Ktl-icon-tai-lieu

trac nghiem ly thuyet tai chinh tien te

Được đăng lên bởi Hằng Trương
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2743 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 2.2

Bộ đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây đúng với với cổ phiếu ưu đãi
1. Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thông thường
2. Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh
3. Có thời hạn hoàn trả tiền gốc
4. 1và 2

Câu 2. Lãi suất
1. Phản ánh chi phí của việc vay vốn
2. Phản ánh mức sinh lời từ đồng vốn cho vay
3. cả 1và 2

Câu 3. Ngân hàng nào là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam
hiện nay
1. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
2. Ngân hàng Ngoại Thương
3. Ngân hàng đầu tư phát triển
4. Ngân hàng Sacombank

Câu 4. Để lập quỹ dự phòng bắt buộc, doanh nghiệp phải lấy từ nguồn
nào sau đây
1. Doanh thu
2. Vốn chủ sở hữu
3. Lợi nhuận ròng
4. Vốn pháp định

Câu 5. Chính sách tiền tệ không sử dụng công cụ
1. Nghiệp vụ thị trường mở
2. Tái chiết khấu thương phiếu
Trường Đh Thương Mại

1

Đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 2.2
3. Tỷ lệ dự trữ quá mức

Câu 6. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm
về tiền tệ của các nhà kinh tế
1. Tiền học phí
2. Tiền gửi thanh toán

3. Sec
Câu 7. Xác định điểm vòng quay vốn của một doanh nghiệp biết ROA =
8%, tỷ suất lợi nhuận ròng = 5%, tổng tài sản = 8 tỷ
1. 1.60
2. 2.05
3. 2.50
4. 4.00
Câu 8. Mục đích chính của bảo hiểm là
1. Huy động vốn để đầu tư trên thị trường tài chính
2. ổn định kinh doanh và đời sống cho người mua bảo hiểm
3. Cả 1 và 2

Câu 9. Khi thực hiện chức năng nào sau đây, tiền không cần hiện diện
thực tế
1. Thước đo giá trị
2. Phương tiện thanh toán
3. Phương tiện trao đổi
4. Phương tiện cất trữ

Câu 10. Biện pháp nào được sử dụng phổ biến nhất để bù đắp bội chi
NSNN ở VN trong những năm 1990
1. Phát hành tiền
2. Thực hiện nghiệp vụ thị trường mở
3. Phát hành tín phiếu NHTW
Trường Đh Thương Mại

2

Đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 2.2
4. Vay nợ

Câu 11. Nhà nước phát hành trái phiếu kho bạc thời hạn 5 năm, trả lãi
hàng năm, đó là lãi suất
1. Đơn và danh nghĩa
2. Đơn va thực
3. Ghép và danh nghĩa
4. Ghép và thực

Câu 12. Hạng mục nào sau đây không đựơc tính vào nguồn vốn huy động
của Ngân hàng
1. Bảo lãnh tín dụng
2. Tiền gửi có kì hạn
3. Hợp đồng mua lại
4. Phát hành trái phiếu

Câu 13. Trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu
được xác định bằng
1. Giá mở cửa của ngày hôm trước
2. Giá đóng cửa của ngày hôm trước
3. Giá bình quân của ngày hôm trước
4. Giá bình quân của ngày liền kề ngày hôm trước

Câu 14. Người nộp thuế và người chịu thuế là một trong
1. Thuế tài sản
2. T...
Đ thi tr c nghi m môn tài chính ti n t 2.2
B đ thi lý thuy t tài chính ti n t ế
Câu 1. Đ c đi m nào sau đây đúng v i v i c phi u u đãi ế ư
1. C t c đ c thanh toán tr c c phi u thông th ng ượ ướ ế ườ
2. C t c ph thu c vào k t qu kinh doanh ế
3. Có th i h n hoàn tr ti n g c
4. 1và 2
Câu 2. Lãi su t
1. Ph n ánh chi phí c a vi c vay v n
2. Ph n ánh m c sinh l i t đ ng v n cho vay
3. c 1và 2
Câu 3. Ngân hàng nào ngân hàng v n đi u l l n nh t Vi t Nam
hi n nay
1. Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn
2. Ngân hàng Ngo i Th ng ươ
3. Ngân hàng đ u t phát tri n ư
4. Ngân hàng Sacombank
Câu 4. Đ l p qu d phòng b t bu c, doanh nghi p ph i l y t ngu nể ậ
nào sau đây
1. Doanh thu
2. V n ch s h u
3. L i nhu n ròng
4. V n pháp đ nh
Câu 5. Chính sách ti n t không s d ng công c
1. Nghi p v th tr ng m ư
2. Tái chi t kh u th ng phi uế ươ ế
Tr ng Đh Th ng M i ườ ươ 1
trac nghiem ly thuyet tai chinh tien te - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trac nghiem ly thuyet tai chinh tien te - Người đăng: Hằng Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
trac nghiem ly thuyet tai chinh tien te 9 10 878