Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của thái độ nghề nghiệp đối với kết quả học tập của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2717 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ảnh hưởng của thái độ nghề nghiệp đối với
kết quả học tập của sinh viên
(Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học
Phòng cháy chữa cháy)
Dương Hải Lâm
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn ThS. ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận về thái độ, thái độ nghề nghiệp, hoạt động học tập,
kết quả học tập và mối quan hệ giữa thái độ nghề nghiệp và kết quả học tập. Nghiên
cứu, đo lường mức độ ảnh hưởng của thái độ nghệ nghiệp đối với kết quả học tập
của sinh viên trường đại học Phòng cháy chữa cháy (ĐH PCCC). Đề xuất một số
giải pháp giáo dục thái độ nghề nghiệp nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên
trường ĐH PCCC.
Keywords. Thái độ nghề nghiệp; Kết quả học tập; Quản lý giáo dục; Sinh viên
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển ngày càng nhanh, kinh tế tri thức
ngày càng có vai trò nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Trong bối cảnh đó,
giáo dục đã trở thành nhân tố hàng đầu mang tính quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã
hội nhanh và bền vững của mỗi quốc gia, bao gồm cả những nước đã và đang phát triển.
Trong thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn khoa học cũng như các phương tiện thông
tin đại chúng, vấn đề đổi mới phương pháp đào tạo nói chung và phương pháp dạy và học nói
riêng được thảo luận một cách sôi nổi. Một trong những luận điểm quan trọng nhất của đổi
mới phương pháp dạy và học được nhiều người thống nhất, đó là làm thế nào khơi dậy được
tính tích cực, chủ động của mỗi người học. Lý luận và thực tiễn đã cho thấy rằng, kết quả học
tập, rèn luyện của người sinh viên không chỉ phụ thuộc vào chất lượng của quá trình giảng
dạy và tổ chức công tác giáo dục, vào những điều kiện vật chất, tinh thần của sinh viên mà
còn phụ thuộc vào thái độ của họ đối với nghề nghiệp đang được đào tạo. Thái độ đối với
nghề nghiệp tích cực sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy người sinh viên nhiệt tình, hăng say
phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Cấu trúc mới của nhân cách người sinh viên chỉ có thể
hình thành và phát triển vững chắc khi cả ba mặt: tri thức, thái độ và kỹ năng nghề nghiệp
cùng hòa quyện vào nhau.
Thực tiễn đào tạo đại học ở nước ta cho thấy, còn có một bộ phận sinh viên chưa có thái độ
đúng đắn đối với nghề nghiệp, dẫn đến tình trạng thiếu tích cực, không có chí tiến thủ, có thái độ

“trung bình chủ nghĩa” trong học tập và rèn luyện của bản thân. Việc nghiên cứu mức độ ảnh
hư...
Ảnh hưởng của thái độ ngh nghiệp đối vi
kết qu hc tp của sinh viên
(Nghiên cứu trường hợp Trường Đại hc
Phòng cháy chữa cháy)
Dương Hải Lâm
Viện Đảm bo chất lượng giáo dục
Luận văn ThS. ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dn: PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận v thái độ, thái độ ngh nghip, hoạt động hc tp,
kết qu hc tập và mối quan h giữa thái độ ngh nghiệp kết qu hc tập. Nghiên
cứu, đo lường mức độ nh hưởng của thái độ ngh nghiệp đối vi kết qu hc tp
của sinh viên trường đại học Phòng cháy chữa cháy (ĐH PCCC). Đ xut mt s
giải pháp giáo dục thái đ ngh nghip nhằm nâng cao kết qu hc tp của sinh viên
trường ĐH PCCC.
Keywords. Thái độ ngh nghip; Kết qu hc tp; Quản lý giáo dục; Sinh viên
Content
PHN M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hin nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển ngày càng nhanh, kinh tế tri thc
ngày càng có vai trò nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sn xut. Trong bi cảnh đó,
giáo dục đã trở thành nhân t hàng đầu mang tính quyết định đối vi s phát triển kinh tế -
hội nhanh và bền vng ca mi quc gia, bao gm c những nước đã và đang phát triển.
Trong thi gian gần đây, trên nhiu diễn đàn khoa học cũng như các phương tiện thông
tin đại chúng, vấn đề đổi mới phương pháp đào tạo nói chung và phương pháp dạy và học nói
riêng được tho lun một cách sôi nổi. Mt trong nhng luận điểm quan trng nht của đổi
mới phương pháp dạy và học được nhiều người thng nhất, đó làm thế nào khơi dậy được
tính tích cực, ch động ca mỗi người học. luận và thực tiễn đã cho thấy rng, kết qu hc
tập, rèn luyện của người sinh viên không chỉ ph thuộc vào chất lượng của quá trình giảng
dạy tổ chức công tác giáo dục, vào những điu kin vt cht, tinh thn của sinh viên
còn phụ thuộc vào thái đ ca h đối vi ngh nghiệp đang được đào tạo. Thái độ đối vi
ngh nghiệp tích cực s động lc quan trọng thúc đẩy người sinh viên nhiệt tình, hăng say
phấn đấu trong hc tập và rèn luyện. Cấu trúc mi của nhân cách người sinh viên chỉ thể
hình thành phát trin vng chc khi c ba mt: tri thức, thái độ kỹ năng nghề nghip
cùng hòa quyện vào nhau.
Thc tin đào tạo đi hc nước ta cho thy,n có một b phn sinh viên chưa có thái độ
đúng đn đối vi ngh nghip, dn đếnnh trng thiếuch cc, không chí tiến th, có thái độ
Ảnh hưởng của thái độ nghề nghiệp đối với kết quả học tập của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của thái độ nghề nghiệp đối với kết quả học tập của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Ảnh hưởng của thái độ nghề nghiệp đối với kết quả học tập của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 9 10 69