Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 51

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long

Dòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 51

taïm qua ñaïi naïn

Khi côn baõo bieån ngöøng, ñeâm ñaõ xuoáng.
Mai Khieâm khoâi phuïc thaàn trí tröôùc nhaát.
AÙnh sao chieáu cheânh cheách vaøo thuyeàn, roïi göông
maët haén, maét haén hoa leân, haén chôùp lieàn maáy löôït.
AÙnh maét vöøa quen vôùi boùng ñeâm, haén cao gioïng goïi:
- Coâng Toân Hoàng! Coâng Toân Hoàng!
Haén goïi luoân hai löôït.
Tuy coù aùnh sao roïi vaøo, con thuyeàn qua côn baõo bieån, bò xaùo ñoäng
tôi bôøi, nhöõng ñoà vaät gì coøn laïi khoâng bò soùng cuoán ñi, ñeàu thay nôi ñoåi
choã, hoãn loaïn böøa baõi. Trong phuùt giaây ngaén nguûi haén khoâng laøm sao
nhaän ñònh ñöôïc khung caûnh quanh mình moät caùch roõ reät.
Gioù beân ngoaøi coøn dö löïc vaãn theùt aàm aàm, soùng vaãn voã ñuøng ñuøng
song trong khoang thuyeàn laø moät caûnh cheát.
Töû tòch ñeø naëng khoâng gian, ñeø naëng luoân leân taâm tö cuûa ngöôøi
hieän dieän.
Maïi Khieâm goïi to, chöa coù lieáng ñaùp.
Coâng Toân Hoàng ôû ñaâu? Vaïn laõo phu nhaân ôû ñaâu?
Mai Khieâm caát tieáng laø haén coøn ñoù, haén voâ söï. Hai ngöôøi kia im
lìm hoï coù sao chaêng?
Laâu laém coù tieáng ñaùp:
Ñaû töï: WalterPKK

1471

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

- Ta ôû ñaây!
Mai Khieâm thôû phaøo:
- Theá laø ngöôi chöa cheát! Toát quaù!
Toát laø sao?
Haén troâng cho Coâng Toân Hoàng taïm thôøi thoaùt caùi naïn baõo bieån
naøy, hay haén nghó laø Coâng Toân Hoàng coøn soáng ñoù ñeå cho haén haï thuû ?
Chính haén muoán töï tay haï saùt hôn laø yû vaøo oai theá thieân nhieân?
Haén muoán töï tay ñaåy Coâng Toân Hoàng xuoáng bieån, neáu y khoâng töï
yù nhaûy xuoáng?
Trong boùng toái, moät ngöôøi ñöùng leân, vöøa ñöùng laïi ngaõ xuoáng. Ngaõ
roài ñöùng, ñöùng laïi ngaõ. Qua maáy löôït ñöùng ngaõ nhö vaäy ngöôøi ñoù môùi
böôùc ñeán ñöôïc gaàn Mai Khieâm.
Mai Khieâm traàm gioïng:
- Coâng Toân Hoàng!
Ngöôøi ñoù laø Coâng Toân Hoàng!
Y hoûi:
- Chính ta! Coøn... Vaïn laõo phu nhaân?
Mai Khieâm buoâng goïn:
- ÔÛ ñaây!
Nhöng haén keâu leân:
- Sao laï vaäy?
Haén keùo ñaàu daây, nôi ñaàu daây chaúng coù gì caû.
Coâng Toân Hoàng keâu leân:
- Baø aáy... hay hay... ñaõ...
Mai Khieâm run gioïng:
- Ta ñaõ baûo baø naém chaët ñaàu daây... ngôø ñaâu... Höø, caùi soá cuûa baø...
Coâng Toân Hoàng thôû daøi:
- Ñaùng thöông thay cho baø! Khoâng ngôø baø laïi...
Mai Khieâm cuõng thôû daøi:
- Duø baø ta khoâng phaûi laø con ngöôøi toát, song chæ vôùi caùi buoåi caän
Ñaû töï: Walt...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: WalterPKK Trình baøy: ÑHT
1471
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 51
t
t
a
a
ï
ï
m
m
q
q
u
u
a
a
ñ
ñ
a
a
ï
ï
i
i
n
n
a
a
ï
ï
n
n
Khi côn baõo bieån ngöøng, ñeâm ñaõ xuoáng.
Mai Khieâm khoâi phuïc thaàn trí tröôùc nhaát.
AÙnh sao chieáu cheânh cheách vaøo thuyeàn, roïi göông
maët haén, maét haén hoa leân, haén chôùp lieàn maáy löôït.
AÙnh maét vöøa quen vôùi boùng ñeâm, haén cao gioïng goïi:
- Coâng Toân Hoàng! Coâng Toân Hoàng!
Haén goïi luoân hai löôït.
Tuy coù aùnh sao roïi vaøo, con thuyeàn qua côn baõo bieån, xaùo ñoäng
tôi bôøi, nhöõng ñoà vaät coøn laïi khoâng soùng cuoán ñi, ñeàu thay nôi ñoåi
choã, hoãn loaïn böøa baõi. Trong phuùt giaây ngaén nguûi haén khoâng laøm sao
nhaän ñònh ñöôïc khung caûnh quanh mình moät caùch roõ reät.
Gioù beân ngoaøi coøn löïc vaãn theùt aàm aàm, soùng vaãn voã ñuøng ñuøng
song trong khoang thuyeàn laø moät caûnh cheát.
Töû tòch ñeø naëng khoâng gian, ñeø naëng luoân leân taâm cuûa ngöôøi
hieän dieän.
Maïi Khieâm goïi to, chöa coù lieáng ñaùp.
Coâng Toân Hoàng ôû ñaâu? Vaïn laõo phu nhaân ôû ñaâu?
Mai Khieâm caát tieáng laø haén coøn ñoù, haén voâ söï. Hai ngöôøi kia im
lìm hoï coù sao chaêng?
Laâu laém coù tieáng ñaùp:
Ân thù kiếm lục - Chương 51 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 51 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 51 9 10 979