Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kttc phần

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KTTC PHẦN


BÀI TẬP KTTC PHẦN 3,4

BT B1.1:


Một công ty có 2 đơn vị cơ sở A & B kinh doanh khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức kế toán
riêng, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ
10%. Trong tháng có tình hình kinh doanh như sau:


Yêu cầu: Lập bút toán nhật ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty, đơn vị cơ sở A và B.


1- Công ty chi tiền mặt cấp vốn cho A 200.000.000đ, cấp vốn cho B 1 TSCĐ hữu hình có
nguyên giá 150.000.000đ, đã hao mòn 50.000.000đ.


+ Kế toán tại công ty :


a/ Nợ TK 1361(A) 200.000.000


Có TK 1111 200.000.000


b/ Nợ TK 1361(B) 100.000.000


Nợ TK 214 50.000.000


Có TK 211 150.000.000


+ Kế toán tại cơ sở A:


Nợ TK 1111 200.000.000


Có TK 411 200.000.000


+ Kế toán tại cơ sở B:


Nợ TK 211 150.000.000


Có TK 214 50.000.000


Có TK 411 100.000.000


2- Công ty lập “Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ” hàng giá xuất kho 100.000.000đ, giá
bán nội bộ chưa thuế 110.000.000đ chuyển cho A, nhưng A chỉ nhập kho thực tế có giá
xuất kho 90.000.000đ, giá bán nội bộ chưa thuế 100.000.000đ, hàng thiếu chưa rõ nguyên
nhân do công ty chịu trách nhiệm theo dõi.


+ Kế toán tại công ty


a/ Nợ TK 157 100.000.000


Có TK 156 100.000.000


b/ Nợ TK 1381 10.000.000


Có TK 157 10.000.000


+ Kế toán tại cơ sở A


Nợ TK 156 110.000.000


Có TK 336(Cty) 110.000.000


3- Công ty trả thay hoá đơn khoản nợ tháng trước về chi phí vận chuyển bán hàng cho B
9.900.000đ bằng TGNH, trong đó thuế GTGT khấu trừ 900.000đ.


+ Kế toán tại công ty


Nợ TK 1368(B) 9.900.000


Có TK 1121 9.900.000


+ Kế toán tại cơ sở B


Nợ TK 331 9.900.000
Bài tập kttc phần - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài tập kttc phần 9 10 902