Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế ở tỉnh Kon tum

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6

Đại học Đà Nẵng - 2008

ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Ở TỈNH KON TUM
INFLUENCE OF POPULATION ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN
KON TUM PROVINCE
SVTH: HỒ THỊ HOÀ
Lớp 30K04, Trường Đại Học Kinh Tế

GVHD: TS. BÙI QUANG BÌNH
Khoa Kinh tế, Trường Đại Học Kinh Tế
TÓM TẮT
Mỗi địa phương đều có những nguồn lực nhất định để phát triển kinh tế, nhưng điều đó đòi hỏi
phải nhìn nhận và đánh giá đúng về chúng để tìm cách khai thác có hiệu quả. Bài này muốn
đánh giá tầm quan trọng của nguồn lực con người ở Kon Tum một tỉnh có tiềm năng lớn về
đất đai, và sẽ đưa ra kiến nghị cho địa phương hoàn thiện chính sách kiểm soát dân số trong
giai đoạn tới.
ABSTRACT
Every province own separate given resources to develop its economy.it means that we have to
appreciate them to find out the effective using solutions . This report purpose to value the
importance of the human resources in Kon Tum province, which get the big land potential. In
addition, the report also want to submit some suggestions which can help to improve the
province’s policies about the control population in the near future to local coucil in Kon Tum
province.

1. Mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
Kon Tum là tỉnh nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, được thành lập vào tháng 10 năm 1991,
tổng diện tích tự nhiên 9614500 km2, dân số 394.594 người (2007), trong đó dân tộc thiểu số
chiếm 53% với 6 dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên.
Đến năm 2010 tỉnh Kon Tum ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời
sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người dân và dân tộc tỉnh Kon Tum. Phấn đấu đưa nền
kinh tế của Tỉnh phát triển bền vững trong tương lai. Muốn phát triển kinh tế cần phải tìm hiểu
và đánh giá đúng những điều kiện, những tiềm năng và nguồn lực của mỗi địa phương. Nguồn
lực con người ngày càng đóng vai trò quan trọng. Vừa thúc đẩy kinh tế phát triển vừa kìm hãm
quá trình đó. Vì vậy cần duy trì một cơ cấu dân số hợp lý.
Tỉnh Kon Tum so với các tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên là Tỉnh có mật độ dân
số và thu nhập bình quân đầu người thấp nhất. Bên cạnh đó, ngay trong nội bộ Tỉnh, mật độ
dân số và thu nhập bình quân đầu người giữa các huyện trong Tỉnh có mức chênh lệch khá
lớn. Nguồn lực chưa được khai thác hợp lý, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của Tỉnh.
Vì vậy, trong giai đoạn tới, tỉnh Kon Tum cần dựa vào nguồn lực con người hiện có của địa
phương và bên ngoài khai thác tiềm năng của tỉnh, thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển bền vững,
hay nói...
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008
124
ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Ở TỈNH KON TUM
INFLUENCE OF POPULATION ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN
KON TUM PROVINCE
SVTH: HỒ THỊ HOÀ
Lớp 30K04, Trường Đại Học Kinh Tế
GVHD: TS. BÙI QUANG BÌNH
Khoa Kinh tế, Trường Đại Học Kinh Tế
TÓM TT
Mỗi địa phương đều có những nguồn lực nhất định để phát triển kinh tế, nhưng điều đó đòi hỏi
phải nhìn nhận đánh giá đúng về chúng để tìm cách khai thác hiệu quả. Bài y muốn
đánh giá tầm quan trọng của nguồn lực con người Kon Tum một tỉnh tiềm năng lớn về
đất đai, sẽ đưa ra kiến nghị cho địa phương hoàn thiện chính sách kiểm soát dân strong
giai đoạn tới.
ABSTRACT
Every province own separate given resources to develop its economy.it means that we have to
appreciate them to find out the effective using solutions . This report purpose to value the
importance of the human resources in Kon Tum province, which get the big land potential. In
addition, the report also want to submit some suggestions which can help to improve the
province’s policies about the control population in the near future to local coucil in Kon Tum
province.
1. Mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
Kon Tum tỉnh nằm ở phía Bắc Tây Ngun, được thành lập vào tháng 10 năm 1991,
tổng diện tích tự nhiên 9614500 km2, dân số 394.594 người (2007), trong đó dân tộc thiểu số
chiếm 53% với 6 dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên.
Đến năm 2010 tỉnh Kon Tum ra khỏi nh trạng m phát triển, nâng cao rệt đời
sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người dân dân tộc tỉnh Kon Tum. Phấn đấu đưa nền
kinh tế của Tỉnh phát triển bền vững trong tương lai. Muốn phát triển kinh tế cần phải tìm hiểu
và đánh giá đúng những điều kiện, những tiềm năng và nguồn lực của mỗi địa phương. Nguồn
lực con người ngày càng đóng vai trò quan trọng. Vừa thúc đẩy kinh tế phát triển vừa kìm hãm
quá trình đó. Vì vậy cần duy trì một cơ cấu dân số hợp lý.
Tỉnh Kon Tum so với các tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên Tỉnh mật độ dân
số thu nhập bình quân đầu người thấp nhất. Bên cạnh đó, ngay trong nội bộ Tỉnh, mật độ
dân số thu nhập bình quân đầu người giữa các huyện trong Tỉnh mức chênh lệch khá
lớn. Nguồn lực chưa được khai thác hợp lý, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của Tỉnh.
vậy, trong giai đoạn tới, tỉnh Kon Tum cần dựa vào nguồn lực con người hiện của địa
phương bên ngoài khai thác tiềm năng của tỉnh, thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển bền vững,
hay nói cách khác, vấn đề quan trọng hiện nay là Tỉnh cần duy trì cơ cấu dân số hợp lý.
Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài của em trả lời cho câu hỏi: ảnh hưởng của dân số đến
quá trình phát triển kinh tế ở tỉnh Kon Tum như thế nào?
1.2. Câu hỏi nghiên cứu
- Quy mô dân số có ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của tỉnh hay không?
- Nên tăng quy mô dân số bằng cách nào?
1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
- Dân số của tỉnh Kon Tum ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển kinh tế
Ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế ở tỉnh Kon tum - Trang 2
Ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế ở tỉnh Kon tum - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế ở tỉnh Kon tum 9 10 747