Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn PLC

Được đăng lên bởi Nguyễn Mạnh Cường
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài 1: Ứng dụng PLC đo, điều khiển và cảnh báo tốc động cơ với giải đo: [0
÷1500]v/p.
Control Board
START

STOP

PLC
I/O

RUN
SLA

SHA

Biến tần

Encorder
 

Trong đó:
•
•
•
•

Các nút ấn START, STOP: để khởi động và dừng hệ thống,
Đèn RUN; Báo hệ thống làm việc,
Đèn SLA: cảnh báo tốc độ thấp,
Đèn SHA: cảnh báo tốc độ cao.

1 
 

Bài 2: Ứng dụng PLC đo, điều khiển và cảnh báo áp suất trên đường ống với giải
đo: [0 ÷ 5]bar.
Control Board
START

PLC

STOP

I/O
RUN
PLA

PHA

Biến tần

Bơm
Cảm biến
ống
 

•
•
•
•

Các nút ấn START, STOP: để khởi động và dừng hệ thống,
Đèn RUN; Báo hệ thống làm việc,
Đèn PLA: cảnh báo áp suất thấp,
Đèn PHA: cảnh báo áp suất cao.

2 
 

Bài 3: Ứng dụng PLC đo, điều khiển và cảnh báo lưu lượng trên đường ống với
giải đo: [0 ÷ 10]l/s.
Control Board
START

PLC

STOP

I/O
RUN
FLA

FHA

Biến tần

Bơm
Cảm biến
ống
 

•
•
•
•

Các nút ấn START, STOP: để khởi động và dừng hệ thống,
Đèn RUN; Báo hệ thống làm việc,
Đèn FLA: cảnh báo lưu lượng thấp,
Đèn FHA: cảnh báo lưu lượng cao.

3 
 

Bài 4: Ứng dụng PLC đo, điều khiển và cảnh báo mức trong bể với giải đo: [0 ÷
10]l/s.
Control Board
START

PLC

STOP

I/O
RUN
LLA

LHA

Biến tần

Bơm
Cảm biến
 

•
•
•
•

Bể

Các nút ấn START, STOP: để khởi động và dừng hệ thống,
Đèn RUN; Báo hệ thống làm việc,
Đèn LLA: cảnh báo mức thấp,
Đèn LHA: cảnh báo mức cao.

4 
 

Bài 5: Ứng dụng PLC đo, điều khiển và cảnh báo nhiệt độ trong lò với giải đo: [0 ÷
1200]oC.
Control Board
START

PLC

STOP

I/O
RUN
TLA

THA

Cảm biến

Lò
Van %
Nhiên liệu

•
•
•
•

Các nút ấn START, STOP: để khởi động và dừng hệ thống,
Đèn RUN; Báo hệ thống làm việc,
Đèn TLA: cảnh báo mức thấp,
Đèn THA: cảnh báo mức cao.

5 
 

Phần báo cáo:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết
1.1 Mục đích
1.2 Phương pháp đo(Tùy theo đề tài là đo đại lượng gì ?)
1.3 Tìm hiểu về PLC(Loại PLC mà mình lựa chọn)
1.3.1 Khái quát về PLC
1.3.2 Các module, đối tượng mở rộng(Liên quan đến đại lượng đo)

Chương 2: Thiết kế thệ thống
2.1 Lựa chọn thiết bị(Các thiết bị, liên quan đến đại lượng đo và cơ cấu chấp hành
mà đề tài thực hiện)
2.2 Xây dụng sơ đồ khối, sơ đồ đấu dây
2.3 Xây dựng thuật toán
2.4 Xây dựng phần mềm

Chương 3: Kết quả đề tài
3.1 Kết quả nghiên cứu lý thuyết
3.2 Kết quả thực nghiệm
Kết luận
Phụ lục

6 
 

...
1
Bài 1: ng dng PLC đo, điu khin và cnh báo tc động cơ vi gii đo: [0
÷1500]v/p.
Trong đó:
Các nút n START, STOP: để khi động và dng h thng,
Đèn RUN; Báo h thng làm vic,
Đèn SLA: cnh báo tc độ thp,
Đèn SHA: cnh báo tc độ cao.
Encorder
Biến tn
PLC
I/O
Control Board
START
STOP
RUN
SLA SHA
Bài tập lớn PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn PLC - Người đăng: Nguyễn Mạnh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập lớn PLC 9 10 125