Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi ngocthientammao-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- 33 -

C
CH
H¦
¦¥
¥N
NG
G iiv
v:: K
Kü
üt
th
hu
uË
Ët
ta
an
nt
to
oµ
µn
nk
kh
hii ssö
öd
dô
ôn
ng
gm
m¸
¸y
yx
x©
©y
yd
dù
ùn
ng
g
§1 më ®Çu

-C¬ giíi ho¸ c¸c c«ng viÖc trong x©y dùng kh«ng nh÷ng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng mµ cßn
gi¶m chÊn th−¬ng tai n¹n do c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c«ng nh©n ®−îc gi¶m nhÑ vµ an toµn
h¬n.
-C¸c m¸y mãc thi c«ng th−êng dïng trªn c«ng tr−êng: m¸y lµm ®Êt (m¸y ®µo, ñi, c¹p), m¸y
n©ng chuyÓn (cÇn trôc, thang t¶i, b¨ng chuyÒn), m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu (m¸y ®Ëp, nghiÒn, sµng
®¸, m¸y trén BT), m¸y gia c«ng kim lo¹i, gç, m¸y ®ãng cäc, m¸y khoan phôt v÷a, m¸y lu,
m¸y san, m¸y ph¸t ®iÖn, biÕm ¸p, m¸y b¬m,... HÇu hÕt c¸c lo¹i m¸y mãc trªn ®Òu cã c¸c lo¹i
phô tïng nh− d©y c¸p, curoa, rßng räc, puli, mãc cÈu, xÝch,...
-Khi sö dông c¸c m¸y mãc vµ c¸c phô tïng cña chóng nÕu kh«ng hiÓu biÕt hÕt c¬ cÊu vµ tÝnh
n¨ng ho¹t ®éng, kh«ng n¾m v÷ng quy tr×nh vËn hµnh, kh«ng tu©n theo néi quy an toµn khi sö
dông cã thÓ g©y ra nh÷ng sù cè vµ tai n¹n lao ®éng.
§2 c¸c nguyªn nh©n chÝnh g©y ra sù cè, tai n¹n lao ®éng

-Nguyªn nh©n sù cè, tai n¹n khi sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ bao gåm thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt
vµ sö dông. ë ®©y chØ xem xÐt vµ ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu vÒ l¾p ®Æt vµ sö
dông.
1. M¸y sö dông kh«ng tèt:
a) M¸y kh«ng hoµn chØnh:
• ThiÕu thiÕt bÞ an toµn hoÆc cã nh÷ng ®· bÞ háng, ho¹t ®éng thiÕu chÝnh x¸c, mÊt t¸c
dông tù ®éng b¶o vÖ khi lµm viÖc qu¸ giíi h¹n tÝnh n¨ng cho phÐp.
• ThiÕu c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh, ¸nh s¸ng (®Ìn, cßi, chu«ng).
• ThiÕu c¸c thiÕt bÞ ¸p kÕ, v«n kÕ, ampe kÕ, thiÕt bÞ chØ søc n©ng cña cÇn trôc ë ®é
v−¬n t−¬ng øng...
b) M¸y ®· h− háng:
• C¸c bé phËn, chi tiÕt cÊu t¹o cña m¸y ®· bÞ biÕn d¹ng lín, cong vªnh, r¹n nøt, ®øt
g·y.
• Hép sè bÞ trôc trÆc lµm cho vËn tèc chuyÓn ®éng theo ph−¬ng ngang, ph−¬ng ®øng,
xoay kh«ng chÝnh x¸c theo ®iÒu khiÓn cña ng−êi vËn hµnh.
• HÖ thèng phanh ®iÒu khiÓn bÞ gØ mßn kh«ng ®ñ t¸c dông h·m.
2. M¸y bÞ mÊt c©n b»ng æn ®Þnh:
• §©y lµ nguyªn nh©n th−êng g©y ra sù cè vµ tai n¹n.
• Do m¸y ®Æt trªn nÒn kh«ng v÷ng ch¾c: nÒn yÕu hoÆc nÒn dèc qu¸ gãc nghiªng cho
phÐp khi cÈu hµng hoÆc ®æ vËt liÖu.
• CÈu n©ng qu¸ träng t¶i.
• Tèc ®é di chuyÓn, n©ng h¹ vËt víi tèc ®é nhanh g©y ra m«men qu¸n tÝnh, m«men ly
t©m lín. §Æc biÖt h·m phanh ®ét ngét g©y ra lËt ®æ m¸y.
An toµn lao ®éng: Ch−¬ng IV:Kü thuËt an toµn khi sö dông m¸y x©y dùng

