Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi về bình đẳng giới

Được đăng lên bởi ngocha0076
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3037 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
LĐLĐ TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Hưng Tây, ngày 12 tháng 9 năm 2012

Bài dự thi: Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
Họ và tên: …………………….., Năm sinh: ……, Dân tộc: ………………….
Đơn vị: …………………………………………………………………………...
Câu 1: Luật Bình đẳng giới quy định bao nhiêu thuật ngữ liên quan tới bình đẳng
giới? Nêu các nội dung cụ thể của từng thuật ngữ và cho 2 ví dụ để minh họa cho 2
khái niệm bất kỳ (15 điểm)?
Luật Bình đẳng giới quy định 9 thuật ngữ liên quan đến bình đẳng giới: Giới, Giới
tính, Bình đẳng giới, Định kiến giới, Phân biệt đối xử về giới, Biện pháp thúc đẩy bình
đẳng giới, Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật, Hoạt động bình đẳng giới và Chỉ số phát triển giới.
Theo Điều 5 của Luật Bình đẳng các từ ngữ này được hiểu như sau:
1. Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.
2. Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ.
3. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ
hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ
hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
4. Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị
trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
5. Phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi
trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực
của đời sống xã hội và gia đình.
6. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực
chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch
lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng
thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ
không làm giảm được sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực
hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được.
7. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện

pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định vấn đề giới, dự báo tác
động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong các quan
hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh.
8. Hoạt động bình đẳng giới là hoạt động do cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực
hiện nhằm đạt mục tiêu bình đẳng ...
TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
LĐLĐ TỈNH CÀ MAU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Hưng Tây, ngày 12 tháng 9 năm 2012
Bài dự thi: Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
Họ và tên: …………………….., Năm sinh: ……, Dân tộc: ………………….
Đơn vị: …………………………………………………………………………...
Câu 1: Luật Bình đẳng giới quy định bao nhiêu thuật ngữ liên quan tới bình đẳng
giới? Nêu các nội dung cụ thể của từng thuật ngữ và cho 2 ví dụ để minh họa cho 2
khái niệm bất kỳ (15 điểm)?
Luật Bình đẳng giới quy định 9 thuật ngữ liên quan đến bình đẳng giới: Giới, Giới
tính, Bình đẳng giới, Định kiến giới, Phân biệt đối xử về giới, Biện pháp thúc đẩy bình
đẳng giới, Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật, Hoạt động bình đẳng giới và Chỉ số phát triển giới.
Theo Điều 5 của Luật Bình đẳng các từ ngữ này được hiểu như sau:
1. Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.
2. Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ.
3. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ
hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ
hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
4. Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị
trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
5. Phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi
trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực
của đời sống xã hội và gia đình.
6. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực
chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch
lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng
thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ
không làm giảm được sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực
hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được.
7. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện
Bài dự thi về bình đẳng giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi về bình đẳng giới - Người đăng: ngocha0076
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài dự thi về bình đẳng giới 9 10 923