Ktl-icon-tai-lieu

6 kỹ năng giới thiệu để biến người nghe thành khách hàng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sưu tầm trên Internet

Nguyễn Văn Tiếng

6 kỹ năng giới thiệu để biến người nghe thành khách hàng
Nếu muốn giành được tình cảm của người nghe và biến họ thành khách
hàng của mình, bạn phải biết thốt ra “những lời có cánh” để thu hút sự
chú ý của họ. Công việc này không dễ dàng chút nào, bởi nó đòi hỏi ở
bạn một số kỹ năng và kiến thức nhất định.
Trình bày và giới thiệu là cách thức để bạn truyền đạt thông tin tới
người nghe. Trong hoạt động tiếp thị và bán hàng, việc này đóng vai trò
rất quan trọng. Lúc đầu, mọi người ghé qua công ty bạn chỉ để “xem
cho biết” các sản phẩm/dịch vụ mà bạn đang cung cấp, nhưng rồi trước
sức thuyết phục của những lời giới thiệu, họ quyết định mua hàng ngay.
Thật tuyệt! Chắc bạn cũng muốn mình có được những kỹ năng như vậy
phải không? Mời bạn tham khảo 6 lời khuyên dưới đây để điều chỉnh
các kỹ năng trình bày, giới thiệu của mình:
1. Phù hợp với nhu cầu của người nghe
Cách nhanh nhất để khiến người nghe bỏ đi là bạn chỉ toàn nói về
những điều mà bản thân bạn muốn nghe. Đúng là như vậy đấy! Và nếu
bạn muốn thu hút các khách hàng tiềm năng, bạn phải biết nói ra những
điều mà họ muốn nghe. Các chuyên gia tiếp thị cho rằng phần lớn mọi người đều thuộc một trong
bốn nhóm sau:
- Lãnh đạo: Đó là những người luôn bận rộn, vì thế họ muốn bạn bắt đầu và kết thúc đúng giờ,
đồng thời họ chỉ quan tâm đến những vấn đề chính yếu.
- Cảm tính. Đó là những người thiên về tình cảm, Họ bị thuyết phục bởi những cảm giác chứ không
phải những lý lẽ logic.
- Hoà đồng. Đó là những người thích giao tiếp. Thật khó để giữ họ ngồi yên một chỗ.
- Lý trí. Đó là những người thích tranh luận và có đầu óc thực tế.
Vậy bạn cần phải xác định những người đang nghe bạn nói thuộc nhóm nào để từ đó đưa ra những
lời giới thiệu phù hợp. Trong trường hợp người nghe thuộc nhiều nhóm khác nhau, hãy tìm xem ai
là người có ảnh hưởng quyết định để tập trung tác động vào họ.
2. Làm mê hoặc người nghe
Một số người có năng khiếu bẩm sinh trong việc thuyết phục người khác. Họ có thể mê hoặc chúng
ta bằng động tác, cử chỉ hoặc lời nói. Tuy nhiên, bạn cũng có thể rèn luyện được những kỹ năng
này. Muốn vậy, trước tiên bạn hãy tạo cho mình:
- Vẻ bề ngoài lịch sự, vì điều đó thể hiện rằng bạn đang tôn trọng người nghe.
- Luôn vui vẻ, mềm mỏng, hòa nhã.
- Chiều theo ý muốn của người nghe. Lưu ý, “Đừng đánh giá quá thấp hoặc quá cao trí thông minh
cũng như học thức của họ”. (C.P.Scott)
- Tìm hiểu đủ thông tin về những người đang nghe bạn nói nhằm trình bày, giới thiệu phù hợp với
yêu c...
Sưu tm trên Internet Nguyn Văn Tiếng
6 k năng gii thiu để biến người nghe thành khách hàng
Nếu mun giành được tình cm ca người nghe và biến h thành khách
hàng ca mình, bn phi biết tht ra “nhng li có cánh” để thu hút s
chú ý ca h. Công vic này không d dàng chút nào, bi nó đòi hi
bn mt s k năng và kiến thc nht định.
Trình bày và gii thiu là cách thc để bn truyn đạt thông tin ti
người nghe. Trong hot động tiếp th và bán hàng, vic này đóng vai trò
rt quan trng. Lúc đầu, mi người ghé qua công ty bn ch để “xem
cho biết” các sn phm/dch v bn đang cung cp, nhưng ri trước
sc thuyết phc ca nhng li gii thiu, h quyết định mua hàng ngay.
Tht tuyt! Chc bn cũng mun mình có được nhng k năng như vy
phi không? Mi bn tham kho 6 li khuyên dưới đây để điu chnh
các k năng trình bày, gii thiu ca mình:
1. Phù hp vi nhu cu ca người nghe
Cách nhanh nht để khiến người nghe b đi là bn ch toàn nói v
nhng điu mà bn thân bn mun nghe. Đúng là như vy đấy! Và nếu
bn mun thu hút các khách hàng tim năng, bn phi biết nói ra nhng
điu mà h mun nghe. Các chuyên gia tiếp th cho rng phn ln mi người đều thuc mt trong
bn nhóm sau:
- Lãnh đạo: Đó là nhng người luôn bn rn, vì thế h mun bn bt đầu và kết thúc đúng gi,
đồng thi h ch quan tâm đến nhng vn đề chính yếu.
- Cm tính. Đó là nhng người thiên v tình cm, H b thuyết phc bi nhng cm giác ch không
phi nhng lý l logic.
- Hoà đồng. Đó là nhng người thích giao tiếp. Tht khó để gi h ngi yên mt ch.
- Lý trí. Đó là nhng người thích tranh lun và có đầu óc thc tế.
Vy bn cn phi xác định nhng người đang nghe bn nói thuc nhóm nào để t đó đưa ra nhng
li gii thiu phù hp. Trong trường hp người nghe thuc nhiu nhóm khác nhau, hãy tìm xem ai
là người có nh hưởng quyết định để tp trung tác động vào h.
2. Làm mê hoc người nghe
Mt s người có năng khiếu bm sinh trong vic thuyết phc người khác. H có th mê hoc chúng
ta bng động tác, c ch hoc li nói. Tuy nhiên, bn cũng có th rèn luyn được nhng k năng
này. Mun vy, trước tiên bn hãy to cho mình:
- V b ngoài lch s, vì điu đó th hin rng bn đang tôn trng người nghe.
-
Luôn vui v, mm mng, hòa nhã.
- Chiu theo ý mun ca người nghe. Lưu ý, “Đừng đánh giá quá thp hoc quá cao trí thông minh
cũng như hc thc ca h”. (C.P.Scott)
-
Tìm hiu đủ thông tin v nhng người đang nghe bn nói nhm trình bày, gii thiu phù hp vi
yêu cu ca h.
-
Nhng li đề cao lch s: “Như mt chuyên gia nhiu kinh nghim, chc anh/ch biết rng...”
- T ra sn lòng giúp đỡ h.
6 kỹ năng giới thiệu để biến người nghe thành khách hàng - Trang 2
6 kỹ năng giới thiệu để biến người nghe thành khách hàng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
6 kỹ năng giới thiệu để biến người nghe thành khách hàng 9 10 968