Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 40

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Toáng Thu Trình baøy: ÑHT
1200
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 40
ö
ö
ô
ô
ù
ù
c
c
h
h
o
o
ä
ä
i
i
t
t
ö
ö
û
û
v
v
o
o
n
n
g
g
Ngöu Thieát Oa giaät mình, vuït quay ngöôøi laïi, chaúng
thaáy boùng daùng ngöôøi naøo caû.
Gaõ laøm gan hoûi:
- Ai… Ai goïi toâi ñoù?
AÂm thinh ñaùp:
- Ta!
Ngöu Thieát Oa naém chaëc hai baøn tay, gaèn töøng tieáng:
- Ta! Ta laø ai môùi ñöôïc chôù? Maø ta ôû ñaâu?
AÂm thinh vang leân:
- Ta ôû ñaây!
Ngöu Thieát Oa phaùt hieän ra, aâm thinh phaùt xuaát töø nôi moät buïi caây
gaàn ñoù, buïi caây phoâ hình thaønh moät vaàng ñen döôùi aùnh traêng nhaït.
Gaõ naém cöùng hôn hai baøn tay, töø töø böôùc veà phía ñoù.
AÂm thinh quaùt kh:
- Ngöu Thieát Oa! Khoâng neân böôùc laïi gaàn! Ñöùng laïi ngay ñi!
Ngöu Thieát Oa traàm gioïng:
- Toâi khoâng ñöùng! Toâi cöù böôùc tôùi, taïi sao toâi phaûi nghe lôøi caùc haï
chöù?
AÂm thinh höø nheï:
- Ta thaáy ngöôi ñöùng ñoù, tòch mòch quaù, neân ñònh laân la troø chuyeän
Ân thù kiếm lục - Chương 40 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 40 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 40 9 10 532