Ktl-icon-tai-lieu

44 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học _ K33

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu 1: Triết học là gì? Phân tích vấn đề cơ bản của triết học và các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học?
Câu 2: Phân tích những điều kiện và tiền đề của sự ra đời Triết học Mác. Từ đó chứng minh Triết học Mác là một học thuyết phát triển.
Câu 3: Phân tích đối tượng và đặc điểm của Triết học Mác- Lênin, trình bày chức năng thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác- Lênin
Câu 4: Hãy phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để chứng minh vai trò ngày càng tăng của Triíet học Mác- Lênin trong sự nghiệp đổi mới của Đảng trong lý luận và thực tiễn quân sự?
Câu 5: Trình bày lịch sử phát triển quan niệm vật chất trong Triết học, phân tích định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa rút ra đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn của người cán bộ khoa học kỹ thuật
Câu 6: Phân tích quan điểm Triết học Mác- Lênin về mối quan hệ vận động không gian và thời gian- ý nghĩa của vấn đề này trong hoạt động thực tiễn quân sự
Câu 7: Phân tích nguồn gốc, bản chất của ý thức và vai trò của ý thức trong hoạt động thực tiễn?
Câu 8: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức rút ra ý nghĩa của vấn đề này trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phê phán những quan điểm sai trái.
Câu 9: Triết học Mác- Lênin quan niệm về tính thống nhất vật chất như thế nào? Hãy dùng cơ sở khoa học và thực tiễn để chứng minh.
Câu 10: Phân tích kết cấu của ý thức? Vì sao tri thức là yếu tố quan trọng nhất của ý thức, là phương thức tồn tại của ý thức? ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này?
Câu 11: Phép biện chứng là gì? Trình bày đối tượng và nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật? Vai trò của nó đối với hoạt động thực tiễn con người.
Câu 12: Phân tích nội dung nguyên lý cho phép liên hệ phổ biến, rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý “ Phê phán các quan điểm sai trái”
Câu 13: Phân tích nội dung nguyên lý phát triển, rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý, phê phán các quan điểm sai trái
Câu 14: Trình bày cơ sở khoa học và nội dung của các quan điểm: toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển?
Câu 15: Trình bày nội dung cơ bản của quy luật thống nhất và đấu tranh nhất của các mặt đối lập? Rút ra ý nghĩa thực tiễn phê phán những quan điểm không đúng về mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn
Câu 16: Trình bày nội dung cơ bản của quy luật về sự “Chuyển hoá từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược ngược lại. Rút ra ý nghĩa thực tiễn đấu tranh chống các quan điểm sai trái.
Câu 17: Trình bày nội dung cơ bản của quy luật “ Phủ định của phủ định”? Rút ra ý nghĩa thực tiễn đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái?
Câu 18: Trình bày nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng.
Câu 19: Trình bày nội dung và phương pháp_luận_of_nguyên lý duy vật biện chứng về mối quan hệ nội dung và hình thức.
Câu 20: Trình bày nội dung và ý nghĩa của phương pháp luận của nguyên lý duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng
Câu 21: Trình bày nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý duy vật biện chứng về mối liên hệ giữa tất nhiên và ngẫu nhiên
Câu 22: Trình bày nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý duy vật biện chứng về mối quan hệ nguyên nhân và kết quả.
Câu 23: Trình bày nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý duy vật biện chứng về mối quan hệ khả năng và hiện thực.
Câu 24: Thực tiễn là gì? Chủ nghĩa duy vật biện chứng quan niệm về thực tiễn như thế nào? rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với người là công tác kỹ thuật quân sự
Câu 25: Phân tích con đường biện chứng của quá trình nhận thức hiện thực khác quan. Rút ra ý nghĩa của vấn đề này đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân mình.
Câu 26: Quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng về vấn đề chân lý con đường đạt tới chân lý như thế nào?
Câu 27: Vì sao thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc cơ bản của Mác- Lênin. Vận dụng nguyên tắc này với người cán bộ khoa học kỹ thuật phải làm gì?
Câu 28: Phân tích tính tất yếu của đổi mới tư duy lý luận, trình bày nội dung, nguyên tắc của đổi mới tư duy và lý luận khoa học trong sự nghiệp đổi mới.
Câu 29: Trình bày bản chất về những quan điểm duy vật lịch sử xã hội do Mác- Ăng ghen thực hiện.
Câu 30: Đặc điểm của quy luật xã hội và sự hoạt động có ý thức của con người. ý nghĩa của vấn đề này? Liên hệ với thực tiễn nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Câu 31: Vai trò của phương thức sản xuất của cải vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. ý nghĩa của vấn đề này đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn.
Câu 32: Phân tích nội dung kết cấu của lực lượng sản xuất. Tại sao nói trong thời đại ngày nay khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Câu 33: Phân tích quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Đảng ta đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo quy luật này trong quá trình đổi mới ở nước ta như thế nào?
Câu 34: Phân tích phạm trù hình thái kinh tế xã hội. Tại sao nói phát triển xã hội như là một quá trình lịch sử tự nhiên- rút ra ý nghĩ từ vấn đề này
Câu 35: Phân tích quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. ý nghĩa phương pháp luận trong sự nghiệp đổi mới.
Câu 36:Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội để chứng minh tính tất yếu sự lựa chọn con đường Xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Câu 37: Phân tích luận điểm Mác “ Sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn liền với các giai đoạn lịch sử nhất định của sự phát triển sản xuất” ý nghĩa của luận điểm đó.
Câu 38: Phân tích những đặc trưng cơ bản trong định nghĩa giai cấp của Lênin? Vì sao trong xã hội có giai cấp đối kháng, đấu tranh giai cấp là “Động lực trực tiếp của lịch sử?
Câu 39: Phân tích nguồn gốc bản chất của giai cấp nhà nước, nêu đặc điểm và vai trò của nhà nước Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay?
Câu 40: Trình bày quan điểm của Triết học Mác về tiến bộ xã hội- phân tích những động lực tiến bộ xã hội trong thời đại chúng ta
Câu 41: Phân tích quan điểm của Triết học Mác- Lênin về bản chất con người? Trình bày quan điểm của Đảng về phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp đổi mới hiện nay?
Trả lời:
Câu 42: Trình bày quan điểm của Chủ nghĩa duy vật lịch sử về mối quan hệ vai trò lãnh tụ trong lịch sử ? ý nghĩa của vấn đề này trong sự nghiệp xây dựng hiện nay
Câu 43: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. ý thức của vấn đề này đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Câu 44: Hệ tư tưởng chính trị là gì? Vì sao Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưỏng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng vầ cách mạng Việt Nam?
44 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học _ K33 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
44 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học _ K33 9 10 542