Ktl-icon-tai-lieu

Thuế giá trị gia tăng

Được đăng lên bởi vanmnguyen0402-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÖÔNG IV THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG
I/ TOÅNG QUAN VEÀ THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG:
1/ Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm cuûa thueá GTGT:
Khaùi nieäm veà thueá GTGT:
Thueá GTGT laø loaïi thueá giaùn thu, döïa treân caên baûn giaù
trò taêng theâm cuûa haøng hoùa dòch vuï qua caùc khaâu luaân
chuyeån, töø khaâu saûn xuaát ñaàu tieân ñeán khaâu tieâu duøng
cuoái cuøng.*
1VO THE HAO
Thuế giá trị gia tăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế giá trị gia tăng - Người đăng: vanmnguyen0402-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thuế giá trị gia tăng 9 10 892