
mục trên
trên bảng
bảng cần
cần đối
đối tiền
tiền tệ
tệ của
của NHNN
NHNN

Bảng cân đối NHNN (tóm tắt)

Tàisảncó
-Tàisảnngoạitệròng
- Chovaychínhphủròng

Tàisảnnợ
-TiềnngoàiNHTW
-TiềngửidựtrữcủacácTCTD.

- ChovaycácTCTD
-Tàisảncókhácròng
3/31/15

1
1

Qua bảng cân đối tiền tệ của NHNN cho thấy sự thay đổi của VKD được đo lường bằng sự thay đổi các khoản mục bên TS Có
- sự thay đổi tiền mặt ngoài NHNN bên TS Nợ:
Các yếu tố bên TS có tác động cùng chiều VKD: Tiền mặt ngoài NHNN tác động ngược chiều vốn VKD.
Ngoài ra sự biến động VKD của TCTD còn phụ thuộc vào những thay đổi của các khoản mục TS có và TS Nợ trên bảng cân đối
của các TCTD cụ thể:
VKD của 1 TCTD là thừa hoặc thiếu trên cơ sở kết quả phân tích về kỳ hạn của các khoản mục TS có và TS nợ trên bảng cân đối
của các TCTD. Theo định kỳ các TCTD lập bảng phần tích kỳ hạn của các khoản mục trên bảng cân đối (ba ngày làm việc tiếp
theo; 2 - 5 ngày; trong 2 tuần làm việc tới; trang 1 tháng tới….), có những khoản mục TS có; TS nợ mào điểm hạn thanh toán.
Dựa trên kết quả cân đối này NHTW có thể đánh giá, dự báo VKD cho các TCTD nên cơ sở tổng hợp kết quả vốn kinh doanh
của từng TCTD

2
3/31/15

2

Việt Nam hiện nay các NHTM đang trong quá trình hiện đại hệ thống thanh toán nên 1 số NHTM chưa quản lý
vốn tập hợp on-line trong toàn hệ thống nên chưa thể theo dõi, phân tích các khoản mục phát sinh bên TS có,
TS nợ chi tiết theo từng kỳ hạn cụ thể; Do đó NHNN chủ yếu thực hiện dự báo VKD theo phương pháp do IMF
hướng dẫn đó là dự báo sự biến động của các khoản mục trên bảng cần đ...
Tàisảncó
-Tàisảnngoạitệròng
- Chovaychínhphủròng
- ChovaycácTCTD
-Tàisảncókhácròng
Tàisảnnợ
-TiềnngoàiNHTW
-TiềngửidựtrữcủacácTCTD.
3/31/15 1
1


 !"#$
11

1.1
%&'()*+ ,(-./' 012(-345675#5894:-;<12(-3412(-348*7(*8$#(=(*><8*!5*4?(<,51@A5*B(*#5*
12(8?CA'5-47
%&'()*+ ,(-./' 012(-345675#5894:-;<12(-3412(-348*7(*8$#(=(*><8*!5*4?(<,51@A5*B(*#5*
12(8?CA'5-47
D*9<&4CA+(.E !"#$&'()*+ ,(-
#5(0F5GH I*J8K5D*#LM5*N-4F4*9(O'4&F4' 012(-345675#5894I
4?87<:P=&'()*+ ,(-O0Q5R#5OS(*./12(-34567894./<T8)*$+(<,58U@("+(-5V(O'412(8?567
D*9<&4CA+(.E !"#$&'()*+ ,(-
#5(0F5GH I*J8K5D*#LM5*N-4F4*9(O'4&F4' 012(-345675#5894I
4?87<:P=&'()*+ ,(-O0Q5R#5OS(*./12(-34567894./<T8)*$+(<,58U@("+(-5V(O'412(8?567
+(-5W(O'4:8X<8Y8=
Thực trạng vốn khả dụng tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng vốn khả dụng tại Việt Nam - Người đăng: Hỏi TênTao LàmGì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thực trạng vốn khả dụng tại Việt Nam 9 10 905