Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê toán

Được đăng lên bởi truongnghia1994
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ I
Bài 1: Trong số điều khiển xe máy trên đường, có 95% đi với tốc độ bình
thường, 4% đi với tốc độ nhanh, còn lại đi rất nhanh. Khả năng gặp tai nạn
tương ứng là 0,0001; 0,1 và 0,6. Hãy tính tỷ lệ người đi bình thường, đi nhanh,
và rất nhanh trong số các vụ tai nạn.
Bài 2: Cho X là thời gian làm bài thi (giờ) có hàm phân phối xác suất như sau:
 0


F(x) =  (x-1)3
 1


x  1
1<x  2.
x>2

a. Tìm hàm mật độ xác suất của X.
b. Tìm xác suất để một người hoàn thành bài thi trong khoảng 1h20’ đến 1h 40’.
c. Tìm xác suất để trong số 5 người có đúng 3 người hoàn thành bài thi sau 1
giờ rưỡi.
Bài 3: Trọng lượng sản phẩm là phân phối chuẩn với trung bình là 100g và độ
lệch chuẩn là 2g.
a. Tìm xác suất để sản phẩm nặng trong khoảng 98g đến 102g.
b. Tỷ lệ sản phẩm nhẹ hơn 96g là bao nhiêu? Nặng hơn 106g là bao nhiêu?
Bài 4 : Trọng lượng tiêu chuẩn của một loại sản phẩm là 27,5 kg.
a. Nghi ngờ trọng lượng của sản phẩm giảm đi người ta cân thử 36 sản phẩm và
thu được số liệu sau :
Trọng lượng (kg)
25
26
27
28
29
Số sản phẩm
8
5
10
5
5
Với mức ý nghĩa 5% hãy kết luận về nghi ngờ trên.
b. Ước lượng độ biến động của trọng lượng sản phẩm với độ tin cậy 95%.
c. Ước lượng tỷ lệ sản phẩm có trọng lượng trên 27kg.
Đáp án : Bài 1 : 0,01 - 0,396 - 0,594 .
 3(x-1) 2
 0

Bài 2 : a. f(x) = 

Bài 3: a. 0,6826

x  [1, 2]
x  [1, 2]

b. 7/27

b. 0,0228 - 0,0013.

Bài 4 : a. Tqs= - 2,583 – nghi ngờ trên là đúng.
b. (1,205 ; 3,117)
c. (0,204 ; 0,518)

c. 0,105.

ĐỀ II
Bài 1: Một máy bay bắn độc lập 2 quả tên lửa vào một mục tiêu. Xác suất quả
tên lửa thứ nhất và thứ hai trúng mục tiêu là 0,6; 0,7. Biết rằng xác suất mục
tiêu bị tiêu diệt khi có 1,2 quả tên lửa trúng là 0,6 và 0,9.
a) Tính xác suất mục tiêu bị tiêu diệt.
b) Biết mục tiêu không bị tiêu diệt, tính xác suất có đúng 1 quả tên lửa trúng.
Bài 2: Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất như sau:
 kx 2
 0

f(x) = 

x  (0, 3)
.
x  (0, 3)

a. Xác định k.
b. Tìm hàm phân phối xác suất của X.
c. Tính P(1  X  2) và tìm E(X), V(X).
Bài 3: Trọng lượng xi măng đóng bao là biến ngẫu nhiên phân phối
chuẩn với kì vọng 50 kg và phương sai 0,25 kg2. Tính:
a. Xác suất một bao xi măng có trọng lượng trong khoảng từ 49,8 đến 50,1 kg.
b. Tỉ lệ số bao có trọng lượng nặng từ 50,2kg đến 51 kg.
c. Xác suất trong 5 bao chọn ra thì 4 bao nhẹ hơn 49,6 kg.
Bài 4 : Điều tra thu nhập của 100 nhân viên tại công ty A thu được các số liệu
sau :
Thu nhập (triệu
8
9
10
10,5
11
đồng/tháng)
Số nhân viên
15
20
25
30
10
Biết thu nhậ...
ĐỀ I
Bài 1: Trong số điều khiển xe máy trên đường, có 95% đi với tốc độ bình
thường, 4% đi với tốc độ nhanh, còn lại đi rất nhanh. Khả năng gặp tai nạn
tương ứng là 0,0001; 0,1 và 0,6. Hãy tính tỷ lệ người đi bình thường, đi nhanh,
và rất nhanh trong số các vụ tai nạn.
Bài 2: Cho X là thời gian làm bài thi (giờ) có hàm phân phối xác suất như sau:
3
0 x 1
F(x) = (x-1) 1<x 2.
1 x>2
a. Tìm hàm mật độ xác suất của X.
b. Tìm xác suất để một người hoàn thành bài thi trong khoảng 1h20’ đến 1h 40’.
c. Tìm xác suất để trong số 5 người có đúng 3 người hoàn thành bài thi sau 1
giờ rưỡi.
Bài 3: Trọng lượng sản phẩm là phân phối chuẩn với trung bình là 100g và độ
lệch chuẩn là 2g.
a. Tìm xác suất để sản phẩm nặng trong khoảng 98g đến 102g.
b. Tỷ lệ sản phẩm nhẹ hơn 96g là bao nhiêu? Nặng hơn 106g là bao nhiêu?
Bài 4 : Trọng lượng tiêu chuẩn của một loại sản phẩm là 27,5 kg.
a. Nghi ngờ trọng lượng của sản phẩm giảm đi người ta cân thử 36 sản phẩm và
thu được số liệu sau :
Trọng lượng (kg) 25 26 27 28 29
Số sản phẩm 8 5 10 5 5
Với mức ý nghĩa 5% hãy kết luận về nghi ngờ trên.
b. Ước lượng độ biến động của trọng lượng sản phẩm với độ tin cậy 95%.
c. Ước lượng tỷ lệ sản phẩm có trọng lượng trên 27kg.
Đáp án : Bài 1 : 0,01 - 0,396 - 0,594 .
Bài 2 : a.
2
3(x-1) x [1, 2]
f(x) =
0 x [1, 2]
b. 7/27 c. 0,105.
Bài 3: a. 0,6826 b. 0,0228 - 0,0013.
Bài 4 : a. T
qs
= - 2,583 – nghi ngờ trên là đúng.
b. (1,205 ; 3,117) c. (0,204 ; 0,518)
Xác suất thống kê toán - Trang 2
Xác suất thống kê toán - Người đăng: truongnghia1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xác suất thống kê toán 9 10 780