Ktl-icon-tai-lieu

Tỷ giá hối đoái

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1520 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A - Lêi më ®Çu
gi¸ hèi ®o¸i mét ph¹m trï kinh tæng hîp liªn quan ®Õn
c¸c ph¹m trï kinh tÕ kh¸c vµ ®ãng vai trß nh lµ mét c«ng cô cã hiÖu lùc, cã
hiÖu qu¶ trong viÖc t¸c ®éng ®Õn quan kinh ®èi ngo¹i cña mçi níc,
®ång thêi lµ yÕu tè cùc quan träng ®èi víi chÝnh s¸ch tiÒn quèc gia.
§· bao thêi nay, loµi ngêi ®· vµ ®ang tiÕp tôc ®øng tríc t vÊn ®Ò cã tÇm
quan träng ®Æc biÖt nµycè g¾ng tiÕp cËn nã, mong t×m ra t nhËn thøc
®óng ®¾n ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh vµ ®a vµo vËn hµnh trong thùc tÕ mét tû gi¸ hèi
®o¸i phï hîp, nh»m biÕn t thµnh mét c«ng cô tÝch cùc trong qu¶n lý
nÒn kinh tÕ ë mçi níc.
gi¸ hèi ®o¸i, nh c¸c nhµ kinh thêng gäi mét lo¹i "gi¸ cña
gi¸" , chi phèi i nhiÒu yÕu vµ rÊt khã nhËn thøc, xuÊt ph¸t tÝnh
trõu tîng vèn cã cña b¶n th©n nã. Tû gi¸ hèi ®o¸i kh«ng ph¶i chØ c¸i
®ã ®Ó ng¾m tr¸i l¹i, c¸i con ngêi cÇn ph¶i tiÕp cËn hµng ngµy,
hµng giê, sö dôngtrong mäi quan giao dÞch quèc tÕ, trong viÖc sö
nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ trong níc vµ quèc
tÕ. Vµ do vËy, nhËn thøc mét c¸ch ®óng ®¾n vµ sö lý mét c¸ch phï hîp mét
c¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i lµ mét nghÖ thuËt.
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÕ giíi ngµy nay, khi mµ qu¸ tr×nh quèc
ho¸ ®· bao trïm tÊt c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh trong cuéc
sèng, th× gia t¨ng cña hîp t¸c quèc nh»m ph¸t huy dông nh÷ng
lîi thÕ so s¸nh cña m×nh ®· lµm cho viÖc qu¶n lý ®êi sèng kinh tÕ cña ®Êt n-
íc vµ mèi quan t©m ®Æc biÖt cña chÝnh phñ c¸c níc trong qu¸ tr×nh phôc
hng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng níc nh vËy.
XuÊt ph¸tnh÷ng lý do trªn ®©y, Em chän ®Ò tµi cña m×nh lµ "Mét
vÊn ®Ò gi¸ hèi ®o¸i chÝnh s¸ch gi¸ hèi ®o¸i ë ViÖt Nam".
TËp ®Ò ¸n ®îc chia lµm 2 phÇn chÝnh.
Nh÷ng vÊn ®Ò lý thuyÕt chung ( ch¬ng I )
Nh÷ng chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i ë ViÖt Nam ( ch¬ng II )
Do ®Ò ra, ch¬ng I sÏ chiÕm phÇn lín tËp ®Ò ¸n. ë ch¬ng II. Vµ em
cè g¾ng tr×nh bÇy vµ thÓ hiÖn nh÷ng g× ®· ®Ò cËp trong ch¬ng I.
Díi ®©y em xin tr×nh bÇy néi dung ®Ò ¸n cña m×nh.
Tỷ giá hối đoái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tỷ giá hối đoái - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tỷ giá hối đoái 9 10 152