Ktl-icon-tai-lieu

25 câu hỏi và trả lời môn Hành chính công ( ruột mèo)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nơớc với các dạng quản lý xã hội khác để chứng tỏ “QLNN là một dạng quản lý xã hội đặc biệt”.
Câu 2: Phân tích khái niệm hành chính công từ các góc độ tiếp cận cơ bản.
Câu 3: Bằng các ví dụ cụ thể anh (chị ) hãy cho biết sự khác biệt giữa HCC là HC tơ (HCT).
Câu 4: Anh (chị) hãy phân tích những đặc trơng cơ bản của HCC. Liên hệ thực hiện hoạt động HCC của Việt Nam để làm rõ những đặc trơng trên .
Câu 5: Nguyên tắc hoạt động của HCC đơợc thể hiện trong điều kiện cụ thể của Việt Nam nhơ thế nào?
Câu 6: tại sao khoa học HCC là một lĩnh vực khoa học liên ngành có liên hệ chặt chẽ và dựa trên thành tựu của ngành khoa học khác.
Câu 7: Anh ( Chị) hãy so sánh mô hình HCC truyền thống với mô hình mới của quản lý công (QLC).
Câu 8: Phân biệt thể chế Nhà nơớc, thể chế tơ và thể chế HC.
Câu 9: Thể chế HCNN có vai trò nhơ thế nào trong hoạt động QLNN? Để thực hiện đúng vai trò đó có vấn đề chính gì cần quan tâm hoàn thiện đối với thể chế HCNN ở nơớc ta hiện nay
Câu 10: Khi xây dựng thể chế HCNN cần phải tính đến các yếu tố cơ bản nào? Cho các ví dụ minh hoạ
Câu 11: QLHCNN về giỏo dục, y tế đơợc dựa trên những cơ sở pháp lý nào?
Câu 12: Trình bày nội dung về thể chế HCNN về kinh tế và về tài chính tiền tệ.
Câu 13: Chức năng HCNN là gì? Phân loại các chức năng của HCNN .
Câu 14; Hãy phân tích các chức năng để vận hành cơ quan HCNN có hiệu quả
Câu 15: hãy phân tích các phơơng pháp thực hiện các chức năng HCNN. Liên hệ thực tiễn QLHCNN ở nơớc ta
Câu 16: (Anh) Chị hiểu thế nào về QĐ HCNN?
Câu 17: Phân loại QĐQLHCNN có ý nghĩa nhơ thế nào trong công tác quản lý điều hành CQ HCNN. Trình bày các cách phân loại.
Câu 18: Để đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả khi ban hành một QĐ HCNN phải đáp ứng các yêu cầu gì. Liên hệ thực tiễn QLHCNN để làm rõ vấn đề trên
Câu 19:Hãy phân tích các bơớc của giai đoạn ban hành và tổ chức thực hiện QĐ trong quy trình ra QĐ theo mô hình hợp lý. Có những khó khăn gì cần quan tâm trong giai đoạn này
Cõu 20 kiểm soỏt đối với HCNN là gỡ? sự cần thiết của kiểm soỏt đối với HCNN
Cõu 21 QH và HĐND thực hiện quyền kiểm soỏt đối với HCNN như thế nào?
Cõu 22 Đảng và cỏc tổ chức CT-XH thực hiện quyền kiểm soỏt đối với HCNN ntn?
Cõu 23 Toà ỏn nhõn dõn thực hiện quyền kiểm soỏt đối với HCNN ntn?
Cõu 24 Vai trũ của cụng dõn trong việc thực hiện quyền kiểm soỏt đối với HCNN được thực hiện ntn? đề xuất cỏc giải phỏp khắc phục tỡnh trạng kiếu nại kộo dài hiện nay.
Cõu 25 BMHCNN kiểm soỏt hoạt động của mỡnh ntn?
25 câu hỏi và trả lời môn Hành chính công ( ruột mèo) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
25 câu hỏi và trả lời môn Hành chính công ( ruột mèo) 9 10 751