Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ sơn - vecni

Được đăng lên bởi kanti89
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 4121 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÀI GI NG MÔN H C: CÔNG NGH S N - VECNI

Giáo viên ph trách: D NG TH HY
Khoa Hóa - HBK à N ng

CL C
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch

ng I.
ng II:
ng III
ng IV.
ng V
ng VI :
ng VII :
ng VIII:

M
U
DUNG MÔI MÔI -MÔI TR
NG PHÂN TÁN
CH T LÀM KHÔ
B T MÀU
CH T T O MÀNG
CÔNG NGH S N XU T S N
QUÁ TRÌNH GIA CÔNG MÀNG S N
M T S PH GIA DÙNG TRONG S N

TÀI LI U THAM KH O
Nguy n V n L c - K thu t s n - Nhà xu t b n giáo d c - 1999.
Swaraj Paul - Surface Coatings - John Wiley & Sons - 1997.
Zeno W. wicks, JR. Frank, N. Jones, S. Peter Pappas- Organic Coating - Wiley Interscience 1999.
Dieter Stoye, Werner Freitad - Paints, Coatings and Solvents - Wiley - VCH 1998
Gunter Buxbaum - Industrial Inorganic Pigments - Wiley - VCH - 1998
Henry Fleming Payne - Organic Coating Technology - John Wiley & Sons, INC 1960.

Ch

ng I.

M

U

I/ Vài nét v l ch s phát tri n:
Vào th i k tr c công nguyên, ng i Ai C p ã bi t trang trí t ng, hang h c
mình và các v t d ng trên c s ch t k t dính là lòng tr ng tr ng, sáp ong, nh a cây
tr n v i b t màu thiên nhiên.
Vài ngàn n m sau ó ng i Trung Hoa ã phát hi n và dùng m cây s n làm s n ph và
keo. Tr c ây s n
c s n xu t t các lo i d u th o m c, nh d u lanh, d u tr u, d u gai, d u

1

d a, d u h ng d ng, d u ngô, d u cao su...Các lo i nh a thiên nhiên nh cánh ki n, nh a
thông, bi tum thiên nhiên...Các lo i b t nh cao lanh, oxit s t.
n th k 20, cùng v i s phát tri n chung c a ngành công nghi p hoá ch t, công
nghi p s n t ng h p ra i và phát tri n m nh, t bi t là nh ng n c có công nghi p hoá ch t
phát tri n m nh. Toàn th gi i n m 1965 s n xu t kho n 10 tri u t n s n, n m 1975 t ng lên 16
tri u t n.
Trong công nghi p s n ngày nay ng i ta s d ng kho n 2700 lo i nh a làm ch t t o
màng, 700 lo i d u, 2000 lo i b t màu, 1000 lo i dung môi và kho n 600 ch t ph gia.
Tr c ây, s n d u chi m u th trong công nghi p ch t o s n. Nh ng trong vòng 10
n m tr l i ây s n t ng h p ã ti n lên chi m u th hàng u trong các lo i s n.
II/ S n là gì?
Tr c ây m t s nhà nghiên c u ã a ra m t vài khái ni m nh sau:
- S n là huy n phù c a b t màu, ch t n trong dung d ch ch t t o màng v i dung môi
t ng ng (Liên Xô).
- S n là t h p l ng ch a b t màu, khi ph lên n n thành l p m ng s t o thành màng
ph không trong su t (M ).
Hai nh ngh a này bao g m các lo i s n màu c, men (Pigment Paint)
D ng v t li u s n không ch a b t màu g i là vec ni - là dung d ch t o màng trong dung
môi thích h p.
nh ngh a t ng quát: S n là h phân tán g m nhi u thành ph n (ch t t o màng, ch t
màu... trong môi tr ng ph...
1
BÀI GING MÔN HC: CÔNG NGH SN - VECNI
Giáo viên ph trách: DNG TH HY
Khoa Hóa - HBK à Nng
C LC
Chng I. M U
Chng II: DUNG I MÔI -MÔI TRNG PHÂN TÁN
Chng III CHT LÀM KHÔ
Chng IV. BT MÀU
Chng V CHT TO MÀNG
Chng VI : CÔNG NGH SN XUT SN
Chng VII : QUÁ TRÌNH GIA CÔNG MÀNG SN
Chng VIII: MT S PH GIA DÙNG TRONG SN
TÀI LIU THAM KHO
Nguyn Vn Lc - K thut sn - Nhà xut bn giáo dc - 1999.
Swaraj Paul - Surface Coatings - John Wiley & Sons - 1997.
Zeno W. wicks, JR. Frank, N. Jones, S. Peter Pappas- Organic Coating - Wiley -
Interscience 1999.
Dieter Stoye, Werner Freitad - Paints, Coatings and Solvents - Wiley - VCH -
1998
Gunter Buxbaum - Industrial Inorganic Pigments - Wiley - VCH - 1998
Henry Fleming Payne - Organic Coating Technology - John Wiley & Sons, INC -
1960.
Chng I. M U
I/ Vài nét v lch s phát trin:
Vào thi k trc công nguyên, ngi Ai Cp ã bit trang trí tng, hang hc
nh và các vt dng trên c s cht kt dính là lòng trng trng, sáp ong, nha cây
trn vi bt màu thn nhn.
Vài ngàn nm sau ó ngi Trung Hoa ã phát hin và dùng m cây sn làm sn ph và
keo. Trc ây sn c sn xut t các loi du tho mc, nh du lanh, du tru, du gai, du
Bài giảng công nghệ sơn - vecni - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ sơn - vecni - Người đăng: kanti89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Bài giảng công nghệ sơn - vecni 9 10 383