Ktl-icon-tai-lieu

bài tập trắc địa đại cương

Được đăng lên bởi Kimyen Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đội học thuật Focebk

PHẠM KIM THỌ
BÀI TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
I.Bài toán thuận nghịch – bình sai
Bài tập 1:
Cho đoạn thẳng

có độ dài 120,25

140 17′, biết điểm

, góc định hướng

tọa độ là:

500,00
500,00
Hãy xác định tọa độ điểm

?

Bài tập 2:
Cho 2 điểm

,

có tọa độ như sau:
750,00
500,00
750,25
600,00

Hãy xác định độ dài cạnh

, và tìm giá trị góc định hướng nghịch của cạnh này nếu biết góc định hướng thuận là

Bài tập 3:

Biết độ dài cạnh
là:

,

là 200,00

. Góc định hướng

. Góc
700,00
500,00

Hãy tính tọa độ các điểm
Bài tập 4:

,

?

có giá trị là

89 30! . Tọa độ điểm

?

Đội học thuật Focebk

PHẠM KIM THỌ

Cho :
300,00
300,00
500,00
500,00
100 27!
"
Hãy tính :

,

#

và tọa độ điểm

185,00

#

?

Bài tập 5:
Hãy bình sai và tính tọa độ các điểm trong đường chuyền kinh vĩ sau:

%

Biết :
$

618,20
592,48
500,00
500,00
50 34! 00′′
64 35! 00′′

#

64 54! 00′′

Đội học thuật Focebk

PHẠM KIM THỌ
"
"

87,25
#

= 74,50

"# = 87,10
Và góc nối % = 223 58′. Hướng đo từ

→

→ .

Bài tập 6:
Bình sai tính toán tọa độ các điểm trong đường chuyền sau:

Biết:
= 500,00
= 500,00
= 121 28! 00′′
'
(
)

= 90 07! 30′′
= 135 49! 00′′
= 84 10! 30′′

(

= 108 27! 00′′

"

'

= 231,30

"'( = 200,40
"() = 241,00
")* = 263,40
"* = 201,00
Với góc định hướng cạnh 1 là

'

= 335 24′

Đội học thuật Focebk

PHẠM KIM THỌ
Bài tập 7:
Cho đường chuyền kinh vĩ (dạng phù hợp) như sau:

Biết:
= 4180,09
= 764,78
= 4009,34
= 686,86
= 74 10! 15′′
'

= 92 46! 30′′

(

= 177 02! 30′′

#

= 268 00! 45′′

"

'

= 129,97

"'( = 54,97
"() = 78,54
Với

= +,- .,′

′′.

Bài tập 8:
Bình sai và tính độ cao các
đường chuyền độ cao cấp kỹ

điểm
, ,
thuật sau:

trong

Đội học thuật Focebk

PHẠM KIM THỌ
Biết /0 = 20,000

Bài tập 9:
Bình sai, tính độ cao các điểm 1 ,2 , 3, 4 trong đường chuyền độ cao cấp kỹ thuật sau:

Đường chuyền độ cao từ A đến B.
II.Một vài bài tập ở các chủ đề khác.
Bài tập 10:
Độ dài một cạnh của hình vuông ngoài thực địa là 75 , hỏi trên tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5000 thì cạnh hình vuông
này có chiều dài bao nhiêu ? Và diện tích của hình vuông này trên tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5000 và 1: 2000 là bao
nhiêu ?
Bài tập 11:
Cho các tờ bản đồ địa hình tỷ lệ

'

2

;

2

'

tỷ lệ nào thì có độ chính xác cao nhất ?

;

'

' .

;

'

'
.

. Độ chính xác tương ứng của từng tờ bản đồ là bao nhiêu ? Ở

Bài tập 12:
Một đoạn thẳng
địa hình tỷ lệ

'

' .

đo trên tờ bản đồ địa hình tỷ lệ

2

'

sẽ bằng bao nhiêu lần nếu đo cũng đoạn thẳng đó trên tờ bản đồ

:

A.Gấp 2 lần
B.Gấp 4 lần...
PHM KIM TH Đội hc thut Focebk
BÀI TP TRC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
I.Bài toán thun nghch – bình sai
Bài tp 1:
Cho đon thng  độ dài 120,25  , góc định hướng

140
17′, biết đim ta độ là:
500,00 
500,00 
Hãy xác định ta độ đim ?
Bài tp 2:
Cho 2 đim  , có ta độ như sau:
750,00
500,00 
750,25 
600,00 
Hãy xác định độ dài cnh , và tìm giá tr góc định hướng nghch ca cnh này nếu biết góc định hướng thun

?
Bài tp 3:
Biết độ dài cnh  ,200,00  . Góc định hướng

. Góc có giá tr
89
30
!
. Ta độ đim
là:
700,00 
500,00
Hãy tính ta độ các đim  , ?
Bài tp 4:


bài tập trắc địa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập trắc địa đại cương - Người đăng: Kimyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập trắc địa đại cương 9 10 80