Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Một số nguyên lý về độc chất học môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 2
MOÄT SOÁ NGUYEÂN LYÙ VEÀ ÑOÄC
CHAÁT HOÏC MOÂI TRÖÔØNG
NG
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM

Söï hình thaønh vaø phaùt trieån ngaønh
nh
nh
Ñoäc chaát hoïc moâi tröôøng
ng
Laø moät ngaønh hoïc hình thaønh vaø phaùt trieån hôn 40
nh
nh
naêm qua.
Baét ñaàu töø vieäc nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa caùc hôïp
nh
ng
chaát coù nguoàn goác töø arsen vaø thuûy ngaân.
Vieäc nghieân cöùu ñoäc chaát baét ñaàu töø caùc nhaø vaät lyù
vaø giaû kim
Söï phaùt trieån cuûa ngaønh Hoùa vaø moâ hình Hoùa ñaõ
nh
ñoùng goùp vaøo vieäc hình thaønh Ñoäc chaát hoïc.
ng
nh
Ñeán cuoái thaäp nieân 60, thuaät ngöõ “Ñoäc hoïc sinh
thaùi” (Ecotoxicology) môùi ñöôïc söû duïng
ng

Caùc nguyeân lyù veà ñoäc chaát moâi tröôøng
ng
Ñònh nghóa
Ñoäc chaát hoïc moâi tröôøng laø ngaønh nghieân cöùu
ng
nh
nguoàn goác, con ñöôøng, söï chuyeån hoùa caùc
ng
chaát gaây ñoäc trong moâi moâi tröôøng.
ng
Nghieân cöùu ñoäc chaát môû roäng töø caù theå vaø
ng
quaàn theå cho ñeán heä thoáng sinh thaùi.
ng

Nghieân cöùu ñoäc chaát hoïc moâi tröôøng döïa vaøo
ng
2 neàn taûng:
ng

Kieåm nghieäm caùc loaïi döôïc phaåm môùi.
Xaùc ñònh aûnh höôûng ñoäc tieàm aån cuûa caùc hôïp
nh
ng
chaát töï nhieân vaø nhaân taïo ñöôïc söû duïng
ng

Ngaønh ñoäc chaát hoïc moâi tröôøng nghieân
nh
ng
cöùu:
Söï xaâm nhaäp, phaân phoái vaø soá phaän cuûa caùc
chaát gaây oâ nhieãm trong moâi tröôøng.
ng
Söï xaâm nhaäp vaø soá phaän cuûa caùc chaát gaây oâ
nhieãm trong sinh vaät cuûa heä thoáng sinh thaùi.
ng
AÛnh höôûng coù haïi cuûa hoùa chaát leân caùc caáu
nh
ng
thaønh cuûa heä sinh thaùi (bao goàm caû con
nh
ngöôøi)

Kieåm soaùt ñoäc chaát trong moâi tröôøng
ng
Tìm hieåu nguoàn goác vaø caáu taïo cuûa ñoäc chaát
do con ngöôøi taïo ra.
Thu thaäp soá lieäu vaø ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa
nh
nh
ng
ñoäc chaát ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát vaø nöôùc.
ng
Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát leân sinh
nh
nh
ng
vaät

Caùc böôùc ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát
nh
nh
ng
leân sinh vaät
1.

Caáu taïo cuûa hôïp chaát gaây ñoäc

2.

Cô cheá xaâm nhaäp vaø di chuyeån ñoäc chaát
trong cô theå sinh vaät

3.

Söï chuyeån hoùa hoùa höõu sinh vaø voâ sinh
cuûa caùc hôïp chaát nguyeân thuûy

4.

Tính chaát cuûa caùc phaûn öùng ñoäc chaát
ng
trong cô theå

AÛnh höôûng cuûa hoùa chaát ñoái
nh
ng
vôùi sinh vaät vaø con ngöôøi

Khaùi nieäm
Chaát ñoäc hoùa hoïc moâi tröôøng laø nhöõng hoùa chaát
coù khaû naêng hay ñaõ vaø ñang gaây ñoäc cho sinh
vaät vaø heä sinh thaùi
Chaát ñoäc hoùa ho...
Ch
Ch
ö
ö
ông
ông
2
2
MO
MO
Ä
Ä
T SO
T SO
Á
Á
NGUYEÂN LY
NGUYEÂN LY
Ù
Ù
VE
VE
À
À
Ñ
Ñ
O
O
Ä
Ä
C
C
CHA
CHA
Á
Á
T HO
T HO
Ï
Ï
C MOÂI TR
C MOÂI TR
Ö
Ö
Ô
Ô
Ø
Ø
NG
NG
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM
Bài giảng Một số nguyên lý về độc chất học môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Một số nguyên lý về độc chất học môi trường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bài giảng Một số nguyên lý về độc chất học môi trường 9 10 130