Ktl-icon-tai-lieu

10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010): Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 164-172

10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010):
Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý
PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân*
Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 22 tháng 8 năm 2010

Tóm tắt. Trong lịch sử 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, thì 10 năm cuối là một chặng đường rất
ngắn nhưng lại đã ghi được nhiều thành tựu ấn tượng về sự phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể là, nền
kinh tế đã có sự phát triển vượt bậc cả về qui mô, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, hệ thống cơ sở
hạ tầng, và đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân… Có thể thấy, Hà Nội giờ đây đã có một
diện mạo khác nhiều so với thập kỷ trước trên mọi phương diện: kinh tế, văn hóa, đời sống vật chất
và tình thần. Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu sáng đó, sự phát triển của Hà Nội vẫn còn nhiều
gam màu tối, trong đó có những bức xúc do sự yếu kém của hoạt động quản lý, đặc biệt là quản lý
đô thị, như: quy hoạch phát triển lộn xộn, chắp vá; hệ thống đường sá chật chội và bụi bẩn, giao
thông tắc nghẽn; môi trường ô nhiễm tới mức báo động… Những vấn đề đặt ra đó đòi hỏi phải sớm
được giải quyết để Hà Nội không chỉ nằm trong “Top 17” Thành phố của thế giới về qui mô diện
tích, mà còn là Thành phố lớn về quy mô nền kinh tế, với một diện mạo vừa bảo tồn được văn hóa
dân tộc mà vẫn mang dáng vẻ của một Thành phố hiện đại.

1. Những thành tựu nổi bật trong phát triển
kinh tế-xã hội 2000-2010*

6.448.837 người. Sự mở rộng phạm vi lãnh thổ
đã tạo cho Hà Nội nhiều cơ hội phát triển cả về
kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô
thị. Xét về quy mô, năm 2009, Hà Nội đứng
đầu cả nước về diện tích, thứ hai về dân số và
tổng sản phẩm quốc nội (chỉ sau Tp. Hồ Chí
Minh). Nếu năm 2000, GDP của Hà Nội mới
đạt 39.944 tỷ đồng (chiếm 9,04% tổng GDP cả
nước), thì đến năm 2007 đã tăng lên 137.935 tỷ
(chiếm 12,06%), và năm 2009 là 205.890 tỷ
đồng (chiếm 12,41%)(2).
Thứ hai, tốc độ tăng trưởng kinh tế của
Hà Nội luôn ở mức cao, và nằm trong “Top”
đầu cả nước.

Thứ nhất, thành phố đã có những thay đổi
nhanh chóng cả về diện tích, dân số và tổng sản
phẩm nội địa.
Hà Nội vào nửa đầu thế kỷ XX còn rất nhỏ.
Năm 1954, khi tiếp quản Thủ đô, Hà Nội chỉ
rộng 152 km2, với 53.000 dân sinh sống(1). Từ
đó đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh địa giới
hành chính (trong đó có 3 lần mở rộng vào năm
1961; 1978; và 2008), Hà Nội đã có diện tích tự
nhiên tới 3.344,7002 k...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 164-172
164
10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010):
Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý
PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân*
Khoa Kinh tế Chnh tr, Trường Đại hc Kinh tế,
Đại hc Quc gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 22 tháng 8 m 2010
Tóm tt. Trong lch s 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, t10 năm cuối mt chặng đường rt
ngắn nhưng lại đã ghi đưc nhiu thành tu n tượng v s phát trin kinh tế-xã hi. C th là, nn
kinh tế đã sự phát triển t bc c v qui mô, tốc đ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, h thống cơ sở
h tng, đời sng vt cht và tinh thn của nhân dân… Có th thy, Ni gi đây đã một
din mo khác nhiu so vi thp k trước trên mọi phương diện: kinh tế, n hóa, đời sng vt cht
tình thn. Tuy nhiên, bên cnh nhng gam màu sáng đó, s phát trin ca Ni vn còn nhiu
gam màu tối, trong đó những bc xúc do s yếu m ca hoạt động quản lý, đặc bit qun
đô thị, như: quy hoạch phát trin ln xn, chp vá; h thống đường cht chi bi bn, giao
thông tc nghẽn; môi trưng ô nhim ti mức báo động… Những vấn đề đặt ra đó đòi hỏi phi sm
đưc gii quyết đ Ni không ch nằm trong Top 17” Thành ph ca thế gii v qui din
tích, còn Thành ph ln v quy nn kinh tế, vi mt din mo va bo tồn được văn hóa
dân tc mà vn mang dáng v ca mt Thành ph hin đại.
1. Những thành tựu nổi bật trong phát triển
kinh tế-xã hội 2000-2010
*
Th nht, thành ph đã những thay đổi
nhanh chóng c v din tích, dân s tng sn
phm nội địa.
Ni vào nửa đầu thế k XX còn rt nh.
Năm 1954, khi tiếp qun Th đô, Nội ch
rng 152 km
2
, vi 53.000 dân sinh sng
(1)
. T
đó đến nay, sau nhiu lần điu chỉnh địa gii
hành chính (trong đó 3 ln m rng vào năm
1961; 1978; và 2008), Hà Nội đã có diện tích t
nhiên ti 3.344,7002 km
2
dân s
______
* ĐT: (84) 91 586 8907
E-mail: mttxuan@yahoo.com
(1)
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%B
B%99i
6.448.837 người. S m rng phm vi lãnh th
đã tạo cho Ni nhiều hội phát trin c v
kinh tế, hội, sở h tng và cảnh quan đô
th. Xét v quy mô, năm 2009, Nội đứng
đầu c c v din tích, th hai v dân s và
tng sn phm quc ni (ch sau Tp. H Chí
Minh). Nếu năm 2000, GDP ca Ni mi
đạt 39.944 t đồng (chiếm 9,04% tng GDP c
nước), thì đến năm 2007 đã tăng lên 137.935 tỷ
(chiếm 12,06%), và năm 2009 là 205.890 tỷ
đồng (chiếm 12,41%)
(2)
.
Th hai, tc đ ng trưng kinh tế ca
Ni luôn mc cao, nm trong “Top
đầu c c.
______
(2)
nh toán theo s liu ca Cc Thng Hà Ni:
Niên giám thng 2009; TBKTVN: Kinh tế Vit
Nam và Thế gii 2009-2010.
10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010): Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010): Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010): Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý 9 10 538