Ktl-icon-tai-lieu

10 lời thề danh dự của quân nhân

Được đăng lên bởi Thiên Thành Đức
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 2 lần
10 lời thề danh dự của quân nhân
Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam , lấy danh dự người chiến sĩ cách
mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc:
1.Xin Thề:
Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam;dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu
thực hiện một nước Việt Nam hòa bình độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc
đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
2.Xin thề:
Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi
hành nhanh chóng và chính xác.
3.Xin thề:
Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện
ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản,dù gian lao khô hạnh cũng
không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí " Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
4.Xin thề:
Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt
để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây
dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.
5.Xin thề:
Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc,
xây dựng chủ nghĩa xã hội làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân
dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước
6.Xin thề:
Luôn luôn cảnh giác tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị địch bắt dù phải
chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng,
không bao giờ phản bội xưng khai
7.Xin thề:
Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc
thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí
8.Xin thề:
Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nâng
cao tinh thần bảo vệ của công không tham ô, lãng phí

9.Xin thề:
Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:
-Kính trọng dân
-Giúp đỡ dân
-Bảo vệ dân
Và ba điều răn:
-Không lấy của dân
-Không dọa dân
-Không quấy nhiễu dân
Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí
10.Xin thề:
Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân,
luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước
Cộng hòa xã h...
10 lời thề danh dự của quân nhân
Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam , lấy danh dự người chiến sĩ cách
mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc:
1.Xin Thề:
Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam;dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu
thực hiện một nước Việt Nam hòa bình độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc
đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
2.Xin thề:
Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi
hành nhanh chóng và chính xác.
3.Xin thề:
Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện
ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản,dù gian lao khô hạnh cũng
không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí " Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
4.Xin thề:
Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt
để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây
dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.
5.Xin thề:
Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc,
xây dựng chủ nghĩa xã hội làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân
dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước
6.Xin thề:
Luôn luôn cảnh giác tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị địch bắt dù phải
chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng,
không bao giờ phản bội xưng khai
7.Xin thề:
Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc
thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí
8.Xin thề:
Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nâng
cao tinh thần bảo vệ của công không tham ô, lãng phí
10 lời thề danh dự của quân nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 lời thề danh dự của quân nhân - Người đăng: Thiên Thành Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
10 lời thề danh dự của quân nhân 9 10 313