Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp bút toán kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi Dang Milley
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt
1) Séc tiền mặt
TK sử dụng : 4211, 1011
Khi nhận séc tiền mặt do KH nộp vào Kế toán ghi:
Ghi giảm số tiền trong tài khoản tiền gửi của người ký phát sécNợ
 TK 4211 ( của
khách hàng trả tiền)
Có 1011 Tiền mặt của NH giảm
_________________________________________________________________
2) Séc chuyển khoản
TK sử dụng : 4211, 5012
TH1 : 2 KH cùng mở TK tại 1 NH
Nợ TK 4211 ( Ghi giảm số tiền trong tài khoản tiền gửi của người ký phát séc)
Có TK 4211 ( Ghi tăng số tiền trong TK tiền gửi của người thụ hưởng séc)
TH2 : 2 KH mở TK tại 2 NH khác nhau, khác hệ thống, cùng địa bàn tham gia thanh
toán bù trừ
NH phục vụ ng trả tiền:
Nợ 4211 ( Ghi giảm số tiền)
Có 5012 ( số tiền phải trả cho NH kia)
NH phục vụ ng thụ hưởng:
Nợ 5012 ( Phải thu NH kia)
Có 4211 ( Ghi tăng số tiền của KH)
_________________________________________________________________
3) Séc bảo chi
TK sử dụng : 4211, 4271, 5012, 5211, 5212
TH1: 2 KH mở Tk tại 1 NH
Bt1 : Ký quỹ đảm bảo thanh toán séc
Nợ TK 4211 ( Ghi giảm số tiền của ng trả)
Có TK 4271 ( Ghi tăng số tiền ký quỹ)
Bt2 : Thanh toán cho ng thụ hưởng

Nợ 4271 ( Giảm số tiền ký quỹ)
Có 4211 ( tăng số tiền ng thụ hưởng)
TH2: 2 KH mở TK tại 2 NH khác nhau, khác hệ thống thanh toán bù trừ
NH phục vụ ng trả tiền
Bt1 : Ký quỹ đảm bảo thanh toán séc
Nợ TK 4211 ( Ghi giảm số tiền của ng trả)
Có TK 4271 ( Ghi tăng số tiền ký quỹ)
NH phục vụ ng thụ hưởng trả tiền cho ng thụ hưởng trước rồi ghi
Bt2 : Khi thanh toán cho KH
Nợ 5012 ( Phải thu NH kia)
Có 4211 ( tăng số tiền ng thụ hưởng)
NH p/vụ ng trả tiền chuyển tiền cho NH phục vụ ng thụ hưởng
Nợ TK 4271 ( Giảm số tiền ký quỹ)
Có Tk 5012 ( Phải trả NH kia)
TH3: 2 KH mở TK tại 2 NH khác nhau cùng hệ thống, tham gia thanh toán liên hàng
NH p/vụ ng trả tiền làm thủ tục ký quỹ đảm bảo thanh toán séc
BT1: Ký quỹ
Nợ 4211 ( Giảm số tiền của ng trả tiền)
Có 4271 ( tăng số tiền ký quỹ)
NH phục vụ ng thụ hưởng thanh toán cho ng thụ hưởng trước
Bt2 thanh toán
Nợ 5211 ( Só tiền chi hộ NH kia)
Có 4211 ( tăng số tiền ng thụ hưởng)
NH p/vụ ng trả tiền chuyển tiền cho NH p/vụ ng thụ hưởng:
Nợ 4271 ( Giảm số tiền ký quỹ)
Có 5212 ( Số tiền NH kia chi hộ)
_________________________________________________________________
4) Uỷ nhiệm chi
TK sử dụng: 4211, 5012, 5211, 5212, 1113
TH1: 2 KH mở TK tại cùng 1 NH

NH ghi:
Nợ 4211 ( giảm số tiền của ng trả tiền)
Nợ 4211 ( tăng số tiền ng thụ hưởng)
TH2 : 2 KH mở TK tại 2 NH khác nhau, khác hệ thống tham gia thanh toán bù trừ
Ng trả tiền lập...
Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt
1) Séc tiền mặt
TK sử dụng : 4211, 1011
Khi nhận séc tiền mặt do KH nộp vào Kế toán ghi:
Ghi giảm số tiền trong tài khoản tiền gửi của người ký phát sécNợ TK 4211 ( của
khách hàng trả tiền)
Có 1011 Tiền mặt của NH giảm
_________________________________________________________________
2) Séc chuyển khoản
TK sử dụng : 4211, 5012
TH1 : 2 KH cùng mở TK tại 1 NH
Nợ TK 4211 ( Ghi giảm số tiền trong tài khoản tiền gửi của người ký phát séc)
Có TK 4211 ( Ghi tăng số tiền trong TK tiền gửi của người thụ hưởng séc)
TH2 : 2 KH mở TK tại 2 NH khác nhau, khác hệ thống, cùng địa bàn tham gia thanh
toán bù trừ
NH phục vụ ng trả tiền:
Nợ 4211 ( Ghi giảm số tiền)
Có 5012 ( số tiền phải trả cho NH kia)
NH phục vụ ng thụ hưởng:
Nợ 5012 ( Phải thu NH kia)
Có 4211 ( Ghi tăng số tiền của KH)
_________________________________________________________________
3) Séc bảo chi
TK sử dụng : 4211, 4271, 5012, 5211, 5212
TH1: 2 KH mở Tk tại 1 NH
Bt1 : Ký quỹ đảm bảo thanh toán séc
Nợ TK 4211 ( Ghi giảm số tiền của ng trả)
Có TK 4271 ( Ghi tăng số tiền ký quỹ)
Bt2 : Thanh toán cho ng thụ hưởng
tổng hợp bút toán kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp bút toán kế toán ngân hàng - Người đăng: Dang Milley
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
tổng hợp bút toán kế toán ngân hàng 9 10 963