Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 1

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Pông Voâ Kî Trình baøy: ÑHT
1
A
A
A
Â
Â
Â
n
n
n
T
T
T
h
h
h
u
u
u
ø
ø
ø
K
K
K
i
i
i
e
e
e
á
á
á
m
m
m
L
L
L
u
u
u
ï
ï
ï
c
c
c
Chöông 1
N
N
N
g
g
g
ö
ö
ö
ô
ô
ô
ø
ø
ø
i
i
i
a
a
a
ù
ù
ù
o
o
o
t
t
t
r
r
r
a
a
a
é
é
é
n
n
n
g
g
g
G
Gioù laïnh xeù thòt da nhö dao caét, töøng ñuïn maây
daøy ñaëc cuoän chuïp leân nhau...
Beân bôø Boät Haûi soùng bieån ì aàm, ñôït ñôït noái tieáp phuû
leân gaønh ñaù...
Roáp!...
Moät ñôït soùng nhaøo leân, ñaåy chieác buoàm ñaäp vaøo gheành ñaù phaùt leân moät
tieáng khoâ khan, coät buoàm gaõy laøm ñoâi tuït ra theo soùng nöôùc.
Maët bieån ñen ngoøm vuït loùe leân hai aùnh ngôøi ngôøi nhö hai vì sao laáp
laùnh di ñoäng laàn lan vaøo bôø bieån.
Neáu coù ai chôït thaáy nhaát ñònh seõ cho ñoù laø ñoâi maét cuûa Thaàn Bieån
baùo hieäu cho nhaân gian bieát tröôùc côn thònh noä cuûa phong ba...
Nhöng khoâng, hai ñoùm saùng cao daàn khi saùt ñeán bôø, vaø khi ñôït
soùng cao nhaát tuït xuoáng, hieän ra moät ngöôøi vaän aùo traéng, toùc loõa xoõa
phuû vai ñöùng thaúng mình leân, ñoâi maét ngôøi chieáu saùng...
Thanh tröôøng kieám voû ñen oùng aùnh ñöôïc naém chaët trong baøn tay
traéng muoát, nhieàu ñöôøng gaân xanh rôøn noåi leân cuoàn cuoän, boäc loä noäi löïc
cuûa keû caàm göôm vaø ñoàng thôøi cuõng noùi leân raèng, giöõa soùng bieån muoân
truøng doàn daäp, ngöôøi aáy baèng loøng boû taát caû nhöõng treân coõi ñôøi naøy,
chæ tröø thanh tröôøng kieám aáy maø thoâi!
Roõ raøng ngöôøi aùo traéng laø keû ñaém thuyeàn, nhöng khoâng bieát töø
Ân thù kiếm lục - Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 1 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 1 9 10 786