Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng pha tạp (tán xạ điện tử - Phonon âm)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp
thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm
trong siêu mạng pha tạp
(tán xạ điện tử - Phonon âm)
Bùi Hồng Phượng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 60 44 01
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Quang Báu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu siêu mạng pha tạp và bài toán ảnh hưởng của trường bức xạ
laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử trong bán dẫn khối. Giới thiệu phương
trình động lượng tử và hệ số hấp thụ sóng điện yếu từ bởi điện tử giam cầm trong
siêu mạng pha tạp khi có mặt trường bức xạ Laser (trường hợp tán xạ điện tử phonon âm). Trình bày về Tính toán số và đưa ra một số kết luận nghiên cứu.
Keywords. Vật lý toán; Bức xạ laser; Sóng điện từ; Điện tử giam cầm; Siêu mạng
pha tạp
Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Khởi đầu từ những thành công rực rỡ của vật liệu bán dẫn cùng với sự phát triển
mạnh mẽ các công nghệ nuôi tinh thể, người ta đã chế tạo ra được nhiều cấu trúc nanô.
Song song với sự phát triển của công nghệ chế tạo là sự phát triển của kỹ thuật đo các
hiệu ứng vật lý ở cấp độ vi mô. Có thể nói rằng, trong hai thập niên vừa qua các cấu trúc
tinh thể nanô ( màng mỏng, siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử, chấm lượng tử, …) đã
dần thay thế các vật liệu bán dẫn khối kinh điển 1  4

Trong các cấu trúc nanô như vậy, chuyển động của hạt dẫn bị giới hạn nghiêm ngặt
dọc theo một hướng tọa độ với một vùng có kích thước đặc trưng vào cỡ bậc của bước sóng
De Broglie. Trong các cấu trúc nanô này, các tính chất vật lí của điện tử thay đổi đáng kể,
xuất hiện một số tính chất mới khác, gọi là hiệu ứng kích thước. Ở đây các quy luật của cơ
học lượng tử bắt đầu có hiệu lực, khi đó đặc trưng cơ bản nhất của hệ điện tử là hàm sóng và

phổ năng lượng bị biến đổi. Phổ năng lượng bị gián đoạn dọc theo hướng tọa độ giới hạn. Do
đó tính chất quang, điện của hệ cũng biến đổi và đã mở ra khả năng ứng dụng cho các linh
kiện điện tử làm việc theo các nguyên lí hoàn toàn mới và công nghệ hiện đại, siêu nhỏ – đa
năng – thông.
Hệ vật liệu thấp chiều là một cấu trúc hoàn toàn mới, khác hẳn với những vật liệu
trước đây và có thể chia hệ thấp chiều làm 3 loại: hệ không chiều (0D), hệ một chiều (1D), hệ
hai chiều (2D).
Đối với hệ hai chiều (2D), cụ thể ở đây là siêu mạng pha tạp, phổ năng lượng của điện
tử trong trường hợp này trở nên gián đoạn theo một chiều và trong siêu mạng pha tạp điện tử
chỉ chuyển động tự do theo hai chiều, còn một chiều bị hạn chế...
Ảnh hưởng của trường bc x Laser lên hấp
th sóng điện t yếu bởi điện t giam cm
trong siêu mạng pha tp
(tán xạ đin t - Phonon âm)
Bùi Hồng Phượng
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 60 44 01
Người hướng dn: GS.TS Nguyễn Quang Báu
Năm bảo v: 2011
Abstract. Nghiên cứu siêu mạng pha tạp bài toán ảnh hưởng của trường bc x
laser lên hp th sóng điện t yếu bởi điện t trong bán dẫn khi. Gii thiệu phương
trình động lượng t hệ s hp th sóng điện yếu t bởi điện t giam cm trong
siêu mạng pha tạp khi mặt trường bc x Laser (trường hợp tán x điện t -
phonon âm). Trình bày về Tính toán số và đưa ra một s kết luận nghiên cứu.
Keywords. Vật toán; Bức x laser; Sóng điện từ; Điện t giam cầm; Siêu mạng
pha tp
Content
M ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Khi đu t nhng thành ng rc r ca vt liu bán dẫn cùng vi s phát trin
mnh m các ng ngh nuôi tinh th, ngưi ta đã chế to ra đưc nhiu cu trúc na.
Song song vi s phát trin ca công ngh chế to là s phát trin ca k thut đo các
hiu ng vật lý cp đ vi mô. Có th nói rng, trong hai thp niên va qua các cấu trúc
tinh th na ( màng mỏng, su mng, h ng tử, dây lưng t, chm lưng t, ) đã
dn thay thế các vt liệu bán dn khi kinh đin
14
Trong các cấu trúc nanô như vậy, chuyển động ca ht dn b gii hạn nghiêm ngt
dc theo một hướng tọa độ vi một vùng kích thước đặc trưng vào cỡ bc ca bước sóng
De Broglie. Trong các cấu trúc nanô y, các nh cht vật của điện t thay đổi đáng k,
xut hin mt s tính chất mới khác, gọi hiệu ứng kích thước. đây các quy lut của
học lượng t bắt đầu hiệu lực, khi đó đặc trưng bản nht ca h điện t hàm sóng và
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng pha tạp (tán xạ điện tử - Phonon âm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng pha tạp (tán xạ điện tử - Phonon âm) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng pha tạp (tán xạ điện tử - Phonon âm) 9 10 894