Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp để thi IQ, EQ vào MB năm 2014

Được đăng lên bởi Sự Đào
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
Tổng hợp và chia sẻ bởi cocghe266
Tổng hợp đề thi IQ, EQ vào Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Sơ bộ format đề thi trong đợt tuyển dụng tập trung năm 2012 (Đợt 1):
Đề 46 câu/60p. Thi trên máy tính. Bao gồm: IQ, EQ, Anh văn, hiểu biết chung,
kiến thức xã hội, câu hỏi tình huống, câu hỏi chung về NHTM…
Các đợt tuyển dụng khác: format tương tự
Ghi chú: Ngoài những phần sưu tầm bên dưới, các bạn có thể tìm thấy những câu hỏi
IQ ở trong file Tổng hợp đề thi vào Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) các vị trí:
Giao dịch viên, CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp & các vị trí khác. Do MB không
chia thành các phần riêng (IQ, Anh văn, Nghiệp vụ) mà trộn lẫn các phần vào trong một
đề thi nên các bạn đi thi về chia sẻ dựa trên trí nhớ của các bạn ấy, bởi thế mà một số
sưu tầm có cả IQ, Anh văn & Nghiệp vụ.
ST1: Đề kiểm tra IQ - NH Quân đội MB ngày 09/05/2009
1. Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6
km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là bao nhiêu?
a. 8 km
b. 10 km
c. 20 km
d. 24 km
2. An cao hơn Tuấn, Bình không cao bằng An, Đức thấp hơn Tuấn hỏi phát biểu nào
sau đây là đúng nhất?
a. Tuấn cao hơn Bình
b. Bình cao hơn Tuấn
c. Đức cao hơn An
d. Chưa đủ cơ sở để kết luận Tuấn hay Bình cao hơn
3. Hai người đánh 2 trang sách trong vòng 5 phút. Hỏi cần bao nhiêu người để đánh hết
20 trang sách trong vòng 10 phút?
a. 8 người
b. 10 người
c. 14 người
d. 20 người
4. Tìm số khác nhất trong các số?
a. 2754
b. 4655
c. 3173

Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member

Đề thi IQ, EQ

2
Tổng hợp và chia sẻ bởi cocghe266
d. 4623
5. Con nào khác nhất trong các con còn lại?
a. Chó
b. Dê
c. Gấu
d. Lợn
e. Trâu
6. LIVE được viết thành EVIL, theo quy tắc đó số 5324 được viết lại thành
a. 5342
b. 3452
c. 4235
d. 4253
7. Tìm chữ khác loại trong các chữ cái sau:
a. J
b. K
c. A
d. M
e. I
8. Tìm chữ số còn thiếu trong dãy số sau:
1 1 2 6 24 120 ?
a. 200
b. 440
c. 600
d. 720
e. 900
9. Tìm chữ số còn thiếu trong dãy số sau:
1 2 4 7 11 ?
a. 12
b. 16
c. 20
d. 25
e. 40
10. Quan hệ giữa ANH và CHỊ thì giống như quan hệ giữa CHÁU TRAI với ai sau đây?
a. Mẹ
b. Con
c. Cháu gái
d. Bác

Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member

Đề thi IQ, EQ

3
Tổng hợp và chia sẻ bởi cocghe266
e. Cô
11. Nhật thực xảy ra khi nào:
a. Trái đất, Mặt trời , Mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng
b. Mặt trời , Mặt trăng, Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng
c. Mặt trăng, Mặt trời, Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng
d. Tất cả các câu trên đều sai

ST2:
- Có câu IQ bằng t...
Đề thi được chia s bởi UB’s member Đề thi IQ, EQ
1
Tng hp và chia s bi cocghe266
Tng hợp đề thi IQ, EQ vào Ngân hàng TMCP Quân đi (MB)
Sơ bộ format đề thi trong đợt tuyn dng tập trung năm 2012 (Đợt 1):
Đề 46 câu/60p. Thi trên máy tính. Bao gồm: IQ, EQ, Anh văn, hiểu biết chung,
kiến thc xã hi, câu hi tình hung, câu hi chung v NHTM…
Các đợt tuyn dụng khác: format tương tự
Ghi chú: Ngoài nhng phần sưu tầm bên dưới, các bn th tìm thy nhng câu hi
IQ trong file Tng hợp đề thi vào Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) các v trí:
Giao dch viên, CV QHKH Cá nhân/Doanh nghip & các v trí khác. Do MB không
chia thành các phần riêng (IQ, Anh văn, Nghiệp v) mà trn ln các phn vào trong mt
đề thi n các bạn đi thi về chia s da trên trí nh ca các bn y, bi thế mt s
sưu tầm có c IQ, Anh văn & Nghiệp v.
ST1: Đề kim tra IQ - NH Quân đội MB ngày 09/05/2009
1. Hai người xut phát cùng 1 điểm đi về 2 ớng ngược nhau, mỗi người đi được 6
km thì r trái và đi tiếp 8km na. Hi lúc này khong cách giữa 2 người là bao nhiêu?
a. 8 km
b. 10 km
c. 20 km
d. 24 km
2. An cao hơn Tuấn, nh không cao bằng An, Đức thấp hơn Tuấn hi phát biu o
sau đây là đúng nhất?
a. Tuấn cao hơn Bình
b. Bình cao hơn Tuấn
c. Đức cao hơn An
d. Chưa đủ cơ sở để kết lun Tuấn hay Bình cao hơn
3. Hai người đánh 2 trang sách trong vòng 5 phút. Hi cần bao nhiêu người để đánh hết
20 trang sách trong vòng 10 phút?
a. 8 người
b. 10 người
c. 14 người
d. 20 người
4. Tìm s khác nht trong các s?
a. 2754
b. 4655
c. 3173
Tổng hợp để thi IQ, EQ vào MB năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp để thi IQ, EQ vào MB năm 2014 - Người đăng: Sự Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tổng hợp để thi IQ, EQ vào MB năm 2014 9 10 524