Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi lop105nh2-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là:
a)Hối phiếu đích danh
b)Hối fiếu theo lệnh
c)Hối fiếu xuất trình
Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là
a)Thanh tóan ngay lập tức
b)Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến NH FH L/C yêu cầu thanh toán
c)Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn
Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại fải là
ngoại tệ tự do chuyển đổi
a)Đúng
b)Sai
Câu 4.Phương tiện thanh tóan có nhiều tiện ích, tiết kiệm tiền mặt, an toàn đơn
giản linh hoạt
a)Hối fiếu
b)Lệnh fiếu
c)Séc
d)Thẻ
Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
a)Irrevocable credit
b)Red clause credit
c)Revolving credit
d)Irrevocable transferable credit
Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn đk giao hàng:
a)FOB
b)FAS
c)CIF
d)CFR (C&F)
Câu 7: Theo UCP 500, khi L/C ko quy định thời hạn xuất trình chứng từ thì được
hiểu là:
a)7 ngày làm việc của NH
b)7 ngày sau ngày giao hàng
c)21 ngày sau ngày giao hàng
d)21 ngày sau ngày giao hàng nhưng fải nằm trong thời hạn hiệu lực của L/C đó
Câu 8: Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank là:
a)Trao chứng từ cho nhà nhập khẩu
b)Khống chế chứng từ cho đến khi nhà NK trả tiền
c)Khống chế chứng từ cho đến khi nhà NK kí chấp nhận hối phiếu
d)Tất cả các câu trên đều ko chính xác
Câu 9: Chiết khấu miễn truy đòi trong thanh toán tín dụng chứng từ thực chất là
mua đứt bộ chứng từ hàng hóa:
a)Đúng
b)Sai
Câu 10: Ngày giao hàng được hiểu là:
a)Ngày “Clean on board” trên B/L
b)Ngày FH B/L
c)Tùy theo loại B/L sử dụng
Câu 11: Sử dụng thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm hơn séc du lịch, là
a)Đúng
b)Sai
Câu 12: NH chuyển chứng từ (remitting bank) fải kiểm tra nội dung các chứng từ
liệt kê trên yêu cầu nhờ thu nhận đc từ người nhờ thu, là:
a)Đúng

b)Sai
Câu 13: Căn cứ xác định giao hàng từng fần trog vận tải biển
a)Số lượng con tầu, hành trình
b)Hành trình, số lượng cảng bốc, cảng dỡ
c)Số lượng con tầu, số lượng cảng bốc cảng dỡ
d)Tất cả đều ko chính xác
Câu 14: Người quyết định cuối cùng rằng bộ chứng từ có fù hợp với các đk và điều
khoản của L/C là
a)Issuing bank
b)Applicant
c)Negotiating bank
d)Reimbursement bank
Câu 15: Ko thể sử dụng 2 đồng tiền trong cùng 1 hợp đồng thương mại, là:
a)ĐÚng
b)Sai
Câu16: Điều khoản chuyển tải chỉ có thể thực hiện đc khi L/C đó cho phép giao
hàng từng fần
a)ĐÚng
b)Sai
Câu 17: Để hạn chế rủi ro khi áp dung thanh tóan nhờ thu, nhà xuất khẩu nên lựa
chọn hối fiếu trơn, là
a)ĐÚng
b)Sai
Câu 18: UCP 500 là văn bản ...
Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là:
a)Hối phiếu đích danh
b)Hối fiếu theo lệnh
c)Hối fiếu xuất trình
Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là
a)Thanh tóan ngay lập tức
b)Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến NH FH L/C yêu cầu thanh toán
c)Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn
Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại fải là
ngoại tệ tự do chuyển đổi
a)Đúng
b)Sai
Câu 4.Phương tiện thanh tóan có nhiều tiện ích, tiết kiệm tiền mặt, an toàn đơn
giản linh hoạt
a)Hối fiếu
b)Lệnh fiếu
c)Séc
d)Thẻ
Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
a)Irrevocable credit
b)Red clause credit
c)Revolving credit
d)Irrevocable transferable credit
Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn đk giao hàng:
a)FOB
b)FAS
c)CIF
d)CFR (C&F)
Câu 7: Theo UCP 500, khi L/C ko quy định thời hạn xuất trình chứng từ thì được
hiểu là:
a)7 ngày làm việc của NH
b)7 ngày sau ngày giao hàng
c)21 ngày sau ngày giao hàng
d)21 ngày sau ngày giao hàng nhưng fải nằm trong thời hạn hiệu lực của L/C đó
Câu 8: Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank là:
a)Trao chứng từ cho nhà nhập khẩu
b)Khống chế chứng từ cho đến khi nhà NK trả tiền
c)Khống chế chứng từ cho đến khi nhà NK kí chấp nhận hối phiếu
d)Tất cả các câu trên đều ko chính xác
Câu 9: Chiết khấu miễn truy đòi trong thanh toán tín dụng chứng từ thực chất là
mua đứt bộ chứng từ hàng hóa:
a)Đúng
b)Sai
Câu 10: Ngày giao hàng được hiểu là:
a)Ngày “Clean on board” trên B/L
b)Ngày FH B/L
c)Tùy theo loại B/L sử dụng
Câu 11: Sử dụng thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm hơn séc du lịch, là
a)Đúng
b)Sai
Câu 12: NH chuyển chứng từ (remitting bank) fải kiểm tra nội dung các chứng từ
liệt kê trên yêu cầu nhờ thu nhận đc từ người nhờ thu, là:
a)Đúng
trắc nghiệm thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm thanh toán quốc tế - Người đăng: lop105nh2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
trắc nghiệm thanh toán quốc tế 9 10 946