Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Môn Tài chính tiền tệ: Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 7306 lần   |   Lượt tải: 35 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................3
Chương 1: Sơ lược về ngân hàng thương mại........................................................................4
1.1.

Lý thuyết chung về ngân hàng thương mại.................................................................4

1.1.1. Khái niệm...................................................................................................................4
1.1.2. Bản chất......................................................................................................................4
1.1.3. Phân loại.....................................................................................................................4
1.1.3.1.Dựa vào hình thức sở hữu...........................................................................................4
1.1.3.2.Dựa vào chiến lược kinh doanh..................................................................................5
1.1.4. Chức năng..................................................................................................................5
1.1.4.1.Chức năng trung gian tín dụng....................................................................................5
1.1.4.2.Chức năng trung gian thanh toán................................................................................5
1.1.4.3.Chức năng tạo tiền......................................................................................................6
1.2.

Hoạt động của ngân hàng thương mại.......................................................................7

1.2.1. Hoạt động tạo lập nguồn vốn......................................................................................7
1.2.2. Hoạt động sử dụng và khai thác nguồn vốn................................................................8
1.2.3. Các hoạt động khác....................................................................................................8
1.3.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHTM....................................8

1.3.1. Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục sản phẩm dịch vụ......................................8
1.3.2. Sự gia tăng cạnh tranh................................................................................................9
1.3.3. Sự gia tăng chi phí vốn...............................................................................................9
1.3.4. Sự gia tăng các nguồn vốn nhạy cảm với l...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................3
Chương 1: Sơ lược về ngân hàng thương mại........................................................................4
1.1. thuyết chung về ngân hàng tơng mại.................................................................4
1.1.1. Khái nim...................................................................................................................4
1.1.2. Bản chất......................................................................................................................4
1.1.3. Phân loại.....................................................................................................................4
1.1.3.1.Dựa vào hình thức shữu...........................................................................................4
1.1.3.2.Dựa vào chiến lược kinh doanh..................................................................................5
1.1.4. Chức năng..................................................................................................................5
1.1.4.1.Chức năng trung gian n dụng....................................................................................5
1.1.4.2.Chức năng trung gian thanh toán................................................................................5
1.1.4.3.Chức năng tạo tiền......................................................................................................6
1.2. Hoạt động của ngân ng thương mại.......................................................................7
1.2.1. Hoạt đng tạo lập nguồn vn......................................................................................7
1.2.2. Hoạt đng sử dng và khai thác nguồn vn................................................................8
1.2.3. Các hoạt động khác....................................................................................................8
1.3. Các yếu tảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHTM....................................8
1.3.1. Sự gia tăng nhanh cng trong danh mục sản phẩm dịch vụ......................................8
1.3.2. Sự gia tăng cạnh tranh................................................................................................9
1.3.3. Sự gia tăng chi phí vốn...............................................................................................9
1.3.4. Sự gia tăng các nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất.......................................................9
1.3.5. Cách mạng trong ng nghệ ngân hàng......................................................................10
Trang 1
Tiểu luận Môn Tài chính tiền tệ: Ngân hàng thương mại ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Môn Tài chính tiền tệ: Ngân hàng thương mại ở Việt Nam - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tiểu luận Môn Tài chính tiền tệ: Ngân hàng thương mại ở Việt Nam 9 10 107