Ktl-icon-tai-lieu

Tín dụng với người ngèo tại Hà Nội

Được đăng lên bởi Lê Đăng Tú
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tín dụng cho người nghèo ở Hà Nội
Hoàng Liên Sơn
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Thế Tùng
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Phân tích đặc điểm tín dụng cấp cho hộ nghèo và vai trò của nó trong xoá đói
giảm nghèo, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cấp cho hộ nghèo.
Khảo sát thực trạng tín dụng cấp cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội về huy
động vốn và cho vay vốn người nghèo, chỉ ra những kết quả đạt được, những điểm yếu
kém, tìm hiểu nguyên nhân để phát huy kết quả, khắc phục yếu kém. Đề xuất một số giải
pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cấp cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội: tiếp
tục hoàn thiện hệ thống tổ chức; đổi mới cơ chế hoạt động; cải tiến quy trình và mục đích
cho vay người nghèo của NHCSXH Hà Nội; điều chỉnh chuẩn nghèo và ban hành chuẩn
nghèo được vay vốn; chính sách cán bộ đối với NHCSXH Hà Nội
Keywords: Ngân hàng chính sách xã hội; Người nghèo; Tín dụng

Content
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa cần phải đặc biệt quan tâm giải quyết vấn đề tăng trưởng với xoá đói
giảm nghèo, đảm bảo công bằng xã hội.
Chính phủ đã thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) để thực hiện
nhiệm vụ cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sự ra đời của
NHCSXH đã tạo lập một công cụ quan trọng để thực hiện hỗ trợ tín dụng cho người nghèo có
vốn sản xuất kinh doanh, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước vươn
lên thoát nghèo, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, do đây là một mô hình mới, nên
hoạt động của NHCSXH không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, đòi hỏi
phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết cả trên góc độ lý luận và thực tiễn.

Đối với Thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước, tỉ lệ hộ nghèo trên địa
bàn là 0,7% theo chuẩn hiện nay của Thành phố (thu nhập bình quân đầu người trong hộ dưới
350.000 đồng), tương đối thấp so với mặt bằng chung cả nước là 14,7%. Mặt khác, do quá trình
đô thị hoá mạnh trong những năm gần đây, lực lượng lao động tập trung về Thủ đô rất lớn dẫn
đến tình trạng thất nghiệp luôn ở mức cao - 6,84% năm 2006. Đi đôi với tốc độ tăng trưởng kinh
tế cao, cơ chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện dẫn đến khoảng cách giàu nghèo lớn đã
kéo theo nhiều vấn đề xã hội bức xúc cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề xoá đói giảm nghèo, giải
quyết ...
Tín dụng cho người nghèo Hà Ni
Hoàng Liên Sơn
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Kinh tế chính tr; Mã s: 60 31 01
Người hướng dn: GS.TS. Đỗ Thế Tùng
m bảo v: 2008
Abstract: Phân tích đặc đim tín dng cp cho h nghèo vai tcủa trong xoá đói
giảm nghèo, đánh giá các nhân t ảnh ởng đến chất lượng tín dng cp cho h nghèo.
Kho sát thc trng tín dng cp cho h nghèo trên đa bàn thành ph Ni v huy
động vn cho vay vốn người nghèo, ch ra nhng kết qu đạt được, những điểm yếu
kém, tìm hiểu nguyên nhân đ pt huy kết qu, khc phc yếu kém. Đề xut mt s gii
pháp ng cao hiu qu tín dng cp cho h nghèo trên đa bàn thành ph Ni: tiếp
tc hoàn thin h thng t chức; đổi mới cơ chế hoạt động; ci tiến quy trìnhmục đích
cho vay người nghèo ca NHCSXH Nội; điều chnh chun nghèo ban hành chun
nghèo được vay vn; chính sách cán b đối vi NHCSXH Hà Ni
Keywords: Ngân hàng chính sách xã hi; Người nghèo; Tín dng
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Vit Nam đang phát trin nn kinh tế th trường s qun ca Nhà nước theo định
hướng xã hi ch nghĩa cn phi đặc bit quan tâm gii quyết vn đề tăng trưởng vi xoá đói
gim nghèo, đảm bo công bng xã hi.
Chính ph đã thành lp Ngân hàng Chính sách Xã hi Vit Nam (NHCSXH) để thc hin
nhim v cho vay vn đối vi h nghèo và các đối tượng chính ch kc. S ra đi ca
NHCSXH đã to lp mt công c quan trng để thc hin h tr tín dng cho người nghèo
vn sn xut kinh doanh, t to vic làm, nâng cao thu nhp, ci thin đi sng, tng bước vươn
lên thoát nghèo, đặc bit là các vùng nông thôn. Tuy nhiên, do đây mt mô hình mi, n
hot động ca NHCSXH không th tránh khi nhng kkhăn, vướng mc cn tháo g, đòi hi
phi tiếp tc nghiên cu, tng kết c trên góc độlun và thc tin.
Tín dụng với người ngèo tại Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tín dụng với người ngèo tại Hà Nội - Người đăng: Lê Đăng Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tín dụng với người ngèo tại Hà Nội 9 10 501