Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng kĩ thuật đo lường chương 1

Được đăng lên bởi chubjn00
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3094 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Khoa Điện – Điện tử
Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Học phần

KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
(chương 1)

Biên soạn: Ths. Phạm Thanh Huyền

NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1: Tổng quan chung về kỹ thuật đo lường
I. Khái niệm cơ bản về KTĐL
II. Phương pháp đo
III. Chuẩn và truyền chuẩn
IV. Phân loại sai số và đánh giá kết quả đo
CHƯƠNG 2: Cấu trúc và các phần tử chức năng của dụng cụ đo
I. Cấu trúc cơ bản của dụng cụ đo
II. Các phần tử chức năng của dụng cụ đo
CHƯƠNG 3: Đo lường các thông số của mạch điện
I. Khái niệm chung về các thông số của mạch điện
II. Đo điện áp
III. Đo dòng điện
IV. Đo tần số
V. Đo R, L,C
2

NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 4: Thiết bị đo lường và ứng dụng
I. Giới thiệu chung
II. Đồng hồ vặn năng
III. Máy hiện sóng
IV. Máy phát tín hiệu
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1.
Bài giảng Kỹ thuật đo lường – Phạm Thanh Huyền
2.
Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý – Phạm Thượng Hàn
3.
Cơ sở kỹ thuật đo các đại lượng điện và không điện – Vũ Quý Điềm

3

CHƯƠNG 1: Tổng quan chung về kỹ thuật đo lường

 Khái niệm cơ bản về KTĐL
 Phương pháp đo
 Chuẩn và truyền chuẩn
 Phân loại sai số và đánh giá kết quả đo

4

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KTĐL
Định nghĩa về ĐO LƯỜNG:
Theo Điều 1 - PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ
16/1999/PL-UBTVQH10 NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ ĐO LƯỜNG

Đo lường là việc xác định giá trị của đại lượng cần đo.
Chính xác hơn:


Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng của một đại lượng

cần đo để có kết quả bằng số so với đơn vị đo.


Đo lường là việc định lượng độ lớn của đại lượng cần đo, dựa trên

việc thiết lập quan hệ giữa đại lượng cần đo và một đại lượng có cùng
tính chất vật lý được quy định dùng làm đơn vị đo.


Đo lường là việc so sánh đại lượng cần đo với đơn vị đo để tìm ra tỉ

lệ giữa chúng. Độ lớn của đối tượng cần đo được biểu diễn bằng trị số
của tỉ lệ nhận được kèm theo đơn vị đo dùng khi so sánh .

5

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KTĐL (tiếp)
 Đại lượng nào so sánh được với mẫu hay chuẩn thì mới đo được.
Nếu các đại lượng không so sánh được thì phải chuyển đổi về đại
lượng so sánh được với mẫu hay chuẩn rồi đo.
Kết quả đo được biểu diễn dưới dạng:
Trong đó:

X - đại lượng đo

A=

X
X0

X0 - đơn vị đo
A - con số kết quả đo.
Suy ra:

X = A.X0

 A chỉ rõ đại lượng đo lớn hơn (hay nhỏ hơn) bao nhiêu
lần so với đơn vị đo của nó.
 Với các đơn vị đo khác nhau thì kết quả đo sẽ khác nhau
6

KHÁI NỆM CƠ BẢN VỀ KTĐL (tiếp)
Đơn vị đo
Đơn vị đo lường hợp pháp là đơn vị đo lường được Nhà nước công nhận
và cho phép sử dụng.
Nhà n...
KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
(chương 1)
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Khoa Điện Điện tử
Bộ môn Kỹ thuật điện tử
Học phần
Biên soạn: Ths. Phạm Thanh Huyền
bài giảng kĩ thuật đo lường chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng kĩ thuật đo lường chương 1 - Người đăng: chubjn00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
bài giảng kĩ thuật đo lường chương 1 9 10 35