- 34 -

• M¸y lµm viÖc khi cã giã lín (trªn cÊp 6), ®Æc biÖt ®èi víi m¸y cã träng t©m cao.
3. ThiÕu c¸c thiÕt bÞ che ch¾n, rµo ng¨n nguy hiÓm:
• Vïng nguy hi...
- 33 -
An toµn lao ®éng: Ch¬ng IV:Kü thuËt an toµn khi sö dông m¸y x©y dùng
C
C
C
H
H
H
¦
¦
¦
¥
¥
¥
N
N
N
G
G
G
i
i
i
v
v
v
:
:
:
K
K
K
ü
ü
ü
t
t
t
h
h
h
u
u
u
Ë
Ë
Ë
t
t
t
a
a
a
n
n
n
t
t
t
o
o
o
µ
µ
µ
n
n
n
k
k
k
h
h
h
i
i
i
s
s
s
ö
ö
ö
d
d
d
ô
ô
ô
n
n
n
g
g
g
m
m
m
¸
¸
¸
y
y
y
x
x
x
©
©
©
y
y
y
d
d
d
ù
ù
ù
n
n
n
g
g
g
§1më ®Çu
-C¬ giíi ho¸ c¸c c«ng viÖc trong x©y dùng kh«ng nh÷ng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng mµ cßn
gi¶m chÊn th¬ng tai n¹n do c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c«ng nh©n ®îc gi¶m nhÑ vµ an toµn
h¬n.
-C¸c m¸y mãc thi c«ng thêng dïng trªn c«ng trêng: m¸y lµm ®Êt (m¸y ®µo, ñi, c¹p), m¸y
n©ng chuyÓn (cÇn trôc, thang t¶i, b¨ng chuyÒn), m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu (m¸y ®Ëp, nghiÒn, sµng
®¸, m¸y trén BT), m¸y gia c«ng kim lo¹i, gç, m¸y ®ãng cäc, m¸y khoan phôt v÷a, m¸y lu,
m¸y san, m¸y ph¸t ®iÖn, biÕm ¸p, m¸y b¬m,... HÇu hÕt c¸c lo¹i m¸y mãc trªn ®Òu cã c¸c lo¹i
phô tïng nh d©y c¸p, curoa, rßng räc, puli, mãc cÈu, xÝch,...
-Khi sö dông c¸c m¸y mãc vµ c¸c phô tïng cña chóng nÕu kh«ng hiÓu biÕt hÕt c¬ cÊu vµ tÝnh
n¨ng ho¹t ®éng, kh«ng n¾m v÷ng quy tr×nh vËn hµnh, kh«ng tu©n theo néi quy an toµn khi sö
dông cã thÓ g©y ra nh÷ng sù cè vµ tai n¹n lao ®éng.
§2c¸c nguyªn nh©n chÝnh g©y ra sù cè, tai n¹n lao ®éng
-Nguyªn nh©n sù cè, tai n¹n khi sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ bao gåm thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt
vµ sö dông.
ë
®©y chØ xem xÐt vµ ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu vÒ l¾p ®Æt vµ sö
dông.
1. M¸y sö dông kh«ng tèt:
a) M¸y kh«ng hoµn chØnh:
ThiÕu thiÕt bÞ an toµn hoÆc cã nh÷ng ®· bÞ háng, ho¹t ®éng thiÕu chÝnh x¸c, mÊt t¸c
dông tù ®éng b¶o vÖ khi lµm viÖc qu¸ giíi h¹n tÝnh n¨ng cho phÐp.
ThiÕu c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh, ¸nh s¸ng (®Ìn, cßi, chu«ng).
ThiÕu c¸c thiÕt bÞ ¸p kÕ, v«n kÕ, ampe kÕ, thiÕt bÞ chØ søc n©ng cña cÇn trôc ë ®é
v¬n t¬ng øng...
b) M¸y ®· h háng:
C¸c bé phËn, chi tiÕt cÊu t¹o cña m¸y ®· bÞ biÕn d¹ng lín, cong vªnh, r¹n nøt, ®øt
g·y.
Hép sè bÞ trôc trÆc lµm cho vËn tèc chuyÓn ®éng theo ph¬ng ngang, ph¬ng ®øng,
xoay kh«ng chÝnh x¸c theo ®iÒu khiÓn cña ngêi vËn hµnh.
HÖ thèng phanh ®iÒu khiÓn bÞ gØ mßn kh«ng ®ñ t¸c dông h·m.
2. M¸y bÞ mÊt c©n b»ng æn ®Þnh:
§©y lµ nguyªn nh©n thêng g©y ra sù cè vµ tai n¹n.
Do m¸y ®Æt trªn nÒn kh«ng v÷ng ch¾c: nÒn yÕu hoÆc nÒn dèc qu¸ gãc nghiªng cho
phÐp khi cÈu hµng hoÆc ®æ vËt liÖu.
CÈu n©ng qu¸ träng t¶i.
Tèc ®é di chuyÓn, n©ng h¹ vËt víi tèc ®é nhanh g©y ra m«men qu¸n tÝnh, m«men ly
t©m lín. §Æc biÖt h·m phanh ®ét ngét g©y ra lËt ®æ m¸y.
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: ngocthientammao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 448