Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cuối tuần 12

Được đăng lên bởi thienvan8885
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 47 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hä tªn:.........................................
PhiÕu
Líp : 5A
Bµi 1: TÝnh nhÈm
a) 3,45 x 10 =
2,17 x 100 =
b) 34,5 x 0,1 =
2,17 x 0,01 =
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh
21,725 + 36,72

bµi tËp - TuÇn 12
5,38 x 1000 =
53,8 x 0,001=

3,08 + 421,372

3,45 - 0,297

........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2, 35 x 7

32,8 x 16

12,7 x 4,5

0,49 x 2,6

........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn
a) 5,67 x 2,5 x 0,4 = ....................................... b) 1,47 x 3,6 + 1,47 x 5,4 = ............................
= .......................................
5,6 x 40,7 - 5,6 x 30,7 = ...............................

= ............................
51,2 - 12,4 - 10,6 = .........................................

= ...............................
= ..........................................
Bµi 4: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm
73,67m = ........ dm
2,546 tÊn = ........... kg
5,25m2 = .................. dm2
198,3m = ......... km
2006g = .................. kg
25876 m2 = ............... ha
Bµi 5:
Mua 5 m d©y ®iÖn ph¶i tr¶ 14 000 ®ång. Hái mua 7,5m d©y ®iÖn cïng lo¹i ph¶i tr¶ bao nhiªu
tiÒn?
........................................................................................................................................................
..............................................................................................
Hä tªn:.........................................
Líp : 5A
PhiÕu bµi tËp - TuÇn 12
Bµi 1: TÝnh nhÈm
a) 3,45 x 10 = 2,17 x 100 = 5,38 x 1000 =
b) 34,5 x 0,1 = 2,17 x 0,01 = 53,8 x 0,001=
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh
21,725 + 36,72 3,08 + 421,372 3,45 - 0,297
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2, 35 x 7 32,8 x 16 12,7 x 4,5 0,49 x 2,6
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn
a) 5,67 x 2,5 x 0,4 = ....................................... b) 1,47 x 3,6 + 1,47 x 5,4 = ............................
= ....................................... = ............................
5,6 x 40,7 - 5,6 x 30,7 = ............................... 51,2 - 12,4 - 10,6 = .........................................
= ............................... = ..........................................
Bµi 4: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm
73,67m = ........ dm 2,546 tÊn = ........... kg 5,25m
2
= .................. dm
2
198,3m = ......... km 2006g = .................. kg 25876 m
2
= ............... ha
Bµi 5:
Mua 5 m d©y ®iÖn ph¶i tr¶ 14 000 ®ång. Hái mua 7,5m d©y ®iÖn cïng lo¹i ph¶i tr¶ bao nhiªu
tiÒn?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bµi 6: Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 32,5m, chiÒu réng kÐm chiÒu dµi 9,5m. TÝnh
chu vi vµ diÖn tÝch m¶nh ®Êt ®ã.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
bài tập cuối tuần 12 - Trang 2
bài tập cuối tuần 12 - Người đăng: thienvan8885
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập cuối tuần 12 9 10 757