Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi vivatrang
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 5191 lần   |   Lượt tải: 1 lần
500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:
a. Lãi suất cố định
b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty
Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lai suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD.
Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:
a. 60 USD
b. 600 USD
c. 570 USD
d. 500 USD
Câu 3: Cổ phiếu quỹ:
a. Được chia cổ tức.
b. Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường.
c. Người sở hữu có quyền biểu quyết.
d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành.
Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp
a. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế
b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông.
c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông.
d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định
Câu 5: Thị trường thứ cấp
a. Là nơi các doanh nghiệp hy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu.
b. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng
c. Là nơi mua bán các chứng khoán đa phát hành
d. Là thị trường chứng khoán kém phát triển
Câu 6: Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ
chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:
a. Bảo lãnh tất cả hoặc không
b. Bảo lãnh với cố gắng tối đa

c. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.
d. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu
Câu 7: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:
a. Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh
b. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc.
c. Đơn xin phép phát hành.
d. Bản cáo bạch
Câu 8: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là:
a. Thời gian, giá, số lượng
b. Giá, thời gian, số lượng
c. Số lượng, thời gian, giá
d. Thời gian, số lượng, giá
Câu 9: Lệnh giới hạn là lệnh:
a. Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác
b. Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định
c. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
d. Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau.
Câu 10: Lệnh dùng để bán được đưa ra
a. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
b. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
c. Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành
d. Ngay tại giá trị trường hiện hành.
Câu 11: Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán:
a. Ngăn chặn sự thua lỗ...
500 CÂU H I TR C NGHI M C Ơ B N V CH NG KHO ÁN VÀ TH TR Ư NG CH NG KHO ÁN
Câu 1: Ng i s h u c phi u và trái phi u đ u đ c h ng:ườ ế ế ượ ưở
a. Lãi su t c đ nh
b. Thu nh p ph thu c vào ho t đ ng c a công ty
c. Đ c quy n b u c t i Đ i h i c đôngượ
d. Lãi su t t v n mà mình đ u t vào công ty ư
Câu 2: Nhà đ u t mua 10 trái phi u có m nh giá 100 USD, có lai su t danh nghĩa 6%/năm v i giá 900 USD. ư ế
V y hàng năm nhà đ u t s nh n đ c ti n lãi là: ư ượ
a. 60 USD
b. 600 USD
c. 570 USD
d. 500 USD
Câu 3: C phi u qu : ế
a. Đ c chia c t c.ượ
b. Là lo i c phi u đ c phát hành và đ c t ch c phát hành mua l i trên th tr ng. ế ư ượ ườ
c. Ng i s h u có quy n bi u quy t.ườ ế
d. Là m t ph n c phi u ch a đ c phép phát hành. ế ư ượ
Câu 4: Các câu nào sau đây đúng v i th tr ng s c p ườ ơ
a. Làm tăng l ng v n đ u t cho n n kinh t ượ ư ế
b. Làm tăng l ng ti n trong l u thông.ượ ư
c. Không làm tăng l ng ti n trong l u thông.ượ ư
d. Giá phát hành do quan h cung c u quy t đ nh ế
Câu 5: Th tr ng th c p ườ
a. Là n i các doanh nghi p hy đ ng v n trung và dài h n thông qua vi c phát hành c phi u và trái phi u.ơ ế ế
b. Là n i mua bán các lo i ch ng khoán kém ch t l ng ơ ượ
c. Là n i mua bán các ch ng khoán đa phát hànhơ
d. Là th tr ng ch ng khoán kém phát tri n ườ
Câu 6: Hình th c b o lãnh mà trong đó các nhà b o lãnh phát hành cam k t s mua toàn b ch ng khoán c a t ế
ch c phát hành cho dù h có th bán h t hay không đ c g i là: ế ượ
a. B o lãnh t t c ho c không
b. B o lãnh v i c g ng t i đa
Trắc nghiệm thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm thị trường chứng khoán - Người đăng: vivatrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Trắc nghiệm thị trường chứng khoán 9 10 729