Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phân loại tài sản

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Bài tập phân loại tài sản
theo kết cấu và nguồn hình thành TS

Bài 1:
Cho tình hình tài sản đầu tháng 1/N của doanh nghiệp ABC như sau: đvt 1.000đ
1. Tiền mặt: 260.000
2. Tiền gửi ngân hàng: 420.000
3. Phải thu khách hàng: 170.000
4. Thành phẩm: 240.000
5. Hàng gửi bán: 120.000
6. Nguyên vật liệu: 310.000
7. Ứng trước cho người bán: 270.000
8. TSCD hữu hình: 2.350.000
9. Hao mòn TSCĐ hữu hình: 420.000
10. Phải trả người bán: 190.000
11. Vay ngắn hạn: 210.000
12. Lợi nhuận chưa phân phối: 160.000
13. Nguồn vốn kinh doanh: 3.160.000
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1/N như sau:
1. Mua nguyên vật liệu giá mua chưa có thuế GTGT: 15.000 đã thanh toán bằng TGNH. Nguyên vật liệu đã nhập kho đủ.
2. Xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm: 55.000, cho quản lý phân xưởng: 4.500
3. Xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất ở phân xưởng: 15.000
4. Chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xưởng: 12.000
5. Tiền lương phải trả công nhân viên sản xuất sản phẩm: 18.000, nhân viên phân xưởng: 4.500
6. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí ( 19%)
7. Tiền điện dùng ở phân xưởng sản xuất theo giá không có thuế GTGT: 3.500; thuế GTGT 350 chưa thanh toán
8. Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung để tính giá thành sản phẩm.
9. Cuối tháng phân xưởng sản xuất hoàn thành nhập kho 500 sản phẩm. Biết rằng đầu kỳ và cuối kỳ không có sản phẩm dở dang.
Bài tập phân loại tài sản - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài tập phân loại tài sản 9 10 189